Формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій України

3(80), vol.2, 2014
UNC 631:15:658

The main stages of formation of concept infrastructure for social and economic development of rural areas are defi ned; the instruments of infrastructure formation providing the elements of institutional affi liation were classifi ed.

I. Ksonzhyk. Сoncept of infrastructure support formation in the process of social and economic development of rural Ukraine.

Список використаних джерел

1. Ynnovatsyy plius ynvestytsyy. Orhanyzatsyonnыi mekhanyzm podderzhky ynnovatsyonno-ynvestytsyonnoi deiatelnosty / Pod. red. V. V. Hlukhova, V. H. Kolosova. — S-Pb. : Yzd-vo S-PbHTU, 1996. — 130 s.
2. Alchanova R. D. Metodycheskyi ynstrumentaryi otsenky sovokupnoho эffekta funktsyonyrovanyia ynfrastrukturы predprynymatelstva // Konkurentosposobnost rehyonov: faktorы y stratehyy upravlenyia : materyalы Vseross. konf. — Ufa : Ufymskaia hosudarstvennaia akademyia эkonomyky y servysa, 2006. — S. 308—313.
3. Chystiakova N. O. Monytorynh y otsenka эffektyvnosty funktsyonyrovanyia ynfrastrukturы ynnovatsyonnoi systemы rehyona. : dys. kand. эkon. nauk. — Novosybyrsk, 2009. — 218 s.
4. Kharytonova T. V. Metodyka otsenky urovnia razvytyia y эffektyvnosty funktsyonyrovanyia ynnovatsyonnoi ynfrastrukturы rehyona / T. V. Kharytonova, T. M. Kryvosheeva. — M., 2008. — S. 34—37.
5. Monastыrnыi E. A. Kontseptsyia y pryntsypы razrabotky y prymenenyia metodyky kompleksnoi otsenky y monytorynha ynnovatsyonnыkh proektov / E. A. Monastыrnыi, S. A. Pohrebniak // Ynnovatsyy. — 2003. — # 6. — S. 57—61.