Improvement of the Institutional Environment as the Precondition of the Agrarian Enterprises Transaction Costs Management

UNC 330.837:338.432

S. Tymofiyiv

The article is devoted to solving the problem of the institutional providing of the agrarian enterprises transaction costs management. The fact that aggregate influence of the institutional environment factors reduces the possibilities of the agrarian enterprises to manage the process of the transaction costs streams formation and functioningis grounded. It creates the necessity of searching the directions of the institutional environment improvement as the means of creating the preconditions of the efficient transaction costs management.
The opinion that it is reasonable to look at the directions of the institutional providing of the transaction costs management process in the light of improving the separate segments of institutional infrastructure in the agrarian sector is expressed. The segments of state control, law providing and state economic regulation are referred to the segments the improvement of which has the top priority in the context of formation the preconditions of the transaction costs management.
Within the framework of improving the state control segment the necessity of standardization institute development and the ways of its realization are grounded. They consist in formation of the new structures that have relation to the state standardization process and in improvement of the existing ones. The measures have to concern to the standardization of forming, presenting and using the report information about the economic agents’ transaction costs in the agrarian sector.
It is proposed to realize the improvement on the law providing segment in the direction of getting out of the shade the potentially legal transaction costs which are there in the result of economic relations shadiness. The removing and minimizing the illegal transaction costs also must take place. The supposition that improving the functioning of the law providing segment will ensure the proper level and fullness of the contracting transaction costs management in agrarian enterprises is made.
The development of the state economic regulation segment is proposed to do in the way of realizing the line of measures by the agroindustrial development departments’ network and by the Ministry of Agrarian Policy and Provisions of Ukraine. These measures have to be aimed at the formation of the initial conditions for the transaction costs management realizing and at the further improvement of this process. It is expressed the opinion that complex development of the institutional infrastructure segments will create the conditions for realizing the efficient transaction costs management in the agrarian enterprises activity and on the macro level of the agrarian sector.

Key words: transaction costs, management, agrarian enterprises, institutional environment, segments of institutional infrastructure, improvement.

S. Tymofiyiv. Improvement of the Institutional Environment as the Precondition of the Agrarian Enterprises Transaction Costs Management

References:

1. Coase R. The Nature of the Firm / R. Coase // Economica (New Series). – 1937. – Vol. 4, N. 16. – P. 386-405.
2. Nort D. Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky/ D. Nort. – K. : Osnovy, 2000. – 198 s.
3. Williamson O. E. The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach / O. E. Williamson // The American Journal of Sociology. – 1981. – N. 87(3). – P. 548-577.
4. Stigler G. The Economics of Information / G. Stigler // Journal of Political Economy. – 1961. – N. 69(3). – P. 213-225.
5. Wallis J. J. Measuring the Transactional Sector in American Economy, 1870-1970 / J. J. Wallis, D. C. North ; ed. by S. Engerman // Long-term Factors in American Economic Growth. – Chicago : The University of Chicago Press, 1986. – P. 95-148.
6. Krush P. V. Formuvannia mekhanizmu upravlinnia transaktsiinymy vytratamy pidpryiemstva[Elektronnyi resurs] / P. V. Krush, I. V. Makaliuk// Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI». – 2013. – Rezhym dostupu: http://economy.kpi.ua/files/files/37_kpi_2013.doc.
7. Shyhun M. M. Metodychni pidkhody do bukhhalterskoho obliku transaktsiinykh vytrat / M. M. Shyhun// Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu: mizhnar. zb. nauk. prats. – Zhytomyr: ZhDTU, 2009. – Vyp. 3(15). – S. 30-35.
8. Dubinina M. V. Rehuliuvannia transaktsiinykh vytrat ahrarnoho sektora ekonomiky / M. V. Dubinina// Ekonomist. – 2012. – #2. – S. 63-64.
9. Sadovska I. B. Oblikovo-upravlinskyi aspekt klasyfikatsii transaktsiinykh vytrat / I. B. Sadovska// Ekonomika APK. – 2012. – #4. – S. 85-92.
10. Mykhailova L. I. Menedzhment transaktsiinykh vytrat u zovnishnoekonomichni diialnosti/ L. I. Mykhailova// Problemy razvytyia vneshneэkonomycheskykh sviazei y pryvlechenyia ynostrannыkh ynvestytsyi: rehyonalnыi aspekt: sb. nauch. tr. – Donetsk: DonNU, 2012. – T. 2. – S. 251-254.
11. Vasyltsiv T. H. Kontseptualni osnovy upravlinnia transaktsiinymy vytratamy sektora maloho i serednoho pidp-ryiemnytstva rehionu/ T. H. Vasyltsiv, T. B. Matolych //Problemy razvytyia vneshneэkonomycheskykh sviazei y pryvlechenyia ynostrannykh ynvestytsyi: rehyonalnыi aspekt. – Donetsk, 2011. – T. 1. – S. 57-62.
12. Panzhenskaia Y. H. Metodycheskoe obespechenye fynansovoho y upravlencheskoho ucheta transaktsyonnykh yzderzhek[Эlektronnyi resurs] / Y. H. Panzhenskaia// Vestnyk Adyheiskoho hosudarstvennoho unyversyteta. – 2009. – #1. – S. 91-98. – (Seryia5 : Эkonomyka). – Rezhym dostupa: http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskoe obespechenie-finansovogo-i-upravlencheskogo-ucheta-transaktsionnyh-izderzhek.
13. Shumakova O. V. Transaktsyonnye yzderzhky v APK: yzmerenye, ynformatsyia, rehulyrovanye: monohrafyia/ O. V. Shumakova, V. F. Stukach, E. A. Astashova. – Omsk: FHOU VPO OmHAU, 2006. – 212 s.
14. Spiller P. T. Regulation: A Transactions Cost Perspective / P. T. Spiller // California Management Review. – 2010. – N. 52(2). – P. 147-158.
15. De Angelo G. Those Crazy Transaction Costs: on the Irrelevance of the Equivalence Between Monetary Damages and Specific Performance / G. De Angelo, S. G. Medema // European Journal of Law and Economics. – 2014. – Vol. 37. – P. 269-275.
16. Kostyrko I. H. Doskonalist instytutsiinoi infrastruktury ta yii otsinka: teoretychnyi aspekt/ I. H. Kostyrko, S. V. Tymofiiv// Ekonomika APK. – 2014. – #2. – S. 81-86.

С. В. Тымофиив. Совершенствование институциональной среды как предпосылка реализации управления трансакционными издержками аграрных предприятий.
Обосновано влияние факторов институциональной среды на эффективность процесса управления трансакционными издержками аграрных предприятий. Определены направления совершенствования институциональной среды аграрного сектора экономики в контексте формирования предпосылок эффективного управления трансакционными издержками субъектов хозяйствования. Сформулированы ключевые задачи государственных органов как элементов институциональной инфраструктуры в указанном контексте.

S. Tymofiyiv. Improvement of the Institutional Environment as the Precondition of the Agrarian Enterprises Transaction Costs Management.
The influence of the institutional environment factors on efficiency of the management of agrarian enterprises transaction costs is grounded. The directions of improvement of the institutional environment in agrarian sector are determined in the context of forming the preconditions of the efficient transaction costs management in enterprises activity. The key tasks of the stateauthorities as the institutional infra-structure elements are formulated in this context.