Formation of the scientifi c community as the basis for an innovative economy

3(80), vol. 2, 2014
УДК 001.891(076.6)1

The article deals with theoretical, methodological and organizational principles applied forming scientifi c community as the basis for an innovative economy; reasonably infl uence of education and research and innovation systems on the process of social reproduction and implementation of research and innovation functions of the national economy are grounded.

B. Pohryschuk. Formation of the scientifi c community as the basis for an innovative economy.

References:

1. Klymovych T. H. Metodolohycheskye aspektы povыshenyia эffektyvnosty nauchnoho truda / T. H. Klymovych // Nauchno-ynnovatsyonnaia deiatelnost v ahropromыshlennom komplekse : sb. nauchn. statei 4-y mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (20-21 maia 2010 h.) : tezysы dokl. — Mynsk, 2010. — V 2 ch. — Ch. 1. — S. 153—154.
2. Fylosofskyi slovar / pod red. Y. T. Frolova. — 5-e yzd. — M. : Polytyzdat, 1987. — 590 s.
3. Ekonomichni problemy KhKhI stolittia: mizhnarodnyi ta ukrainskyi vymiry [za red. S. I. Yuriia, Ye. V. Savelieva] — K. : Znannia, 2007. — 595 s.
4. Sirenko N. M. Upravlinnia stratehiieiu innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy : [monohrafiia]. — Mykolaiv, 2010. — 416 s.
5. Systemna kryza v Ukraini: peredumovy, ryzyky, shliakhy podolannia : analit. dop. / Ya. A. Zhalilo, K. A. Kononenko, V. M. Yablonskyi [ta in.]; za zah. red. Ya. A. Zhalila. — K. : NISD, 2014. — 132 s.
6. Investytsiino-innovatsiinyi rozvytok ekonomiky rehionu: materialy IV-ho zizdu Spilky ekonomistiv Ukrainy ta Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. — Pid zahalnoiu redaktsiieiu V. V. Oskolskoho — K., 2010. — S. 168.
7. Naukova ta naukovo-tekhnichna diialnist v Ukraini u 2013 rotsi, [Elektronnyi resurs] — Rezhym dostupu — http://www.ukrstat.gov.ua
8. Naukovi doslidzhennia v ekonomitsi, [Elektronnyi resurs] — Rezhym dostupu — http://neufom.com/ukraine/eu