V. V. Lykhochvor, V. I. Pushchak. The effect of seeding rates and intensification technologies on the productivity of cicer arietinum cultivars.

V. V. Lykhochvor

V. I. Pushchak

It was discovered that under conditions of sufficient humidity of the western forest-steppe of Ukraine the highest yield has the Yarina variety (2.82–3.40 t/ha), somewhat lower the Pamyat variety (2.60–3.15 t/ha), while the lowest yield was observed in the Triumf vatiety (1.72–2.20 t/ha). The lowest yield of Triumf variety in our research could be explained by its less resistance to infectious diseases under conditions of the western forest-steppe.

It was revealed that among the six studied sowing rates, i.e. 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, and 0.9 mln/ha, the highest yield under conditions of the western forest-steppe was obtained in the range of sowing rates of 0.7–0.8 mln/ha in all cicer arietinumvarieties. The variety Yaryna at such sowing rates demonstrated the yield of 3.31–3.40 t/ha, which is more than the yield of Pamyat variety by 0.21–0.25 t/ha and of Triumf  variety by 1.17–1.20 t/ha. Under conditions of sufficient moisture, as it was expected, the lowest yield was obtained at minimal sowing rates. For instance, the yield of Yaryna variety at a sowing rate of 0.8 mln/ha was 3.40 t/ha, while at 0.4 mln/ha it was only 2.82 t/ha, i.e. lower by 0.58 t/ha. The same pattern was observed in case of other varietie as well.

It was discovered that the cicer arietinum yield grew up to 2.30 t/ha, or by 1.02 t/ha, when the soil herbicide Reiser KE (2.5 l/ha) was used. When the herbicide was applied, the yield almost doubled, while during appling the Fastak, K.E. (alpha-cypermethrin, 100 g/l) in a concentration of 0.15 l/ha had no effect on the yield.

In case of the three-step application scheme of fungicides such as Rex Duo, KS (epoxiconazole, 187 g/l + thiophanate-methyl, 310 g/l) in a concentration of 0.5 l/ha at the early phase of budding, Abacus (pyraclostrobin, 62.5 g/l + epoxiconazole, 62.5 g/l) in a concentration of 1.5 l/ha during flowering, and Folikur 250 EW, WB (tebuconazole, 250 g/l) in a concentration of 1.0 l/ha during seed filling, the yield increased by 0.90 t/ha compared to the variant where fungicides were not applied. In total, due to the use of plant protection products in the experiment, the yield increased from 1.28 t/ha to 3.21 t/ha, i.e. by 1.93 t/ha (150.8 %).

Key words: Cicer arietinum, variety, plant protection products, sowing rates, yield.

References:

 1. Byolohyzatsyia ahrotekhnolohyy vyirashchyvanyia nuta: rekomendatsyy po effektyvnomu prymenenyiu mykrobnyikh preparatov / [S. V. Dydovych y dr.]. – Symferopol : ChP Eremyna V. H., 2010. – 36 s.
 2. Byorehuliatsyia rosta y razvytyia rastenyi / S. P. Ponomarenko [y dr.] // Byorehuliatsyia mykrobno-rastytelnyikh system / pod red. H. A. Yutynskoi, S. P. Ponomarenko. – K. : Nychlava, 2010. – S. 251–291.
 3. Bodnar H. V. Zernobobovyie kulturyi / H. V. Bodnar, H. T. Lavrynenko. – M. : Kolos, 1977. – 254 c.
 4. Bushulian O. V. Intehrovana systema zakhystu nutu vid burianiv, shkidnykiv i khvorob : metod. rekom. / O. V. Bushulian, V. I. Sichkar, O. V. Babaiants. – Odesa : SHI – NTsNS, 2012. – 24 c.
 5. Bushulian O. V. Nut: henetyka, selektsiia, nasinnytstvo, tekhnolohiia vyroshchuvannia / O. V. Bushulian, V. I. Sichkar. – Odesa : 2009. – 248 s.
 6. Hermantseva N. Y. Byolohycheskye osobennosty, selektsyia y semenovodstvo nuta v zasushlyvom Povolzhe : avtoref. dys. na soyskanye nauch. stepeny d-ra s.-kh. nauk : spets. 06.01.05, 06.01.09 «Selektsyia y semenovodstvo» / Rossyiskaia akademyia selskokhoziaistvennyikh nauk ; Hermantseva Nadezhda Yvanovna. – Penza, 2001. – 54 s.
 7. Hermantseva N. Y. Deistvye y posledeistvye herbytsydov na zasorennost posevov y urozhainost nuta v zasushlyvom Zavolzhe / N. Y. Hermantseva // Zernovoe khoziaistvo. − 2005.− № 8. − S. 31−32.
 8. Panasov M. N. Adaptyvnaia tekhnolohyia proyzvodstva эlytnыkh semian nuta v zasushlyvom Povolzhe / M. N. Panasov, N. Y. Hermantsev, L. A. Hermantsev // Kormoproyzvodstvo. – 2012. – № 10. – S. 29-31.
 9. Sichkar V. I. Perspektyvy selektsii nutu v umovakh Pivnichnoho Lisostepu Ukrainy / V. I. Sichkar, O. V. Bushulian // Visnyk ahrarnoi nauky. – 2000. – № 1. – S. 38–40.
 10. Sichkar V. I. Tekhnolohiia vyroshchuvannia nutu v Ukraini / V. I. Sichkar, O. V. Bushulian // Propozytsiia. – 2001. – № 10. – S. 42–43.
 11. Sokolov V. M. Stan naukovo-doslidnykh robit iz selektsii zernobobovykh kultur v Ukraini / V. M. Sokolov, V. I. Sichkar // Zbirnyk naukovykh prats SHI – NTsNS. – 2010. – Vyp. 15 (55). – S. 6–13.
 12. Stratehiia innovatsiinoho rozvytku selektsii i nasinnytstva zernovykh kultur v Ukraini / Ya. M. Hadzalo, V. V. Kyrychenko, B. V. Dziubetskyi. – Kyiv – Kharkiv – Dnipro : [B. v.], 2016. – 32 s.