Formation quality parameters of winter wheat in the conditions of northern Steppe.

UDC 633.11.”324″: 631.5

A. V. Cherenkov, O. I. Zhelyazkov, O. M. Kozelskiy.

The peculiarities formation of indicators the quality of winter wheat in the conditions of northern Steppe. The maximum quantity of protein and gluten had sort Skarbnitsya on variants of the experiment, which provided for the introduction the background of fertilizer, followed by top-dressing fertilizer CAM (N20) in the earing phase. In these areas the protein content in the grain of the black couple was 13,90%, after the pea and sunflower – 13,31 and 13,12%, gluten – 26,60; 20,93 and 22,63%, respectively. The highest harvest of wheat was formed on the options with the introduction of the background of fertilizer and plant nutrition CAM (N30) in the phase of tillering in spring.

Key words: winter wheat, sorts, predecessors, top-dressing, quality, protein, gluten, harvest.

A. Cherenkov, O. Zhelyazkov, O. Kozelskiy. Formation quality parameters of winter wheat in the conditions of the Northern Steppe.

References:

 1. Kodanev Y. M. Povyshenye kachestva zerna / Kodanev Y. M. – M. : Kolos, 1976. – 304 s.
 2. Sozynov A. A. Uluchshenye kachestva zerna ozymoi pshenytsy y kukuruzy / Sozynov A. A., Zhemela H. P. – M. : Kolos , 1983. – 270 s.
 3. Kostyria I. V. Urozhainist zerna pshenytsi ozymoi ta riven yoho yakosti zalezhno vid poperednykiv i systemy udobrennia v umovakh Prysyvashshia / I.V. Kostyria // Zroshuvane zemlerobstvo : mizhvid. tem. nauk. zb. – Kherson : Ailant, 2012 . – Vyp. 58. – S. 51–53.
 4. Zakhody pidvyshchennia urozhainosti ta yakosti zerna ozymoi pshenytsi v umovakh Prysyvashshia / I.I. Hasanova, I.V. Kostyria, M.A. Ostapenko ta in. // Biuleten Insytytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony NAAN Ukrainy. – D. : Nova ideolohiia, 2012. – #2. – S. 98–102.
 5. Hasanova I. I. Yakist zerna novykh sortiv pshenytsi ozymoi v pivnichnomu Stepu Ukrainy / I. I. Hasanova, N.L. Kryvoruchko // Materialy VIII mizhnarodnoi naukovo- praktychnoi konferentsii «Nainovyte nauchny postyzhenyia – 2012». – Bolhariia, 2012. – S. 40–42.
 6. Konoplova Ye. L. Efektyvnist zakhodiv pidvyshchennia urozhainosti ta yakosti zerna pshenytsi ozymoi po poperednyku chornyi par v pivnichnomu Stepu Ukrainy / Ye. L. Konoplova // Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony NAAN Ukrainy. – D. : Nova ideolohiia, 2012. – #3. – S. 99–103.
 7. Konoplova Ye. L. Efektyvnist vyroshchuvannia pshenytsi ozymoi zalezhno vid tekhnolohichnykh zakhodiv v pivnichnomu Stepu Ukrainy / Ye.L. Konoplova // Ahrobiolohiia : zb. nauk. prats. – Bila Tserkva, 2012. – Vypusk 7 (91). – S. 117–120.
 8. Solodushko M. M. Vplyv mineralnoho zhyvlennia na yakist zerna pshenytsi ozymoi v pivnichnomu Stepu / M. M. Solodushko, I. I. Hasanova, I. I. Sereda // Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistiv «Ahrotekhnolohii dlia staloho vyrobnytstva konkurentospromozhnoi produktsii». – Chabany, 2012. – S. 61–62.
 9. Dospekhov B. A. Metodyka opytnoho dela / B. A. Dospekhov. – M.: Kolos, 1985. – 336 s.
 10. Metodycheskye rekomendatsyy po provedenyiu polevykh opytov s zernovymy, zernobobovymy y kormovymy kulturamy / [pod red. V.S. Tsykova y H.R. Pykusha]. – Dnepropetrovsk, 1983. – 46 s.
 11. Ozymi zernovi kultury / [za redaktsiieiu L. O. Zhyvotkova, S. V. Biriukova]. – K. : Urozhai. – 1993. – 288 s.

А. В. Черенков, А. И. Желязков, А. Н. Козельский. Формирование показателей качества зерна пшеницы озимой в условиях Cеверной Степи.
Установлены особенности формирования показателей качества зерна пшеницы озимой в условиях северной Степи. Максимальное количество белка и клейковины отмечали у сорта Скарбниця, на вариантах опыта, которые предусматривали внесение фонового удобрения с последующей подкормкой КАС (N20) в фазе колошения. На этих участках содержание белка в зерне по чёрному пару составило 13,90%, после гороха и подсолнечника – 13,31 и 13,12%, клейковины – 26,60; 20,93 и 22,63% соответственно. Наивысшую урожайность сорта пшеницы формировали на вариантах с внесением фонового удобрения и подкормкой растений КАС (N30) в фазе кущения весной.

А.В. Черенков, О.І. Желязков, О.М. Козельський. Формування показників якості зерна  пшениці  озимої в умовах Північного Степу.
Встановлено особливості формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах північного Степу. Максимальну кількість білка та клейковини відмічали у сорту Скарбниця, на варіантах досліду, які передбачали внесення фонового добрива з наступним підживленням КАС (N20) у фазі колосіння. На цих ділянках вміст білка в зерні по чорному пару становив 13,90%, після гороху та соняшнику – 13,31 та 13,12%, клейковини – 26,60; 20,93 та 22,63% відповідно. Найвищу врожайність сорти пшениці формували на варіантах з внесенням фонового добрива та підживленням рослин КАС (N30) у фазі кущіння навесні.