Features of the large commodity farms and their impact on the agrarian market of Ukraine

1(82), 2015
UNC 636.6:636.2.084

The results of investigations of slaughter steer s qualities of specialized dairy breeds, reared with a high body weight at 13 months of age are given. It was found that intensive fattening with full-homogeneous mixture (FHM) contributes to the manifestation of high meat productivity in young dairy breeds. Slaughter yield in bulls studied species was 54,7-56,9%.

T. Pidpala, N. Grebenuk. Evaluation of slaughter steers qualities of dairy breeds.

References
1. Burkat V. P. Vykorystannia holshtyniv u polipshenni molochnoi khudoby / V. P. Burkat. – K. : Urozhai, 1976. – S. 48.
2. Vdovychenko Yu. V. Rost, razvytye y miasnыe kachestva bыchkov krasnoi stepnoi porodы y pomysei s holshtyno-fryzamy v raznыkh tekhnolohycheskykh uslovyiakh : avtoref. dys. na soyskanye uchenoi. stepeny kand. s.-kh. nauk : spets. 06.02.04 «Chastnaia zootekhniia; tekhnolohyia proyzvodstva produktov zhyvotnovodstva» / Yu. V. Vdovychenko. – Kharkov, 1991. – 22 s.
3. Dziuba N. Эffektyvnost y tselesoobraznost proyzvodstva teliatynы y molodoi hoviadynы / N. Dziuba, O. Mohylenets // Molochnoe y miasnoe skotovodstvo. – 2005. – #5. – S.7–10.
4. Kozыr V. O vozraste y zhyvoi masse skota pry uboe v stepnoi zone Ukraynы / V. Kozыr // Tvarynnytstvo Ukrainy. – 2011. – #5. – S. 9–13.
5. Kudlai I. M. Vplyv rivnia hodivli na miasni yakosti telyts ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody / I. M. Kudlai // Visnyk Bilotserkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. – ­Bila Tserkva : NTPI BDAU, 1999. –­ Vyp. 9. ­ – S. 213–216.
6. Mykhalchenko S. A. Formuvannia miasnoi produktyvnosti bychkiv molochnykh i kombinovanykh porid v ontohenezi / S. A. Mykhalchenko. – Kharkiv : Orihinal, 1998. – 188 s.
7. Plokhynskyi N. A. Rukovodstvo po byometryy dlia zootekhnykov / N. A. Plokhynskyi. – M. : Kolos, 1969. – 256 s.
8. Prudov A. Y. Yspolzovanye holshtynskoi porodы dlia yntensyfykatsyy selektsyy molochnoho skota / A. Y. Prudov. – M. : Nyva Rossyy, 1992. – 191 s.
9. Savchuk O. V. Porivnialna otsinka rostu, rozvytku i miasnykh yakostei buhaitsiv molochnykh porid riznoho pokhodzhennia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. s.-h. nauk : spets. 06.02.01 «Rozvedennia ta selektsiia tvaryn» / O. V. Savchuk. – s. Chubynske, 2004. – 17 s.
10. Strikha L. O. Selektsiino-henetychna otsinka miasnoi produktyvnosti khudoby ukrainskoi chervonoi molochnoi porody : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. s.-h. nauk : spets. 06.02.01 «Rozvedennia ta selektsiia tvaryn» / L.O. Strikha. – Kherson, 2009. – 17 s.
11. Khmelnychyi L. M. Biolohichni osoblyvosti produktyvnykh ta eksteriernykh yakostei buhaitsiv ukrainskoi buroi molochnoi porody / L. M. Khmelnychyi, A. M. Solohub // Visnyk Sumskoho NAU : nauk. zhurnal : seriia «Tvarynnytstvo». – Sumy : SNAU, 2013. – Vyp. 7 (23). – S. 93–101.
12. Shkuryn H. T. Zabiini yakosti velykoi rohatoi khudoby: metodyky doslidzhen / H. T. Shkuryn, O. H. Tymchenko, Yu. V. Vdovychenko. – K. : Ahrarna nauka, 2002. – 50 s.