Methodology of economic research of agricultural issues

4(81), 2014
UNC 330.341.1:63

The article clarifi ed the essence of the methodology of research activities and its principles. The problems of the methodology of economic research of agrarian issues, in particular the agro food potential of agrarian enterprises and economic security for the sustainable use and increase the economic effi ciency of industrial and economic activity are expanded in the article.

O. Ermakov. Methodology of economic research of agricultural issues.

References:

1. Mochernyi S. V. Metodolohiia ekonomichnoho doslidzhennia / S. V. Mochernyi. — Lviv : Svit, 2001. — 416 s.
2. Yermakov O. Yu. Osnovy metodolohii naukovykh ekonomichnykh doslidzhen : navchalnyi posibnyk / O. Yu. Yermakov, H. B. Pohrishchuk, V. I. Chornodon. — Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky, 2010. — 290 s.
3. Yermakov O. Yu. Ahroprodovolchyi potentsial silskohospodarskykh pidpryiemstv: formuvannia ta efektyvnist vykorystannia : monohrafiia / O. Yu. Yermakov, H. A. Kharchenko. — K. : Komprynt, 2014. — 214 s.
4. Ekonomichni doslidzhennia (metodolohiia, instrumentarii, orhanizatsiia, aprobatsiia) : navch. posib. / za red. A. A. Mazaraki. — 2-he vyd., dopov. — K. : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2011. — 296 s.
5. Metodы yssledovanyia эkonomycheskykh protsessov : [monohrafyia] / Pod red. d.э.n., professora F. V. Zynoveva. — Saky : Predpryiatye Fenyks, 2010. — 288 s.
6. Alternative theories of fi rm / Edited by R. Langlois. — Cheltenham Gloss : Edward Elgar Publishing Ltd, 3 vol., 2002. — 2048 p.