Inputs’ providing in the management of a company

UDC 330.322

N. Potryvaieva, Doctor of Economics, Professor
I. Aheienko, postgraduate
Mykolayiv National Agrarian University

The role and peculiarities of inputs providing in the management of an agricultural enterprise was considered. The economic point of such provision is determined to be in consistent supply of the necessary means for production.
The objects of management for inputs’ providing in agriculture were determined to be: resources in volume and value terms; a system of rules and regulations; characteristic of resources; necessity and structure of resources on various grounds for the implementation of a specific process. The management of inputs’ providing in agricultural production was proved to be an important component in the system of industrial management and economic activities of a company.
The rational use and saving of inputs was proved to be one of the important conditions of an agricultural enterprise’s economic activities in market economy. Rational organization of logistics mostly determines the level of using of production means, increasing in productivity and profitability. This determines the role and sense of inputs’ providing in the system of business management.
The objects of management for inputs’ providing and the main goals and objectives of logistics in the agricultural sector were determined. The system of inputs’ providing of agricultural enterprises was proved to reflect the initial stage of the technological process; it provides production and supply of necessary materials, stocks of raw materials and semi-finished products for operational activity. The principles of the system of entities’ inputs supply in agriculture were outlined and grouped.

Inputs’ providing in the management of a company

References:
1. Aghjejeva I.V. Materialjno-tekhnichne zabezpechennja fermersjkykh ghospodarstv / I. V. Aghjejeva // Universytetsjki naukovi zapysky. – 2013. – № 2. – S. 165–170.
2. Danylenko A. S. Problemy materialjno-tekhnichnogho zabezpechennja vyrobnyctva produkciji v siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstvakh / A. S. Danylenko, A. M. Karpenko // Ekonomika ta upravlinnja APK. – 2014. – № 1. – S. 71-77.
3. Zakharchuk O. V. Materialjno-tekhnichne zabezpechennja siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv Ukrajiny ta jikh modernizacija [Elektronnyj resurs] / O. V. Zakharchuk // Ekonomika APK. – 2016. – № 7. – S. 72-79.
4. Zakharchuk O. V. Problemy materialjno-tekhnichnogho zabezpechennja siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv Ukrajiny / O. V. Zakharchuk // Ekonomika APK. – 2014. – № 7. – S. 92-99.
5. Kolos Z. V. Udoskonalennja materialjno-tekhnichnogho zabezpechennja siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv / Z. V. Kolos // Zbirnyk naukovykh pracj Tavrijsjkogho derzhavnogho aghrotekhnologhichnogho universytetu (ekonomichni nauky). – 2014. – № 3. – S. 79-82.
6. Kulikova T. O. Stan materialjno-tekhnichnogho zabezpechennja siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny pislja stvorennja ob’jednannja “Ukrsiljghosptekhnika” (1961–1965 rr.) / T. O. Kulikova // Ghurzhijivsjki istorychni chytannja. – 2015. – Vyp. 10. – S. 198-200.
7. Meljnyk I.I. Osnovy inzhenernogho menedzhmentu : navch. posib. / Meljnyk I. I., Tyvonenko I. E., Fryshev S. E. – K. : Vyshha osvita, 2006.– 525 s.
8. Misevych M. A. Udoskonalennja materialjno-tekhnichnoji bazy jak chynnyka zabezpechennja potencijnoji (resursnoji) konkurentospromozhnosti vysokotovarnykh siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv / M. A. Misevych // Visnyk Zhytomyrsjkogho nacionaljnogho aghroekologhichnogho universytetu. – 2015. – № 2(2). – S. 37-46.
9. Ostapenko T. M. Formuvannja materialjno-tekhnichnogho zabezpechennja siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk / T. M. Ostapenko – Lughansjk : LNAU, 2008. – 20 s.
10. Pjatunina S. S. Vdoskonalennja materialjno-tekhnichnogho zabezpechennja pidpryjemstv kharchovoji promyslovosti / S. S. Pjatunina // Zbirnyk naukovykh pracj : Problemy pidvyshhennja efektyvnosti infrastruktury, vyp. 31. – K.: NAU, 2011. – 222 s.
11. Tykhonov O.V. Orghanizacija rynku materialjno-tekhnichnogho zabezpechennja siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv [Elektronnyj resurs] / O. V. Tykhonov. – Rezhym dostupu : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

Issue №4 (92), 2016