Improving the management mechanism of tax payments of agricultural enterprises

3(80), vol. 2, 2014
UNC [631.11:65.016.7]:[631.152:338.124.4]1

The article describes the main elements of the mechanism of tax management. The essence of tax policy, tax planning, tax budgeting, tax, accounting and control were investigated and summarized. The stages of development of fi scal policy of the company, summarizes elements of tax planning were discussed. The measures to increase the management of tax payments of domestic agrarian enterprises are proposed.

E. Rudenko. Improving the management mechanism of tax payments of agricultural enterprises.

References:

 1. Synchak V. P. Kontseptsiia udoskonalennia systemy opodatkuvannia u silskomu hospodarstvi Ukrainy / V. P. Synchak // Universytetski naukovi zapysky. — 2008. — # 4 (28). — S. 425—429.
2. Zhuk V. M. Stan ta rozvytok spetsialnykh rezhymiv opodatkuvannia ahrarnoho biznesu / V. M. Zhuk // Finansy Ukrainy. — 2011. — # 7. — S. 33—42.
3. Tulush L. D. Napriamy reformuvannia mekhanizmiv opodatkuvannia silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv // Zb. nauk. prats Lutsk. Nats. tekhn. un-tu. — Seriia «Oblik i finansy». — 2008. — Vyp. 5 (20). — Chastyna 2. — S. 278—285.
4. Paranchuk S. V. Podatkovyi menedzhment [Tekst] / S. V. Paranchuk. — Lviv : Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2009. — 288 s.
5. Mulyk T. O. Problemy optymizatsii podatkovykh platezhiv i formuvannia podatkovoi polityky na pidpryiemstvakh / T. O. Mulyk // Zbirnyk naukovykh prats VDAU. — 2010. — # 36. — S. 326—329.
6. Podatkovyi menedzhment : navchalnyi posibnyk / Yu. B. Ivanov, A. I. Krysovatyi, A. Ya. Kizyma, V. V. Karpova. — Kyiv : Znannia, 2008. — 525 c.
7. Lytvynenko Ya. V. Podatkova polityka : navch. posib. / Ya. V. Lytvynenko. — K. : MAUP, 2003. — 224 s.