The features of the application of ABC-analysis in the process of the agrarian product range

3(80), vol.2, 2014
UNC 631.162:657.21

The article discusses the theoretical aspects of the ABC-analysis of agrarian producers in Ukraine to improve management effi ciency of commodity products.

A. Korabahina. The features of the application of ABC-analysis in the process of the agrarian product range.

References:

1. Holubkov E. P. ABC- y XYZ-analyz: provedenye y otsenka rezultatyvnosty / E. P. Holubkov // Marketynh v Rossyy y za rubezhom. — 2010. — # 3. — S. 12—23.
2. Kondratiuk D. M. AVS-analiz yak instrument zrostannia rezultatyvnosti diialnosti silskohospodarskoho pidpryiemstva / D. M. Kondratiuk // Materialy somoi mizhfakultetskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh, 20 trav. 2011 r. — Zhytomyr : Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet, 2011. — S. 35—38.
3. Dybb S. Praktycheskoe rukovodstvo po marketynhovomu planyrovanyiu / S. Dybb, L. Symkyn, Dzh. Brэdly. — SPb. : Pyter, 2001. — 255 s.