The results of breeding work with interbreed type of Duroc pigs breed of Ukrainian selection «Steppe» in terms of PJSC «Pedigree farm «Stepnoy» Zaporozhye region

3(80), vol. 2, 2014
UNC 636.4.082

The results of the work with the Duroc pigs breed and conditions of creating intrabreed type «Steppe» are given. The productivity of interbreed pigs type of Duroc breed of Ukrainian selection «Steppe» (DUSS) in terms of PJSC «Pedigree farm «Steppe» Zaporozhye region are analyzed. The article presents the results of the appraisal pigs of aforementioned type, for complex traits, the herd of swine as follows: class elite-record have 84% of boars, 32% sows, to the class of elite respectively 16% and 68%. This indicates that the main herd of females and boars herd corresponds only to the class of elite-record and the elite. It is established that the conditions of «Pedigree farm «Steppe» had created the conditions that contribute to the manifestation of the genetic potential of productivity of pigs.

V. Topiha, V. Likhach, S. Kish.  The results of breeding work with interbreed type of Duroc pigs breed of Ukrainian selection «Steppe» in terms of PJSC «Pedigree farm «Stepnoy» Zaporozhye region.

References:

1. Rybalko V. P. Ne tilky zbilshuvaty vyrobnytstvo, ale y ne znyzhuvaty yakist svynyny / V. P. Rыbalko // Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. — Mykolaiv. — 2006. — Spetsialnyi vypusk 3 (35). — T. 2. — S. 4—7.
2. Topikha V. Plemine hospodarstvo svynei spetsializovanykh miasnykh porid / V. Topikha, V. Lykhach // Tvarynytstvo Ukrainy. — 2003. — # 6. — S. 10—11.
3. Topikha V. Intensyvne vedennia haluzi svynarstva / V. Topikha, A. Volkov // Tvarynytstvo Ukrainy. — 2003. — # 8. — S. 2—4.
4. Miasni henotypy svynei pivdennoho rehionu Ukrainy / [V. S. Topikha, R. O. Trybrat, S. I. Luhovyi ta in.]. — Mykolaiv : MDAU, 2008. — 350 s.
5. Topikha V. S. Nove selektsiine dosiahnennia v Ukraini – Vnutrishnoporodnii typ svynei porody diurok «Stepovoi» / V. S. Topikha, A. A. Volkov // Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi zooveterynarnoi akademii : Silskohospodarski nauky. — Kh. : RVV KhDZVA, 2007. — Vyp. 15 (40). — Ch. 1. — S. 25—30.
6. Lykhach V. Ya. Produktyvni yakosti svynei vnutrishnoporidnoho typu porody diurok ukrainskoi selektsii «Stepovyi» / V. Ya. Lykhach, O. M. Romanova // Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva: zbirnyk naukovykh prats Bilotserk. derzh. ahrar. un-t. — Bila Tserkva, 2010. — Vyp. 3 (72). — S. 21—22.
7. Topykha V. S. Diuroky ukraynskoi selektsyy / V. S. Topykha // Svynovodstvo. — 1993. — # 2—3. — S. 11—14.
8. Volkov A. Efektyvnist skhreshchuvannia svynei porody diurok z velykoiu biloiu / A. Volkov, H. Bekasova // Tvarynnytstvo Ukrainy. — 2001. — # 8. — S. 12—13.
9. Instruktsiia z bonituvannia svynei; Instruktsiia z vedennia pleminnoho obliku u svynarstvi. — K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2003. — 64 s.