Analysis of Effectiveness of Using Selection Indices as Criteria for Selection of Breeding Sows

3(80), vol. 2, 2014
UNC 631:15:658

There are results of the evaluation of reproductive traits of sows of two successive generations based on estimates of the indices KPVYA and SIVYAS. It was proved that selection based on performance data indexes does not provide the full animal’s selection of the best genotype, and does not involve the transfer of seed potential performance.

А. Rukavitca, S. Lugovoy. Analysis of Effectiveness of Using Selection Indices as Criteria for Selection of Breeding Sows.

References

1. Hetia A. A. Orhanizatsiia selektsiinoho protsesu v suchasnomu svynarstvi : [monohrafiia] / A. A. Hetia. — Poltava : Poltavskyi literator, 2009. — 192 s.

2. Hryshyna L. P. Efektyvnist riznykh variantiv pidboru pry polipshenni svynei velykoi biloi porody / L. P. Hryshyna // Svynarstvo. — 1999. — # 54. — S. 33.
3. Obiektyvna otsinka materynskoi produktyvnosti svynei / O. M. Tsereniuk, A. I. Khvatov, T. A. Stryzhak [ta in.] // Tavriiskyi naukovyi visnyk. — 2010. — Vyp. 69. — S. 113—126.
4. Selektsyonnыe pryёmы y metodы, povыshaiushchye эffektyvnost plemennoi rabotы v spetsyalyzyrovannыkh lyniakh / V. A. Kovalenko, V. Y. Stepanov, N. V. Mykhailov [y dr.] // Teoryia y praktyka selektsyonno-plemennoi rabotы v svynovodstve : sb. nauch. tr. — Persyanovka, 1984. — S. 8—16.
5. Tsereniuk O. M. Otsinka efektyvnosti indeksiv materynskoi produktyvnosti svynei / O. M. Tsereniuk, A. I. Khvatov, T. A. Stryzhak // Zb. nauk. prats VDAU — 2010. — # 3 (43). — C. 73—77.
6. Hazel L. N. The genetic basis for consrtuction selection indexes / L. H. Hazel // Genetics. — 1943. — P. 476—490.
7. Henderson, C. R. Selection index and expected genetic advance / C. R. Handerson, H. F. Robison // Statistical genetics and plant breeding. — 1963. — Publication 982. Washington DC, National Academy of Sciences. — P. 141—163.