Accounting of results of the rating activity of scientifi c staff

3(80), том 2, 2014
UNC 631:15:658

Suggestions are made in relation to the improvement of job evaluation rating of scientists and pedagogical workers. It is offered to change the 66th account’s structure.

O. Obmok. Accounting of results of the rating activity of scientifi c staff.

References:

1. Melnychuk D. A. Metodyka otsenky эffektyvnosty truda nauchno-pedahohycheskykh rabotnykov y strukturnыkh podrazdelenyi v Natsyonalnom ahrarnom unyversytete Ukraynы //Naukovyi visnyk NAU. — K. : NAU, 2002. — S. 9—31.
2. Mokin B. I. Matematychni modeli v systemakh upravlinnia efektyvnistiu diialnosti profesorsko-vykladatskoho skladu vyshchykh navchalnykh zakladiv : monohrafiia. — Vinnytsia : UNIVERSUM Vinnytsia, 2008. — 132 s.
3. Polozhennia pro doslidnytskyi universytet : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 liutoho 2010 r. N 163
4. QS World University Rankings – 2012. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012