Відтворювальні якості свиноматок при використанні тканинних екстрактів

УДК 637.51:591.463.1 + 636.4.082

І. М. Тимофієнко, аспірант
Науковий керівник– канд.с.-г. наук, доцент О. М. Церенюк
Інститут тваринництва НААН, Україна

Проаналізовано показники відтворювальних якостей свиноматок за додавання до спермопродукції кнурів різних тканинних екстрактів. В дослідженнях були використані тканинні екстракти печінки, селезінки та сім’яників, які готувались за методикою А. П. Волосевич, 1969. Встановлено, що додавання тканинних екстрактів позитивно відобразилось на показнику багатоплідності свиноматок. Підвищення цього показника відбулось в межах 0,52-10,46 % при додаванні різних тканинних екстрактів. Таким чином, можна стверджувати, що додавання тканинних екстрактів позитивно відобразилось на відтворювальних якостях свиноматок.

Ключові слова
відтворення, технологія, свинарство, штучне осіменіння, тканинні екстракти.

І. М. Тимофієнко, О. М. Церенюк Відтворювальні якості свиноматок при використанні тканинних екстрактів

Список використаних джерел:
1. Організація відтворення свиней методом штучного осіменіння : науково-практичні рекомендації / О. М. Церенюк [та ін.] ; ІТ НААН. — Харків. — 2015. — 55 с.
2. Стимуляція сперміїв магнітним полем, що обертається / О. М. Церенюк, А. А. Бєліков, В. А. Грабіна [и др.] // Динамика изследования : Материали за 4-а международна научна практична конференция, 2008.— Т.25. — Селско стопанство. —София.—БялГрадБГ.— 2008.— С. 41—43.
3. Волосевич А.П. Влияние тканевых экстрактов на переживаемость спермы, оплодотворяемость самок с.-х. животных и соотношение полов в их потомстве: дис. доктора биол. наук / Волосевич Александра Петровна. – Х., 1969. – 297 с.
4. Церенюк О.М. Модифікація імпортного генетичного матеріалу в Україні: монографія.-ІТ УААН. Харків.-2010.-248с.
5. Церенюк А.Н. Эффективность использования смешивания спермы от разного количества хряков / Церенюк А.Н., Беликов А.А., Сивопляс В.В. // Современные проблемы интенсификации производства свинины//Сборник научных Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2, Т. 2 трудов ХIVмеждународной научно-практической конференции по свиноводству.- том 1.- Ульяновск.-2007.-С. 368-373.
6. Волосевич А.П. Перспективы использования тканевых препаратов по В.П. Филатову в разведении с.х. животных, по регулированию пола в получаемом потомстве / Волосевич А.П. // Профилактика и лечение заболеваний с.х. животных. Одесса: ОСХИ, 1972. – С.17 –22.
7. Церенюк О.М. Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней / О.М. Церенюк, А.І. Хватов, Т.А. Стрижак // Сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин. – Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – Вінниця, 2010. – №3(42). – С. 73-77.
8. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 352 с.
9. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных / Меркурьева Е.К. – М. : Колос, 1970. – 423с.

И. М. Тимофеенко. Воспроизводительные качества свиноматок при использовании тканевых экстрактов.
Проанализированы показатели воспроизводительных качеств свиноматок при добавлении в спермопродукцию хряков разных тканевых экстрактов. В исследованиях были использованы тканевые экстракты печени, селезенки и семенников, которые были приготовлены по методике А.П. Волосевич, 1969. Установлено, что добавление тканевых экстрактов позитивно отразилось на показателях многоплодия свиноматок. Повышение этого показателя было в пределах 0,52-10,46 % при добавлении разных тканевых экстрактов. Таким образом, можно утверждать, что добавление тканевых экстрактов позитивно отразилось на воспроизводительных качествах свиноматок.

I. Timofienko. Reproductive performance of sows at use tissue extracts.
Indexes of reproductive qualities of sows when added to the semen of boars of different tissue extracts had been studied. In studies of tissue extracts were used liver, spleen and testes, which were prepared by the method of A. Volosevich, 1969. It was found that the addition of tissue extracts had a positive impact on the performance of multiple pregnancy sows. Increasing this indicator is in the range 0,52-10,46 % by adding various tissue extracts. The greatest increase was observed in the groups of index with addition of tissue extracts of the liver and spleen. Thus, it can be argued that the addition of tissue extracts had a positive effect on the reproductive performance of sows.