The ante of different shoots systems in biological crop grain productivity of spring barley depending on seeding rates and foliar additional fertilizing.

UDC 631.559: 633.11: 631.5.

A. Rozhkov, Candidate of Agricultural Sciences

S. Chernobay, postgraduate student

Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev

The shoots share of different systems in biological crop productivity of spring barley seeds variety Monomakh depending upon the seeding rate and foliar fertilizing.
Complex assessment of separate elements of spring barley growing technology based on the analysis of the elements of the formation structure will improve crop production of this culture. In this regard, disclosure of the genetic potential of the crop productivity, the search for optimal seeding rates for them as well as the most effective ways of foliar fertilizing are urgent.
The purpose of the research was to determine complex influence of seeding rates and foliar fertilizing on the biological crop productivity of spring barley grain variety Monomakh and to identify the share of each system of shoots in its formation under the influence of the studied factors.
Field researches were conducted in the experimental field of the Plant Growing Chair of Kharkiv NAU named after V. V. Dokuchayev on the base of vapour grain row crop rotation during 2012-2014 according to the general accepted methods.
All the studied seeding rates provided a significant increase in grain crop productivity of plants main shoots system, while fluctuations of indices of crop productivity of lateral shoots system at the studied seeding rates was not significant.
Under the influence of seeding rate biological crop productivity of the main shoots varied in the range from 231.9 to 260.3 g / m2 (indices change swing – 12.2%), while the system of lateral shoots varied in the range from 47.0 to 49.8% (indices varied in the range of 6.0%).
Dominant role in the formation of the overall biological crop grain productivity belonged to the system of main plants shoots that is naturally explained by biologically conditioned feature of spring barley plants to form low overall and productive tillering. In the conducted experiments, the share of main shoots in the formation of the overall biological crop grain productivity on average at the studied factors in 2012, 2013 and 2014 was 82.7%, 82.8 and 84.7% appropriately.
Under the influence of seeding rates factor it was marked noticeable changes in the role of each shoots system in shaping of the overall biological crop grain productivity that were more pronounced in the more favorable weather conditions in 2012 and 2014. The tendency of increasing the role of the main shoots in the formation of the overall biological crop grain productivity on condition seeding rate increasing is the result of competition increase in crops which resulted in productive tillering and crop grain productivity of lateral shoots compared with shoots that belong to the system of main shoots decreases. The indices increase of the biological crop grain productivity under the influence of foliar fertilizing action was carried out by both shoots systems proportionally.
During the research it was determined the optimal seeding rate of spring barley – 5.0 million / ha which ensures the formation of the most biological crop grain productivity. Its influence is mostly through the main plants shoots. Seeding rates does not have any significant influence in terms of the biological crop productivity of lateral shoots system. There is a tendency to improve the indices by means of seeding rate optimizing. The complex of foliar fertilizing with Crystalon special and Reakom (dose – 1.5 kg / ha) with biopreparation agro EM promoted a significant increase in biological crop grain productivity due to both the system of main plant shoots and the system of lateral plant shoots.
Key words: seeding rate, foliar fertilizing, biopreparation, spring barley, biological crop grain productivity, complex chelated fertilizers.

A. Rozhkov, S. Chernobay. The ante of different shoots systems in biological crop grain productivity of spring barley depending on seeding rates and foliar additional fertilizing.

References:

