Аналіз використання м’ясних генотипів свиней при різних методах розведення в умовах сгпп «техмет-юг» Миколаївської області

УДК 636.4.082

С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
У статті наведено відтворювальні якості чистопородних та помісних свиноматок. Під час дослідження було проаналізовано продуктивність свиноматок чистопородних та помісних. Встановлено, що тварини м’ясних генотипів відзначаються високим рівнем відтворювальної здатності, як при чистопородному так помісному розведені.
У СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області, яке займається отриманням товарної свинини відповідної якості, технологічні умови утримання, розведення і годівлі тварин відповідають сучасним вимогам ведення свинарства.

Ключові слова
відтворювальні якості, багатоплідність, збереженість, велика біла, червона білопояса, порода ландрас, п’єтрен, чистопородне розведення, схрещування.

С. М. Галімов. Аналіз використання м’ясних генотипів свиней при різних методах розведення в умовах сгпп «техмет-юг» Миколаївської області

Список використаних джерел:
1. Герасимов В. И. Целесообразное сочетание пород при скрещивании свиней / В. И. Герасимов, Т. Н. Данилова, Е. В. Пронь // Шляхи підвищення виробництва та поліпшення якості свинини : тези доп. міжнар. вироб.-практ. конф. — Х., 1995. — С. 59—60.
2. Хохлов А. М. Генетичний моніторинг доместикації свиней : Навч. посіб. – Харків : Еспада, 2004. — 128с.
3. Церенюк О. М. Модифікація імпортного генетичного матеріалу в Україні : [монографія]/ О. М. Церенюк ; ІТ НААН.—Х., 2009. — 248 с.
4. Використання та удосконалення генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині» / [В. С. Топиха, В. Я. Лихач, С. И. Луговой,О. І. Загайкан] // Науковий вісник «Асканія-Нова». — 2012. — Вип. 5. — Ч. ІІ. — С. 283—289.
5. Беконні якості свиней породи ландрас / [В. С. Топіха, І. В. Коновалов, С. І. Луговой, В. Я. Лихач] // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць Херсонського ДАУ. — Херсон. 2012. — Вип. 78. — Т. 1, Ч. 2. — С. 200—205.
6. Халак В. І. Репродуктивні якості свиноматок заводського типу «Голубівський» залежно від батьківських форм / В.І. Халак, В.О. Гравченко, В. Ф. Зєльдін // Тваринництво України. — 2006. — № 4. — С. 13—15.
7. Шейко И. П. Генетические методы интенсификации селекционного процесса в свиноводстве : [монографія]/ И. П. Шейко, Т. И. Епишко. — Жодино : РУП «Ин-т животноводства НАН Беларуси», 2006. — 197 с.

С. Н. Галимов Анализ использование мясных генотипов свиней при разных методах разведения в условиях СХЧП «Техмет-Юг» Николаевской области.
В статье приведены воспроизводительные качества чистопородных и поместных свиноматок мясных генотипов отечественного и зарубежного происхождения. В ходе исследования были проанализированы воспроизводительность свиноматок чистопородных и поместных. Установлено, что животные мясных генотипов отличаются высоким уровнем
воспроизводительной способности как при чистопородном, так и поместном разведении.В СХЧП «Tехмет-Юг» Николаевской области, которое занимается
получением соответствующего качества товарной свинины, технологические условия размножения, содержания и кормления соответствуют современным требованиям.

S. Galimov. Analysis of meat pigs genotypes using different methods of dilution conditions АРС «Tehmet-Yug,» Mykolaiv region.
In the article the reproduction quality ofpurebred and local sows are discussed. During the study it was analyzed the performance of purebred and local sows. It was established that animal meat genotypeshavehigh levels of reproductive ability as well st local thoroughbredbreeding. АРС «Tehmet-Yug», Mykolayiv region, which is engaged in obtaining relevant commodity of qulitative pork quality had shown the high technological conditions of breeding and feeding of pigs.