Inflation effect on performance of the banking system in Ukraine

3(80), Vol. 2, 2014
UNC 336.713

Annotation Infl uence of infl ation on results of work of the Ukrainian bank system are investigat (during 1991-2013). Questions buyout were identifi ed: the mutual infl uence of infl ation on the formation of the resource base of banks, which was considered as a factor in ensuring a stable and effi cient operation of the banking system of Ukraine. Direct link between infl ation rates
in Ukraine and size of bank interest rates, the volume of bank loans is set. Last actions develop by NBU, for the purpose of reforming of bank system was analyses. Possible directions, the infl ationary counteraction, direct on modernization of domestic bank system was offer.

O. Kramarenko. Infl ation effect on performance of the banking system in Ukraine.

References:

1. Petryk O. I. Shliakh do tsinovoi stabilnosti: svitovyi dosvid i perspektyvy dlia Ukrainy : monohrafiia / O. I. Petryk; In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy. — K., 2008. — 369 c.
2. Kredytnaia эkspansyia y upravlenye kredytom : uchebnoe posobye / kollektyv avtorov ; pod red. O. Y. Lavrushyna. — M . : KNORUS, 2013. — 264 s.
3. Riabinina L. M. Teoriia suchasnykh hroshei : monohrafiia / L. M. Riabinina. — K. : UBS NBU, 2011. — 238 s. ISBN 978-966-484-110-5
4. Riabinina L. M. Problemy rozvytku teorii suchasnykh hroshei : monohrafiia / L. M. Riabinina. — K . : UBS NBU, 2009. — 383 s. ISBN 978-966-484-069-6
5. Riabinina L. M. Sutnist infliatsii ta yii tarhetuvannia / L. M. Riabinina // Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen : Zb. naukovykh prats. — 2006. — # 24. — S. 352—360.
6. Ostapiuk N. A. Rozvytok teorii ta metodolohii oblikovoho vidobrazhennia infliatsiinykh protsesiv : monohrafiia / N. A. Ostapiuk ; Zhytomyr. derzh. tekhnol. un-t. — Zhytomyr : ZhDTU, 2012. — 347 s.
7. Vasylenko Yu. V. Ekonomika pry devalvatsii ta infliatsii / Yu. V. Vasylenko. — K. : [b. v.], 2010. — 144 s. — ISBN 966-500-190-6
8. Infliatsiia: otsinka y urakhuvannia vplyvu u protsesi rehuliuvannia hroshovykh dokhodiv naselennia : monohrafiia / Yu. L. Verych, S. S. Aptekar ; Donetskyi natsionalnyi un-t ekonomiky i torhivli im. Mykhaila Tuhan-Baranovskoho. — Donetsk : DonNUET, 2007. 161 s.
9. Stratehiia infliatsiinoho tarhetuvannia v systemi hroshovo-kredytnoi polityky derzhavy : monohrafiia / M. I. Makarenko [ta in.]. — Sumy : DVNZ “UABS NBU”, 2008. — 108 s.
10. Infliatsiini ochikuvannia Seriia konsultatyvnykh robit [PP/02/2008] /Rikardo Dzhuchchi ta in. Instytut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii Nimetska konsultatyvna hrupatchk — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.ier.com.ua/fi les/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2008/pp_02_2008_ur.pdf
11. Havrilesky, Thomas M., & Shelagh, Heffernan (2005). Operations Management, and Regulation Modern Banking .Copyright John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England Standards and Pools. — [in English].
12. Biuleten Natsionalnoho banku Ukrainy #12/2002 (119), S. 46—160, 164. NBU Ofitsiine internet-predstavnytstvo. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: URL: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36555 (data zvernennia 18 zhovtnia 2014 r.).
13. Biuleten Natsionalnoho banku Ukrainy #12/2013 (249) S.15-170, 184. Ofitsiine internet-predstavnytstvo. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=3624754 (data zvernennia 18 zhovtnia 2014 r.).
14. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zapobihannia nehatyvnomu vplyvu na stabilnist bankivskoi systemy: Zakon Ukrainy vid 4 lypnia 2014 roku # 1586-VII. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1586-18/page. (data zvernennia 19 zhovtnia 2014 r.)
15. Kramarenko O. M. Analiz dynamiky skladovykh zoboviazan providnykh bankiv Ukrainy / O. M. Kramarenko // Zbirnyk naukovykh prats NUK. — Mykolaiv : NUK, 2008. — # 4 (421). — S. 163—167.