Infl uence of grading eggs of ducks of cross type «Temp» on their hatching eggquality

Номер, рік
3(80), vol. 2, 2014
UNC 636.5.082

The analysis of the hatching eggs of ducks qualities of cross type «Temp» in the beginning of a productive period was made. It has been established the preparation of eggs of ducks on the basis of their pre-incubation calibration weight classes with gradation of 10 g makes it possible to improve the results of incubation of eggs weight 81-90 g and 91-100 g. The lowest weight class eggs (70-80 g) had lower rates of hatching qualities in comparison with all the calibration classes and had no signifi cant difference with the group of eggs, which have not been calibrated.

Стаття

L. Patreva. Infl uence of grading eggs of ducks of cross type «Temp» on their hatching eggquality.

References:

1. Breslavets V. A Kachestvo ynkubatsyonnыkh yayts v zavysymosty ot ykh massы y prodolzhytelnosty produktyvnoho peryoda utok [Tekst] / V. A. Breslavets, V. A. Lukianov, L. H. Prokudyna, D. A. Pustovyt // Ptytsevodstvo. — 1984. — Vыp. 37. — S. 45.
2. Diebrov V. V. Otsinka vidtvornykh i produktyvnykh yakostei husei [Tekst] / V. V. Diebrov, L. P. Vohnivenko // Tvarynnytstvo Ukrainy. — 1997. — # 5. — S. 22—23.
3. Inkubatsiia yaiets silskohospodarskoi ptytsi / [Breslavets V. O., Sakhatskyi M. I., Stehnii B. T., Bezrukava I. Yu. ta in.] ; pid red. V. O. Breslavtsia. — Kharkiv, 2001. — 92 s.
4. Otrыhanev H. K. Tekhnolohyiaynkubatsyy / H. K. Otrыhanev, A. F. Otrыhaneva. — M. : Rosahropromyzdat, 1989. — 190 s.
5. Orlov M. V. Byolohycheskyi kontrol v ynkubatsyy / M. V. Orlov. — M. : Rosselkhozyzdat, 1987. — 123 s. : yl.