Reproductive ability of sows to the use of neurotropic-metabolic drug

UNC 636. 082.454:615.36

O. S. Pylypchuk
V. I. Sheremeta

Analysis of the data shows that fertilization of sows experimental group was 21.4% higher than in the control group of animals. In the experimental group of sows gestation duration period decreased by 1.2 days compared to the females control group. Wifeless time even though he was shorter by 0.5 day compared with animals in the control group, but within the margin of error. That is, because of considerable variability of its duration is not is traced effects on the rate. In this regard, conducted a detailed analysis of this indicator, determining the duration of gestation sows and those who came to hunt again. Since the difference in the length of the idle period in sows experimental group compared with the control, which became pregnant, was 0.9 days and was not within the error, we can assume that the drug causes a tendency to reduce it. To determine the effect on fertility wifeless period, experimental and control groups were divided into two subgroups, with its lasting 4-5 days and 6-8. Sows with the idle period of 6-8 days significantly outweighed by 2.1 day animals subgroups lasting 4-5 days. This sows the control and experimental groups idle period which lasted 4-5 days there is a hundred percent fertilization, which is not the females of his lasting 6-8 days. Fertility of these animals was lower by 47.7% in the control and 40% – in research, compared with sows that were  wifeless period of 4-5 days. During the study of sows experimental group received 288 of them stillborn piglet 6, and in control of -193 and 12 goals respectively. That sows in the experimental group received 1.5 times more newborn piglets and 2 times less stillborn. Prolificacy sows experimental group was higher by 1.6 head than in the control. Weight of live births female piglets experimental group was higher by 23.1%. Thus, feeding sows after weaning against the background of vitaminization, neurotropic-metabolic of the drug Hlyutam 1M causes the tend to increase fertility in, and reduce prolificacy stillborn piglets.

Keywords:
fertilization, reproductive ability, Hlyutam 1M, sow, piglets, multiple pregnancy live weight.

О. Pilipchuk, V. Sheremeta. Reproductive performance of sows when using neurotron-metabolic drug

References:
1. Bezverkha L. M. Udoskonalennia biotekhnolohichnoho sposobu vplyvu na vidtvornu systemu svynomatok za dii metabolichno-neirotropnykh preparativ : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. s.-h. nauk : spets. 03.00.20 «Biotekhnolohiia» / Bezverkha Liubov Mykolaivna ; Bilotserkivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet. — Bila Tserkva. — 2014, 20 s.
2. Beliaev V. Vlyianye selekora na vosproyzvodytelnuiu sposobnost svynomatok y produktyvnost ykh pryploda / V. Beliaev, A. Shakhov, T. Melnykova // Svynovodstvo. — 2005. — # 1. — S. 14—15.
3. Yntensyfykatsyia urovnia vosproyzvodstva putem normyrovannoho kormlenyia svynomatok / [A. L. Perevozchykov, S. D. Batanov, S. A. Lopatyna, A. T. Mysyk] // Svynarstvo. — 2014. — Vyp. 65. — S. 244—249.
4. Kalachniuk R. Intensyvnist vykorystannia svynomatok / R. Kalachniuk, I. Havryliuk // Tvarynnytstvo Ukrainy. — 2000. — # 9—10. — S. 16.
5. Klenov V. Preparat dlia stymuliatsyy polovoi okhotы / V. Klenov // Svynovodstvo. — 1985. — # 5. — S. 25.
6. Nartia B. H. Stymuliatsiia okhotы y ovuliatsyy u svynomatok / B. H. Nartia, A. A. Korotkov, B. V. Dmytryev // Zootekhnyia. — 1991. — # 10. — C. 58—60.
7. Rybalko V. P. Stan rozvytku i naukovoho zabezpechennia haluzi svynarstva v Ukraini / V. P. Rybalko // Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny : zb. nauk. prats KhDZVA. — Kh., 2007. — Vyp. 15 (40), Ch. 1, T. 1. — S. 160–164.
8. Shylov V. N. Vlyianye kormovoi dobavky «Эkstrafyt» na vosproyzvodytelnye kachestva svynomatok / V. N. Shylov // Dostyzhenyia nauky y tekhnyky APK : teoretych. y nauch.-prakt. zhurnal. — 2012. — # 2. — S. 59—61.

О. С. Пилипчук, В. И. Шеремета. Репродуктивная способность свиноматок при использовании нейротропно-метаболического препарата.
Установлено, что скармливания свиноматкам нейротропно-метаболического препарата в течение трех дней сразу после отъема поросят способствует увеличению их оплодотворяемости на 21,4%, приводит тенденцию сокращения холостого периода на 0,5 дня, вызывает увеличение многоплодия на 1,6 головы, уменьшение мертворожденных на 0,4 поросенка и уменьшение в гнездах нежизнеспособных поросят.

О. Pilipchuk, V. Sheremeta. Reproductive performance of sows when using neurotron-metabolic drug.
It is established that feeding of sows with neurotron-metabolic drug for three days immediately after weaning increases their fertility by 21.4%, leads the trend of reduction of the open period by 0.5 days, causes an increase in multiple pregnancy by 1.6 animals, reducing stillbirths by 0.4 piglet and a decrease in the nests of non-viable piglets.