Pigs feeding qualities evaluation from the point of genotypes optimal interaction and specifics environment

UNC 636.4.082.084

The article defines the efficiency of growing pigs of different genotypes(according to stresstolerance) whicle breeding them in differentconditions.

O. Akimov. Pigs feeding qualities evaluation from the point of genotypes optimal interaction and specifics environment.

References:
1. Bankovskaia Y. B. Sovershenstvovanye miasnoi produktyvnosty svynei poltavskoi miasnoi porody / Y. B. Bankovskaia, E. M. Ahapova // Ahrarnyi visnyk Prychornomoria : zb. nauk. prats ; Odeskyi derzh. ahrar. un-t. — Odesa, 2005. — Vyp. 31 : S.-h. ta bioloh. nauky. — S. 28—29.
2. Stress-chuvstvytelnost khriachkov / P. Voloshchyk, N. Dmytryeva, Kh. Yusupov [y dr.] // Svynovodstvo. — 1983. — # 3. — S. 32—33.
3. Evdokymov N. V. Metodы sozdanyia, sovershenstvovanyia, sokhranenyia y эffektyvnoho yspolzovanyia henofonda tsyvylskoi porodы svynei : dys… dokt. s.- kh. nauk : 06.02.01 / Nykolai Vytalevych Evdokymov. — Lesnыe polianы, Moskovskaia oblast, 2009. — 393 s.
4. Tsereniuk O. M. Efekt heterozysu za vidhodivelnymy yakostiamy riznykh henotypiv v umovakh tovarnoho hospodarstva / O. M. Tsereniuk, M. Ye. Volovyk // Visnyk Instytutu tvarynnytstva tsentralnykh raioniv. — Dnipropetrovsk : UAAN, In-t tvarynnytstva TsR. — 2007. — Vyp. 2. — S. 123—128.

А. В. Акимов. Оценка откормочных качеств свиней с позиции оптимального взаимодействия их генотипов и специфики среды.
В статье определена эффективность выращивания свиней различных генотипов (по стрессоустойчивости) при содержании в различных условиях, определены параметри оценки свиней с позиции оптимального взаимодействия их генотипов и специфики середы.

O. Akimov. Pigs feeding qualities evaluation from the point of genotypes optimal interaction and specifics environment.
The article defines the efficiency of growing pigs of different genotypes(according to stresstolerance) whicle breeding them in differentconditions.