Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів степу України.

3(80), vol. 2, 2014
UNC 631.417.2:631.445.4 (477.7)1

The article discusses the situation of humus status of slope black soils of steppes of Ukraine. It was determined that the slope of the soil with humus horizon
is shorter compared to the watershed soils. The total amount of reserves and humus is less. In addition, these soils are different in their content, value and
distribution profi  le of humic and fulvic acids.

N. Polyashenko.  Characteristics of humus status of slope black soils of steppes of Ukraine.

References:

1. Aleksandrova L. H. Orhanycheskoe veshchestvo pochvы y protsessы eho transformatsyy / L. N. Aleksandrova. — L. : Nauka, 1980. — 280 s.
2. Bahautdynov F. Ya. Sostav y transformatsyia orhanycheskoho veshchestva pochv / F. Ya. Bahautdynov, F. Kh. Khazyev. — Ufa : Hylem, 2000. — 197 s.
3. Metodы yssledovanyi orhanycheskoho veshchestva pochv / Pod red. A. Y. Eskov, V. A. Chernykov, S. M. Lukyn, Y. V. Rusakova. — M. : Rosselkhozakademyia, HNU VNYP TYOU, 2005. — 521 s.
4. Kaurychev Y. S. Praktykum po pochvovedenyiu / Y. S. Kaurychev. — M. : Kolos, 1980. — 272 s.
5. Nosko B. S. Antropohenna evoliutsiia chornozemiv / B. S. Nosko. — Kharkiv, 13 typohrafiia, 2006. — 239 s.
6. Yakist gruntu. Metody vyznachennia orhanichnoi rechovyny : DSTU 4289:2004 – DSTU 4289:2004. — [Chynnyi vid 2004-30-04]. — K. : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. — 10 s. — (Natsionalni standarty Ukrainy).
7. Yakist gruntu. Metody vyznachannia dostupnoi (labilnoi) orhanichnoi rechovyny : DSTU 4732:2007 – DSTU 4732:2007. — [Chynnyi vid 2008-01-01]. — K. : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008. — 10 s. — (Natsionalni standarty Ukrainy).
8. Grunty. Vyznachennia hrupovoho skladu humusu za metodom I. V. Tiurina v modyfikatsii M. M. Kononovoi ta N. P. Bielchykovoi, spaliuvannia za B. A. Nikitinym (variant NNTs IHA) : MVV 31-497058-006-2002 — MVV 31-497058-006-2002