Technological features of comprehensive protection from phytopathogens lawns in landscape gardening // National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

4(81), 2014

UNC 632.9:633.1

Rozenfeld V.

It was established experimentally determining factors of ecological destabilization of ornamental lawns in urbanized areas. It is shown that phytopathogens cause significant damage to the lawn, which is a consequence of their physiological weakening and loss of aesthetic appeal. Ingenious technology to protect the lawn from phytopathogens using only biological products and organic fertilizer. Those technologies are able to stabilize phytosanitary condition of lawns, optimize biometric and physiological characteristics of plants.

Summary. Rozenfeld V. Technological features of comprehensive protection from phytopathogens lawns in landscape gardening // National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

References:

1. Hvozdiak R. Y. Bakteryalnye bolezny lesnykh drevesnykh porod / R. Y. Hvozdiak, L. M. Yakovleva. – K. : Nauk. dumka, 1979. – 244 s.
2. Krammel D. R. Potrebytely v ahroekosystemakh: landshaftnyi podkhod / Krammel D. R., Daier M. Y. // Selskokhoziaistvennye ekosystemy. – M. : Ahropromyzdat, 1987. – S. 56–74.
3. Puzanova L. A. Muchnostorosianye hryby na rastenyiakh Krasnodarskoho kraia // Mykolohyia y fytopatolohyia. – 1991. – T.25, V. 2. –S.122-127.
4. Rudakov O.L. Mykofylnye hryby, ykh byolohyia y praktycheskoe znachenye / Rudakov O. L. – M. : Nauka, 1981. – 160 s.
5. Rudakov O. L. Problemy y perspektyvy yspolzovanyia hyperparazytov y antahonystov v zashchyte rastenyi ot ynfektsyonnykh zabolevanyi / Rudakov O. L. // Mykrobyolohycheskye sredstva zashchyty rastenyi. – Novosybyrsk, 1986. – S.139–143.
6. Sydorova Y. Y. Byolohycheskye metody borby s fytopatohennymy hrybamy / Sydorova Y. Y. // VYNYTY «Ytohy nauky y tekhnyky. Zashchyta rastenyi». – 1980. – № 2. – S. 116–157.
7. Soklov M. S. Ekolohyzatsyia zashchyty rastenyi / Soklov M. S., Monastyrskyi O. A., Pykushova E. A. – Pushchyno : ONTY PNTs RAN, 1994. – S. 248–271.
8. Soklov M. S. Byoraznoobrazye ahrolandshafta – neobkhodymoe uslovye povyshenyia ekolohycheskoi ustoichyvosty eho domynant / Soklov M. S., Fylypchuk O. D. // Vestnyk RASKhN. – 1998. – № 2. – S. 33–35.
9. Kiss L. Graminicolous powdery mildew fungi as new natural hosts of Ampelomyces mycoparasites / Kiss L. – Can.J. Bot. – 1997. – 75. – P.680–683.
10. Kiss L. The role of Hyperparasites in Host Plant-Parasitic Fungi Relationships / Kiss L. // Biotic Interactions in Plant Pathogen Associations. – 2001. – P. 227–235.