The least widespread of introducents of genus Nepeta L. as a new source for the national wine industry

3(80), vol. 2, 2014
UNC 582.929.4+663.2/.3:663.837.5

The practical aspect of the use of plant species of the genus Nepeta L., introduced in the National Botanical Garden by N. Grishko of National Academy of Sciences of Ukraine in the domestic wine industry was investigated. The prospects of Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel, N. transcaucasica Grossh., N. cataria L., N. sibirica L. as a source of raw material for new compositions of vermouth were defi  ned.

S. Kovtun-Vodyanytska, V. Tarasova, E. Polukarova, S. Drevova.  The least widespread of introducents of genus Nepeta L. as a new source for the national wine industry.

References:

1. Tekhnolohichna instruktsiia ta vyrobnytstvo vertmutiv TI U 00011050 — 15.95.10 : 2008 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : www/vinograd-vino.ru
2. Tkachenko M. H. Rozrobka tekhnolohii vyrobnytstva aromatyzovanykh napoiv na osnovi vykorystannia roslynnoi syrovyny Pivdnia Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekh. nauk : spets. 05.18.07 «Tekhnolohii produktiv brodinnia». — Yalta, 2001. — 18 s.
3. Dobonii I. V. Udoskonalennia tekhnolohii vermutiv z vykorystanniam syrovyny Zakarpatskoho rehionu : dys. … kand. tekh. nauk : spets. 05.18.05 «Tekhnolohiia tsukrystykh roslyn ta produktiv brodinnia» / Dobonii Inna Vasylivna. — Kyiv, 2013. — 206 s.
4. Bilko M. V. Optymizatsiia protsesu ekstrahuvannia priano-aromatychnykh roslyn dlia vyhotovlennia vyna [Elektronnyi resurs] / M. V. Bilko, N. Ya. Hrechko. — 2010. — Rezhym dostupu : www.dspace.nuft.edu.ua
5. Voloshyna T. N. Tendentsyia razvytyia aromatyzyrovannыkh vyn v Ukrayne / [Elektronnyi resurs] // Formuvannia ta rozvytok rynku produktiv kharchuvannia T. N. Voloshyna, L. A. Osypova, N. V. Andreeva. — Rezhym dostupu : www. dspace.nbuv.gov.ua
6. Yuzviak O. Vermut: zminy stavlennia do napoiu v Ukraini // Konsaltynh v Ukraini / O. Yuzviak. — 2011, # 56. — S. 10—11.
7. Baza patentiv Ukrainy. Vermuty [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : www.uapatents.com
8. Kormosh S. M. Vykorystannia maloposhyrenykh priano-aromatychnykh kultur v kharchovii promyslovosti / S. M. Kormosh. // Problemy ahropromyslovoho kompleksu Karpat. — 1999. — Vyp. 8. — S. 142—145. 9. Kolesnykova Y. A. Sыrё dlia proyzvodstva bezalkoholnykh napytkov / Y. A. Kolesnykova, M. V. Zazyrnaia, N. M. Serheeva. — K. : Tekhnyka, 1981. — 168 s.
10. Miadelets M. A. Hubotsvetnыe Khakasyy : vydovoi sostav, эkolohyia y perspektyvы yspolzovanyia : dys. … kandydata byol. nauk : 03.00.05. / Madelets Maryna Aleksandrovna. — Abakan, 2008. — 182 s.
11. Pakalns D. Lexicon plantarum medicinalium. Polyglotum / D. Pakalns. — Riga : TEVANS, 2002. — 374 p.
12. Vermuty. Tekhnichni umovy : DSTU 6035:2008 [Elektronnyi resurs]. — [Chynnyi vid 2010-06-01] / Standarty v Ukraini. — Rezhym dostupu : www.standards.in.ua