Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки

3(80), том 2, 2014
UNC 001.891(076.6)1

The article discusses the main directions of realization of organizational and economic mechanism of reproduction in agriculture based on ecological safety; The features of effective decision-making system ensuring environmental safety at different levels of social reproduction are defi ned.

V. Melnyk, G. Pohrischuk. Organizational and economic mechanisms of reproduction in agriculture on the basis of environmental safety.

References:

 1. Ekonomika: vid A do Ya : poniatiino-terminol. slov. / O. V. Kurochenko, M. A. Kopnov, V. P. Sladkevych ta in. — K. : Personal, 2008. — 368 s.
2. Vykhor V. M. Formuvannia stratehii rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva Ukrainy : metodolohichnyi aspekt / V. M. Vykhor // Rynkova trasformatsiia ekonomiky: stan, problemy, perspektyvy : materialy Mizhnar. forumu molodykh vchenykh (12 travnia 2010 r.) : tezy dop. — Kharkiv, 2010. — S. 77—79.
3. Hainutdynova E. A. Osobennosty, zakonomernosty y predposыlky rehulyrovanyia vosproyzvodstva v ahropromыshlennom komplekse rehyona / E. A. Hainutdynova, A. K. Osypov // Fundamentalnыe yssledovanyia. — 2013. — # 11 (chast 8). — S. 1621—1625.
4. Koreniuk P. I. Ekoloho-ekonomichna efektyvnist vidtvoriuvalnoi systemy prodovolchoho kompleksu: teoriia, metodolohiia, praktyka : [monohrafiia]. — Dnipropetrovsk : DDFA, 2005. — 355 s.
5. Yatsenko L. D. Obgruntuvannia indykatoriv stanu ekolohichnoi bezpeky / L. D. Yatsenko, I. S. Ivaniuta // Stratehichni priorytety. — 2013. — # 1 (26). — S. 134—138.
6. Orlov A. Y. Problemы upravlenyia эkolohycheskoi bezopasnostiu / A. Y. Orlov [Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa : http://ekolog.org/books/1/6_1_1.htm