Effective use of the gene pool of pigs in the conditions of LLC «Tavriyski svyni»

3(80), vol. 2, 2014
UNC 636.4.082

The productive qualities of pigs of the Ukrainian meat breed (Askania type) and large white breed of foreign breeding in conditions of LLC «Tavriyski svyni» Skadovsk district, Kherson region are given. The introduction of intensive technology allowed us to obtain good results productivity of animals. It is established that in the breeding factory LLC «Tavriyski svyni» are bred and grown such breeds of pigs that are unsurpassed in the reproductive, fattening and meat quality in Ukraine. Branch of pig on the farm has become a cost-effective and competitive economy of the region and the country.

P. Shebanin. Effective use of the gene pool of pigs in the conditions of LLC «Tavriyski svyni».

Reference:

1. Topikha V. Intensyvne vedennia haluzi svynarstva / V. Topikha, A. Volkov // Tvarynytstvo Ukrainy. — 2003. — # 8. — S. 2—4.

2. Rybalko V. P. Ne tilky zbilshuvaty vyrobnytstvo, ale y ne znyzhuvaty yakist svynyny / V. P. Rybalko // Selektsiino-tekhnolohichni aspekty rozvytku svynarstva v riznykh
rehionakh svitu : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Mykolaiv, 6-9 veresnia 2006 r.). — Mykolaiv : MDAU, 2006. — T. 2 — S. 4—7.
3. Topikha V. S. Pleminne hospodarstvo z rozvedennia askaniiskoho typu svynei ukrainskoi miasnoi porody / V. S. Topikha, V. Ya. Lykhach, A. V. Lykhach // Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Hzhytskoho. — 2011. — T. 13, # 4 (50). Ch. 3. — S. 306—309.
4. Topikha V. S. Vykorystannia ta udoskonalennia henofondu svynei v umovakh TOV «Tavriiski svyni» // V. S. Topikha, V. Ya. Lykhach, S. I. Luhovyi, O. I. Zahaikan // Naukovyi vi-
snyk «Askaniia-Nova». — 2012. — Vyp. 5. — Ch. II. — S. 283—289.
5. Akymov S. V. Problemы sokhranenyia y razvytyia otechestvennыkh miasnыkh porod svynei Ukraynы / S. V. Akymov, L. H. Peretiatko // Ahrarnyi visnyk Prychornomoria. Sil-
skohospodarski ta biolohichni nauky. — Odesa, 2005. — Vyp. 31. — S. 12—14.
6. Prohrama selektsii z miasnymy henotypamy svynei v Ukraini na 2003-2012 roky / Mykytiuk D. M., Lytovchenko A. M., Rybalko V. P., Akimov S. V. ta in. — K. : DNVK Selektsiia,
2005. — 88 s.
7. Instruktsiia z bonituvannia svynei; Instruktsiia z vedennia pleminnoho obliku u svynarstvi. — K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2003. — 64 s.