The main development trends of the market of Ukrainian marketing communications

3(80), vol. 2, 2014
UNC 339.1

This article researches the main trends that were formed on the market of Ukrainian marketing communications for the last seven years. The structure, dynamics of communication, market of the media advertising and also increasing rate of provided communicating services in view of different media channels are represented in this article. Development trends and their main defi ning factors of the market of Ukrainian marketing communications are considered.

S. Sendetska. The main development trends of the market of Ukrainian marketing communications.

References:

1. Razvytye rыnka reklamы. [Эlektronnыi resurs] / Yndustryia reklamы. — Rezhym dostupa : http://adindustry.ru/doc/1159
2. Razvytye hlobalnoho y rossyiskoho reklamnыkh rыnkov [Эlektronnыi resurs] / Эntsyklopedyia marketynha. — Rezhym dostupa : http://www.marketing.spb.ru/mr/media/
global_trends.htm
3. Ryzhova H. A. Osoblyvosti i perspektyvy rozvytku rynku marketynhovykh komunikatsii v Ukraini [Elektronnyi resurs] / H. A. Ryzhova // Ekonomichnyi nobelivskyi visnyk. — 2014. — # 1 (7). — S. 375—381. — Rezhym dostupu do zhurn. : http://adindustry.ru/doc/1159
4. Lazebnyk M. Obъem reklamno-kommunykatsyonnoho rыnka Ukraynы 2013 y razvytye rыnka v 2014 hodu. Эkspertnыi prohnoz Vseukraynskoi reklamnoi koalytsyy [Эlektronnыi resurs] / M. Lazebnyk. — Rezhym dostupa : http://www.adcoalition.org.ua/ckeditor_assets/V_UA_2013-14.pdf