Effect of the mineral power of spring barley on content of mobile phosphorus in dark grey podzolic soil in Western Steppes of Ukraine

UDC 631.8:633.16

V. Lopushnyak, N. Vega

The research has established patterns of changes in the content of mobile phosphorus in dark gray podzolic soil in the Western Steppes of Ukraine during the growing season of spring barley under the influence of various norms of mineral fertilizers. The research had been performed during 2013 – 2014 years in two-factor field experiment: different rules fertilizer is factor A and foliar feeding preparations of organic origin are factor B.
The use of mineral fertilizers creates favorable conditions for plant nutrition spring barley during the growing season. The highest levels of mobile forms of phosphorus on variations of the experiment received in tillering stage. During the growing season – and heading to the phase of full ripeness they slightly decreased due to the absorption of phosphorus by plants during power.
By the cultivation of spring barley on unfertilized version received the lowest content of mobile phosphorus in the soil, which were in the layer 0 – 20cm depending on the phase of growth and development of culture 73 – 82mg/kg soil. The use of fertilizers in normal N30P30K30 and N45P30K30 accompanied by growth of its contents in accordance with 23 – 24mg/kg and 21 – 35mg/kg soil. With increasing standards fertilizers to N60P30K30 і N45P45K45, trend growth dynamics of mobile phosphorus in dark gray podzolic soil. Excess variant without fertilizers, depending on the phase of vegetation in the upper soil layer (0 – 20cm) was at 17 – 32 і 31 – 41mg/kg soil.
The highest content of mobile phosphorus occurred concurrently mineral nutrition N60P45K45, which he was in the tillering stage in soil layer 0 – 20cm 124mg/kg soil, excess control was at 42mg/kg soil or 51%.
In soil layers 20 – 40 and 40 – 60cm, the content of mobile phosphorus was characterized by slightly lower.
By foliar fertilizing value of mobile phosphorus content was at backgrounds mineral fertilizer.
It was established that there is a substantial connection between the content of mobile phosphorus and norm of fertilizers during the growing season of spring barley. The coefficient of determination in soil layer with 0 to 20cm; in tillering stage was R2 = 0,89, earing – R2 = 0,92, before harvest – R2 = 0,80.
Key words: mobile phosphorus, dark gray podzolic soil, mineral nutrition, spring barley, growing season

V.  Lopushnyak, N.  Vega. Effect of the mineral power of spring barley on content of mobile phosphorus in dark grey podzolic soil in the Western Steppes of Ukraine.

References:

1. Franko O. V. Zminy fosfatnogho rezhymu luchno-chornozemnogho gruntu pry zastosuvanni gruntozakhysnykh tekhnologhij v umovakh Andrushkivsjkogho pryrodno-siljsjkoghospodarsjkogho rajonu : avtoref. dys. kand. s.-gh. nauk / O. V. Franko. – K., 2004. – 19 s.
2. Ghospodarenko Gh. M. Aghrokhimija : pidruchnyk / Gh. M. Ghospodarenko. – K. : NNC “IAE”, 2010. – S. 102 – 103.
3. Nauchnye osnovy racional’nogo ispol’zovanija i povyshenija proizvoditel’nosti pochv Severnogo Kavkaza / Recenzenti : O. Ja. Kurazhskovskij,
E. M. Cvylev . – Izdatel’stvo Rostovskogo universiteta. – 1983. –  S. 134.
4. Orlov D. S. Himija pochv: Uchebnik / D. S. Orlov, L. K. Sadovnikova, N. I. Suhanova. – M. : Vysshaja shkola. – 2005. – S. 427 – 429.
5. Shevchenko I. M. Zmina vmistu rukhomogho fosforu v grunti za riznykh system udobrennja j obrobitku / I. M. Shevchenko // Visnyk Poltavsjkoji derzhavnoji aghrarnoji akademiji. – 2013. – # 4. – S. 149 – 152.
6. Guljaev B. I. Fosfor kak jenergeticheskaja osnova processov fotosinteza, rosta i razvitija rastenij / B. I. Guljaev, V. F. Patyka. // Agroekologіchnij zhurnal. – 2004. – № 2. – S. 3 – 9.
7. Gholubchenko V. F. Dynamika vmistu rukhomykh fosfativ u gruntakh Odesjkoji oblasti / [V. F. Gholubchenko, E. V. Kulidzhanov, Gh. A. Kapustina,
N. A. Jamkova] // Naukovi praci. Ekologhija. – 2012. – Vyp. 167. – Tom 169. – S. 28 – 31.
8. Lenj O. I. Zabezpechenistj roslyn jachmenju jarogho osnovnymy elementamy zhyvlennja zalezhno vid variantiv udobrennja / O. I. Lenj // Visnyk Poltavsjkoji derzhavnoji aghrarnoji akademiji. – 2010. – # 4. – S. 182 – 185.
9. Jashhenko L. A. Dynamika spoluk fosforu u luchno-chornozemnomu karbonatnomu grunti za pisljadiji dobryv u sivozmini / L. A. Jashhenko,
A. S. Osecjka // Visnyk KhNAU. – 2013. – # 2. – S. 100 – 104.
10. Vorona L. I. Zabezpechenistj jachmenju jarogho elementamy zhyvlennja zalezhno vid tekhnologhiji vyroshhuvannja / [L. I. Vorona, Gh. M. Kochyk,
V. V. Storozhuk ta in.] // Aghropromyslove vyrobnyctvo Polissja. – 2009. – # 2. – S. 22 – 26.
11. Moldovan V. Gh. Zmina aghrokhimichnykh pokaznykiv chornozemu opidzolenogho pid posivamy jachmenju jarogho za zastosuvannja riznykh aghrotekhnologhij v Pravoberezhnomu Lisostepu / V. Gh. Moldovan // Visnyk ZhNAEU. – 2012. – # 2,, t. 1. – S. 102 – 108.

В. І. Лопушняк, Н.І. Вега. Вплив рівня мінерального живлення ячменю ярого на вміст рухомих сполук фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України

У статті наведено результати досліджень зміни вмісту рухомих сполук фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України за вегетаційний період ячменю ярого внаслідок застосування різних норм мінеральних добрив. Встановлено, що внесення мінеральних добрив сприяє підвищенню вмісту рухомих форм фосфору. Найвищі показники забезпечив фон мінерального живлення N60P45K45, які складали у верхньому шарі (0-20 см) залежно від фази вегетації 124-110 мг/кг ґрунту.

В. И. Лопушняк, Н. И. Вега. Влияние уровня минерального питания ячменя ярового на содержание подвижных соединений фосфора в темно-серой оподзоленной почвы Западной Лесостепи Украины

В статье приведены результаты исследований изменения содержания подвижных соединений фосфора в темно-серой оподзоленной почве Западной Лесостепи Украины за вегетационный период ячменя ярового в результате применения различных норм минеральных удобрений. Установлено, что внесение минеральных удобрений способствует повышению содержания подвижных форм фосфора. Наиболее высокие показатели обеспечил фон минерального питания N60P45K45, которые составляли в верхнем слое
(0-20 см) в зависимости от фазы вегетации 124-110 мг / кг почвы.