Complex assessment of the overall degradation of arable lands

3(80), vol. 2, 2014
UNC 631.452/.459:631.951

Methodology of complex estimation of general degradation of any territory croplands that allows to ground the necessity of realization of nature protection events on maintenance and renewal of soils fertility and general ecological state of territories improvement are presented in the article.Список використаних джерел.

N. Palapa, I. Sigalova, O. Krykunova, L. Karpuk. Complex assessment of the overall degradation of arable lands.

References:

1. Ahroekolohichnyi stan ornykh zemel Kyivshchyny: kompleksna otsinka ta zakhody shchodo yoho polipshennia (Metodychni rekomendatsii) / Za red. akademika UAAN O. I. Furdychka. —
K., 2005. — 54 s.
2. Bulyhin S. Yu. Otsinka heohrafichnoho seredovyshcha ta optymizatsiia zemlekorystuvannia. / Bulyhin S. Yu., Dumin Yu. V., Kutsenko M. V. — Kharkiv : TOV «Svitlo zi Skhodu», 2002. — 168 s.
3. Pankova E. Y. Dehradatsyonnыe pochvennыe protsessы na selskokhoziaistvennыkh zemliakh Rossyy / Pankova E. Y., Novykova A. F. // Pochvovedenye. — 2002. — # 3. — S. 366—379.
4. Poluchenye dokhoda blahodaria okhrane y ratsyonalnomu yspolzovanyiu pochv putem planyrovanyia / Mynysterstvo selskoho khoziaistva SShA. — Yzd-vo Sluzhbы okhranы y ratsyonalnoho yspolzovanyia pochv. — 1998. — 292 s.
5. Prianyshnykov D. M. Vыnos pytatelnыkh veshchestv yz pochvы urozhaem y vozmeshchenye eho pry pomoshchy udobrenyi / Yzbr. soch. T. 1. : Ahrokhymyia. — M. : Kolos, 1965. — S. 234—249.
6. Эkolohycheskaia optymyzatsyia ahrolandshafta. — M. : Nauka, 1987. — 240 s. 7. Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2010 rotsi. — K. : Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii, 2011. — 254 s.
8. Natsionalna dopovid pro stan rodiuchosti gruntiv Ukrainy. — K. : TOV «VYK-PRYNT», 2010. — 111 s.