 1. Storozhuk V. V. Formuvannia produktyvnosti yachmeniu yaroho zalezhno vid tekhnolohii vyroshchuvannia v umovakh Polissia Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. s.-h. nauk: spets. 06.01.09 / V. V. Storozhuk. – K., 2008. – 27 s.
 2. Synytskyi M. P. Ahrotekhnolohichni osnovy formuvannia produktyvnosti suchasnykh sortiv yaroho yachmeniu v pivnichnii pidzoni Stepu Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. kand. s.-h. nauk spets. 6.01.09 / M. P. Synytskyi – Dnipropetrovsk, 2006. – 26 s.
 3. Babych A. O. Svitove vyrobnytstvo zerna prodovolchykh i furazhnykh kultur / A. O. Babych, V. V. Khimich, A. A. Poberezhna // Materialy Pershoi vseukrainskoi (mizhnarodnoi) konferentsii po problemi «Kormy i kormovyi bilok», 16-17 lystopada 1994 r. – Vinnytsia, 1994. – S. 74-75.
 4. Poberezhna A. A. Struktura vyrobnytstva prodovolchoho i kormovoho zerna v SShA / A. A. Poberezhna, L. P. Khimich // Materialy Pershoi vseukrainskoi (mizhnarodnoi) konferentsii po problemi «Kormy i kormovyi bilok», 16-17 lystopada 1994 r. – Vinnytsia, 1994. – S. 136-137.
 5. Sapegin A. A. Zakon urozhaya / Sapegin A. A. // Tr. Odes. s.-h. selekts. stantsii, 1922. – Vyip. 7. – S. 3-14.
 6. Gubernator V. S. Yachmen / Gubernator V. S. – K.: Urozhay, 1977. – 104 s.
 7. Kuperman F. M. Osnovnyie etapyi razvitiya i rosta zlakov / Kuperman F. M. – M.: MGU, 1955. – S. 113-117.
 8. Dovidnyk z vyroshchuvannia zernovykh ta zernobobovykh kultur / [Lykhochvor V. V., Bomba M. I., Dubkovetskyi S. V. i in.] – Lviv : Ukrainski tekhnolohii, 1999. – 408 s.
 9. Levitanov S. Kapriznyiy zlak / Sergey Levitanov // Novoe selskoe hozyaystvo. – 2006. – № 2. – S. 46-50.
 10. Efektyvnist peredposivnoi inkrustatsii nasinnia zernovykh kultur i inokuliatsii soi v umovakh Pivnichnoho Stepu Ukrainy / S. M. Kramarov, S. V. Krasnienkov, S. F. Artemenko [i in.] // Posibnyk ukrainskoho khliboroba : shchorichnyk. – 2010. – S. 154-158.
 11. Vlasyuk P. A. Fiziologicheskie funktsii mikroelementov i ih topografiya v zhivyih organizmah / P. A. Vlasyuk // Primenenie mikroelementov v selskom hozyaystve: Resp. mezhved. sb. – K. : Naukova dumka – 1965. – S. 18-32.
 12. Merlenko I. M. Vplyv krystaloniv na produktyvnist silskohospodarskykh kultur v umovakh Volynskoi oblasti / I. M. Merlenko, S. M. Demchuk // Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti pozakorenevykh pidzhyvlen kompleksnymy vodorozchynnymy dobryvamy v Ukraini : Tezy dop. Mizhn. nauk.-prakt. konf., Rokyni, 2-3 kvitnia 2008. – Rokyni : Volynskyi instytut APV, 2008. – S. 39-40.
 13. Novosad I. V. Efektyvnist pozakorenevoho pidzhyvlennia s.-h. kultur kompleksnymy suspenziinymy dobryvamy „Laktofol“ ta mikroelementamy na riznykh typakh gruntiv Volynskoi oblasti / I. V. Novosad, A. I. Moroz, B. B. Kotvytskyi // Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti pozakorenevykh pidzhyvlen kompleksnymy vodorozchynnymy dobryvamy v Ukraini : Tezy dop. Mizhn. nauk.-prakt. konf., Rokyni, 2-3 kvitnia 2008. – Rokyni : Volynskyi instytut APV, 2008. – S. 43-45.
 14. Bulyigin S. Yu. Effektivnost helatov mikroelementov v kachestve mikroudobreniy / S. Yu. Bulyigin // «Khelatni mikrodobryva-2010» : Tezy dop. II Vseukr. nauk.-prakt. konf., Kyiv, 3 liutoho 2010. – K., 2010. – S. 6.
 15. Kinaci G. Effect of zinc application on quality traits of barley in semi arid zones of Turkey / G. Kinaci, E. Kinaci // PlantSoilEnvironment. – 2005. – Vol 51. – № 7. – Р. 328-334.
 16. Dospehov B. A. Metodika polevogo opyita (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov issledovaniy) / Dospehov B. A. – 5-e izd., dop. i pererab. – M.: Agropromizdat, 1985. – 351 s.

А.О. Рожков, С.В. Чернобай. Частка пагонів різних систем у біологічній урожайності зерна ячменю ярого залежно від норм висіву та позакореневих підживлень.
У статті представлено результати досліджень, проведених впродовж 2012-2014 рр. на дослідному полі ХНАУ ім. В. В. Докучаєва стосовно впливу застосування різних варіантів норм висіву та позакореневих підживлень посівів комплексними добривами і біопрепаратами на варіабельність урожайності рослин ячменю ярого сорту Мономах.
У ході досліджень визначено оптимальну норму висіву – 5,0 млн/га, яка забезпечує одержання найвищої біологічної урожайності зерна. Встановлено високу ефективність позакореневих підживлень посівів комплексними добривами на хелатній основі разом із біопрепаратом агро ЕМ.

А. А. Рожков, С. В. Чернобай. Доля пагонов различных систем в биологической урожайности зерна ячменя ярового в зависимости от норм высева и внекорневых подкормок.
В статье представлены результаты исследований, проведенных в течении 2012-2014 гг. на опытном поле ХНАУ им. В. В. Докучаева, относительно влияния норм высева и внекорневых подкормок посевов комплексными удобрениями и биопрепаратами на изменчивость урожайности растений ячменя ярового сорта Мономах.
В результате исследований определена оптимальная норма высева – 5,0 млн/га, которая обеспечивает получение высокой биологической урожайности зерна. Установлена высокая эффективность внекорневых подкормок посевов комплексными удобрениями на хелатной основе одновременно с биопрепаратом агро ЭМ.