Study of factors affecting financial security of insurance market

UDC 368.339.13: 658

G. Ryabenko,Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Mykolayiv National Agrarian University

The article analyzes the main threats to the financial security of the insurance market. Particular attention is focused on the classification of factors influencing the financial and economic security of the insurance market. The factors that negatively and positively affect the state of the financial security of the insurance market are underlined.

Keywords
insurance market, economic security, financial security, threats to financial security, financial security insurance market, the financial security of the insurer.

Ryabenko G. Study of factors affecting financial security of insurance market

References:
1. Baranovskyi O. I. Finansova bezpeka v Ukraini(metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia) : monohrafiia/ O. I. Baranovskyi. – K. : KNEU, 2004. – 759 s.
2. Boiko I. A. Problemy ta perspektyvy rozvytku rynku strakhuvannia v Ukraini[Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://nauka.zinet.info/3/ boiko_i1.php
3. Zhabynets O. Y. Perestrakhuvannia yak odyn z indykatoriv finansovoi bezpeky rynku strakhovykh posluh/ O. Y. Zhabynets// Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats. – 2009. – Vyp. 19.12. – S. 187–192.
4. Yermoshenko A. M. Vyznachennia poniattia finansovoi bezpeky strakhovykata yii katehorii/ A. M. Yermoshenko// Aktualni problemy ekonomiky. – 2004. – #4. – S. 46 –52.
5. Kozmenko O. V. Strakhovyi rynok Ukrainy u konteksti staloho rozvytku: monohrafiia/ O. V. Kozmenko. – Sumy: DVNZ«UABS NBU», 2008. – 350 s.
6. Nikiforov P. O. Sutnist ta znachennia finansovoi bezpeky strakhovoi kompanii/ P. O. Nikiforov, S. S. Kucherivska// Finansy Ukrainy. – 2009. – #5. – S. 86 – 89.
7. Sokol S. V. Strakhovyi rynok ta osnovni zahrozy yoho finansovii bezpetsi/ S. V. Sokol, O. M. Derkach// Zbirnyk naukovykh prats DVNZ«Ukrainska akademiia bankivskoi spravy NBU». – 2012. – Vyp. 34. – S. 285 – 290.
8. Shubenko I. A. Rozvytok rynku strakhuvannia yak odna zi skladovykh finansovoi bezpeky Ukrainy[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_ gum/ppei/ 2011_31/Chibis.pdf
9. Shulieshova I. V. Finansova bezpeka strakhovykh kompanii ta shliakhy yii zabezpechennia/ I. V. Shulieshova// Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. – 2011. – #2. – S. 85 – 90.

Г. М. Рябенко Фактори впливу на фінансову безпеку страхового ринку.
У статті проаналізовано основні загрози фінансової безпеки страхового ринку. Особливу увагу зосереджено на класифікації факторів впливу на фінансово-економічну безпеку страхового ринку. Досліджено чинники, які негативно та позитивно впливають на стан фінансової безпеки страхового ринку.

Г. М. Рябенко. Факторы влияния на финансовую безопасность страхового рынка
В статье проанализированы основные угрозы финансовой безопасности страхового рынка. Особое внимание сосредоточено на классификации факторов влияния на финансово-экономическую безопасность страхового рынка. Исследованы факторы, которые негативно и позитивно влияют на состояние финансовой безопасности страхового рынка.
Ключевые слова: страховой рынок, экономическая безопасность, финансовая безопасность, угрозы финансовой безопасности, финансовая безопасность страхового рынка, финансовая безопасность страховщика.