Fattening, slaughtering and meat-lard qualities of Mirgorodska pigs breed and its crosses

UNC 636.4.082

T. Shcherban
P. Vashchenko

The groups of fattening, slaughtering, and meat-lard signs of various genotypic combinations’ products have been investigated. The effectiveness of crossing Mirgorodska breed of pigs with the genotypes of meat direction and the possibility of using the first breed for the schemes of industrial crossing have been defined.

T. Shcherban, P. Vashchenko. Fattening, slaughtering and meat-lard qualities of Mirgorodska pigs breed and its crosses.

References:
1. Akymova A. Produktyvnost svynei razlychnыkh typov konstytutsyy // Svynovodstvo. — 1987. — # 8. — S. 2—3.
2. Baranova H. S. Miaso-salna produktyvnist i fizyko-khimichni vlastyvosti miasa svynei riznykh henotypiv / H. S. Baranova // Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. — 2014. — # 2. — C. 169—172.
3. Byrta H. A. Faktorы, obuslavlyvaiushchye miaso-salnыe kachestva svynei / H. A. Byrta // Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. —2008. — Vyp. 3. — S. 175—180. 4. Birta H. O. Pryzhyttieve vyznachennia tovshchyny shpyku yak metod vyvchennia miaso-salnykh yakostei svynei / H. O. Birta // Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. — 2009. — # 2. — S. 52—53.
5. Birta H. O. Miaso-salna produktyvnist pomisnykh svynei / H. O. Birta, Yu. H. Burhu // Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. — 2012. — # 3. — S. 91—95.
6. Vidhodivelni ta miasni yakosti svynei riznykh selektsiinykh stad v umovakh stantsii kontrolnoi vidhodivli Instytutu svynarstva i APV NAAN Ukrainy / [V. M. Voloshchuk, V. M. Hyria, V. I. Khalak, V. I. Malyk] // Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony NAAN Ukrainy. — 2013. — # 4. — S. 146—152.
7. Dydenko L. A. Osobennosty formyrovanyia miaso-salnoi produktyvnosty u svynei raznыkh henotypov / L. A. Dydenko, V. E. Mazur // Aktualnыe voprosы obespechenyia APK : tezysы dokl. KhKh konf. molodыkh uchenыkh. — 1996. — S. 12.
8. Doilydov V. B. Mezhporodnoe skreshchyvanye – эffektyvnыi metod povыshenyia produktyvnosty svynei / V. B. Doilydov, N. A. Loban // Sovremennыe problemы razvytyia svynovodstva : materyalы VII konf. — Zhodyno, 2000. — S. 28.
9. Lykhach V. Ya. Formuvannia miasnykh yakostei u chystoporodnoho ta pomisnoho molodniaku svynei / V. Ya. Lykhach // Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. — 2007. — Vyp. 1. — S. 177—182.
10. Medvedev V. A. Formyrovanye miasnosty svynei y metodы ee sovershenstvovanyia : avtoref. dys. na soyskanye nauch. stepeny dokt. s.-kh. nauk. — Kharkov, 1972.
11. Pocherniaev F. K.Selektsyia y produktyvnost svynei / F. K. Pocherniaev. — M. : Kolos, 1979. — 224 s.
12. Selektsiia silskohospodarskykh tvaryn / [Melnyk Yu. F., Kovalenko V. P., Uhnivenko A. M. ta in.] ; za zah. red. Yu. F. Melnyka, V. P. Kovalenka ta A. M. Uhnivenka. — K. : Intas, 2008. — 445 s.
13. Topykha V. S.Diuroky ukraynskoi selektsyy / V. S. Topykha // Svynovodstvo. — 1993. — # 2—3.
14. Fedorenkova L. A. Selektsyonno-henetycheskye osnovы vыvedenyia belorusskoi miasnoi porodы svynei / L. A. Fedorenkova, R. Y. Sheiko. — Mynsk : Khata, 2001. — 219 s.

Т. В. Щербань, П. А. Ващенко. Откормочные, убойные и мясо-сальные качества свиней миргородской породы и ее помесей.
Исследованы группы откормочных, убойных и мясо-сальных признаков продуктивности различных генотипических сочетаний. Установлена эффективность сочетания свиней миргородской породы с генотипами мясного направления производительности и возможность привлечения данной породы к схемам промышленного скрещивания.

T. Shcherban, P. Vashchenko. Fattening, slaughtering and meat-lard qualities of Mirgorodska pigs breed and its crosses.
The groups of fattening, slaughtering, and meat-lard signs of various genotypic combinations’ products have been investigated. The effectiveness of crossing Mirgorodska breed of pigs with the genotypes of meat direction and the possibility of using the first breed for the schemes of industrial crossing have been defined.