The lost sowing in the context of the informative providing of production management

3(80), vol. 2, 2014
UNC 631:15:658

Investigational question of the informative providing of production management in part of account of the lost sowing are discussed. The position of «lost sowing» in the structure of enterprise’s operation is defi ned. The operating method of refl ection of information about the lost sowing in the system of management account is considered. Actual problematic questions are selected and

suggestions are given in relation to the improvement of refl ection of the higher mentioned events in the system of managerial account.

I. Melnichenko. The lost sowing in the context of the informative providing of production management.

References:

1. Natsionalne Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» [Elektronnyi resurs] : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 r. # 73 / Verkhovna Rada Ukrainy. — Ofits. vyd. — Rezhym dostupu do dokum. : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
2. Natsionalnyi klasyfikator nadzvychainykh sytuatsii DK 019:2010 [Elektronnyi resurs] # 457 vid 11.10.2010 r. / Verkhovna Rada Ukrainy. — Ofits. vyd. — Rezhym dostupu do dokum. : http://search.ligazakon.ua/
3. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 3 «Zvit pro finansovi rezultaty» [Elektronnyi resurs] Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.03.99 r. # 87 (vtrata chynnosti Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 28 liutoho 2013 r. # 336/22868) / Verkhovna Rada Ukrainy. — Ofits. vyd. — Rezhym dostupu do dokum. : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
4. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty» [Elektronnyi resurs] Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.99 r. # 318 / Verkhovna Rada Ukrainy. — Ofits. vyd. — Rezhym dostupu do dokum. : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
5. Pro zatverdzhennia Zmin do deiakykh normatyvno-pravovykh aktiv Ministerstva finansiv Ukrainy z bukhhalterskoho obliku [Elektronnyi resurs] # 627 vid 27.06.2013 r. / Verkhovna Rada Ukrainy. — Ofits. vyd. — Rezhym dostupu do dokum. : http://zakon.nau.ua/
6. Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii, [Elektronnyi resurs] vid 30 lystopada 1999 roku # 291 / Verkhovna Rada Ukrainy. — Ofits. vyd. — Rezhym dostupu do dokum. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/page20