Dynamics of height of plants of rice and their firmness to lodging depending on of variety composition, treatment of soil and background of mineral feed

1(82), 2015
УДК 371.671:006

R.A. Vogegova
O.I. Oliynik

In the article the results of researches are presented on the study of dynamics of height of plants and their firmness to lodging depending on of high quality composition, treatment of soil and background of mineral feed at growing in the conditions of the Odessa region. It is set, that the height of sorts of rice hesitated in limits from 34,4 to 43,6 cm with substantial reduction of average daily increase in the interphase period «throwing out of panicle – complete ripeness». Most stability to lodging within the limits of 4,7-4,8 marks was provided by the sort Viscount at application of ploughing and bringing on a background the basic mineral fertilizer of the additional fertilizing.

Keywords
rice, variety, treatment of soil, background of feed, height of plants, firmness to lodging

Vogegova R.A., Oliynik O.I. Dynamics of height of plants of rice and their firmness to lodging depending on of variety composition, treatment of soil and background of mineral feed

References

1. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
2. Pro zatverdzhennia novoi redaktsii Kontseptsii profilnoho navchannia u starshii shkoli [Elektronnyi resurs] : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 11.09.2009 N 854.— Rezhym dostupu : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.14591.0
3. Pro vyshchu osvitu [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 17 sichnia 2002 roku # 2984-III. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
4. Tabachnyk poiasnyv, shcho pidruchnyky bez yoho «blahoslovennia» psykholohichno shkidlyvi dlia shkoliariv [Elektronnyi resurs].— Rezhym dostupu : http://tyzhden.ua/News/85822
5. Adrushchenko V. P. Osvitnia polityka / V. P. Andrushchenko, V. L. Saveliev. — K. : Natsionalnyi pedahohichnyi universytet im. M. P. Drahomanova, 2010. — 368 s.
6. Mykhailychenko O. V. Klasyfikatsiia nauk ta vyznachennia poniattia suspilno-politychnykh dystsyplin // Teoriia ta metodyka navchannia suspilnykh dystsyplin : naukovo-pedahohichnyi zhurnal / O. V. Mykhailychenko. — Sumy : SumDPU, 2011. — # 1. — S. 4—14.
7. The European Higher Education Areain 2012: Bologna Process Implementation Report [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/EC-30-12-534/EN/EC-30-12-534-EN.PDF
8. Mukhaev R. T. Polytolohyia. Konspekt lektsyi : uchebnoe posobye / R. T. Mukhaev.— M. : Prospekt, 2011. — 224 s.
9. Marks D. Akademycheskye standartы kak obshchestvennoe blaho. Vozmozhnosty dlia opportunystycheskoho povedenyia / D. Marks // Voprosы obrazovanyia. — 2005. — # 4. — S. 127—151.
10. Kuzmynov Ya. Y. Akademycheskaia svoboda y standartы povedenyia / Ya. Y. Kuzmynov, M. M. Yudkevych // Voprosы эkonomyky. — 2007. — # 6. — S. 80—93.