Fertility of boars of specialized meat breed of foreign origin

UNC 636.4.082

Shaferivsky B.S., Master of Agricultural Science
Poltava State Agrarian Academy

The given article represents results of assessment of boars-breeders of large white breed, duroc, landrace and pietrain of German selection regarding their sperm production quality depending on the breed and the season; and also efficiency of their crossbreeding with sows of large white breed and landrace of French selection in order to obtain feeder young pigs.
Results of the assessment of the experimental boars’ sperm demonstrated fluctuations of breed and seasonal ejaculate amount, sperm cell concentration and mobility, which can influence reproductive performance of sows and disturb technological rhythm of young pig bearing. It has been determined that boars of landrace breed were characterized by the least concentration of spermatozoa in ejaculate in different seasons, and boars of large white breed were characterized by the most stable concentration of sperm during the year. Boars of duroc breed had the smallest amount of ejaculate irrespectively of seasons along with the highest activity of sperm cells among the examined breeds. Estimate of reproductive performance of boars mated with sows indicates that the highest polycarpic effect may be obtained from crossbreeding of sows of landrace breed of French selection with boars of large white breed of German selection – 11.7 head, which is 0.5 – 2.5 head more compared with other alternatives of parents. It has been determined that usage of pigs of French and German selection, having applied both thoroughbred breeding and crossbreeding, provides live weight of 7.1 – 8.9 kg for one head of young pigs during the weaning period having reached 28 days. Animals of genotype ½ (large white breed of French origin + duroc of German origin) were characterized by the heaviest live weight of one head during weaning period having exceeded other pigs’ weight by 0.4 – 1.8 kg.

B. Shaferivsky. Fertility of boars of specialized meat breed of foreign origin.

Список використаних джерел:
1. Anykhovskaia Y. V. Vlyianye khriakov ymportnykh porod na otkormochnye y miasosalnye kachestva pomesnoho molodniaka / Y. V. Anykhovskaia // Sovremennye problemy yntensyfykatsyy proyzvodstva svynyny : mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 11– 13 yiulia 2007 h. : tezysy dokl. — Ulianovsk, 2007. — T. 1. — S. 91—97.
2. Kabanov V. D. Эffektyvnyi sposob povыshenyia miasnoi prodktyvnosty svynei / V. D. Kabanov, A. N. Betyn // Zootekhnyia. — 2010. — # 1. — S. 22—24.
3. Luhovyi S. I. Vidtvoriuvalna zdatnist svynomatok velykoi biloi porody anhliiskoi selektsii / S. I. Luhovyi // Ahrarnyi visnyk Prychornomoria. — 2005. — Vyp. 31. — S. 44—45.
4. Mhlynets A. A. Povyshenye produktyvnosti matochnoho stada svynei v tovarnom khoziaistve / A. A. Mhlynets, S. S. Danch, Y. V. Husev // Svynovodstvo. — 2010. — # 1. — S. 34—35.
5. Oleksysvych E. A. Sezonnye pokazately kachestva spermy khriakov raznыkh porod datskoi selektsyy v uslovyiakh Lenynhradskoi oblasty / E. A. Oleksysvych, L. H. Moroz // Puty yntensyfykatsyy otrasly svynovodstva v stranakh SNH : sb. trudov KhYI Mezhd. nauch.-prakt. konf. — Hrodno, 2009. — S. 88—89.
6. Rybalko V. P. Otsinka knuriv-plidnykiv za yakistiu potomstva / V. P.Rybalko // Svynovodstvo. — 1990. — # 3. — S. 10—12.
7. Rybalko V. P. Yakisni osoblyvosti knuriv riznykh henotypiv, vyroshchenykh v umovakh elevera / V. P. Rybalko, A. N.Okseniuk // Svynarstvo. — K. : Ahrarna nauka, 1993. — Vyp. 54. — S. 3—9.
8. Shatskyi M.A. Porodnыe osobennosty vlyianyia yntensyvnosty rosta khriakov na selektsyonno-henetycheskye parametrы pokazatelei vosproyzvodstva / M. A. Shatskyi // Sovremenny problemy yntensyfykatsyy proyzvodstva svynyny v starankh SNH : sb. nauch. trudov KhYII Mezhd. nauch.-prakt. konf. po svynovodstvu. — Ulianovsk, 2010. — T. 2. — S. 351—358.
9. Sokolov N. Perspektyvy yspolzovanyia henetycheskoho potentsyala svynei otechestvennoho y ymportnoho proyskhozhdenyia / N.Sokolov // Svynovodstvo. — 2007. — # 3. — S. 5—7.
10. Plokhynskyi N. A. Rukovodstvo po byometryy dlia zootekhnykov / N. A. Plokhynskyi. — M. : Kolos, 1969. — 256 s.
11. Merkureva E. K. Henetyka s osnovamy byometryy / E. K. Merkureva, H. N. Shanhyn-Berezovskyi. — M. : Kolos, 1983. — S. 170—260.
12. Blyzniuchenko O. H. Biometriia : Monohrafiia / O. H. Blyzniuchenko. — Poltava, 2003. — 346 s.

Б. С. Шаферивский. Продуктивность хряков специализированных мясных пород зарубежного происхождения.
Изложены результаты исследований по оценке качества спермы хряковкрупной белой породы, дюрок, ландрас и пьетрен немецкой селекции, а также воспроизводительной способности свиноматок крупной белой породы и ландрас французской селекции при скрещивании с вышеуказанными хряками немецкого происхождения. Установлена существенная разница по концентрации, объему и активности спермы у хряков немецкого происхождения в зависимости от породыи сезона года. Эффект гетерозиса наиболее ощутимо проявляется по многоплодию при скрещивании маток породы ландрас французской селекции с хряками крупной белой породы немецкой селекции.

B. Shaferivsky. Fertility of boars of specialized meat breed of foreign origin.
It has been presented the results of the research on assessment of quality of sperm of large white breed, duroc, landrace and pietrain boars of German selection and alsoreproductive performance of large white breed and landrace sows of French origin crossbred with the abovementioned boars of German origin. It has been found a significant difference in concentration, amount and activity of sperm of boars of German origin depending both on the breed and the season. Heterosis effect on polycarpic basisreveals the most when soars of landrace breed of French selection are crossbred with boars of large white breed of German selection.