The efficiency of moisture usage by differently fertilized green-manured fallows.

UDC 631.893:631.874.2:631.432.22:631.432.27

G. Gospodarenko
O.  Lysyansky
The influence of mineral fertilizers of different kinds and doses on break yield and moisture regime of Right-Bank Forest-Steppe podzolic soils was demonstrated. It is established that the usage of mineral fertilizers increases the efficiency and the level of moisture accumulation in soil after green-manured fallow sealing for a period of winter wheat sowing.
Nitrogen fertilizers application has a significant influence on the usage of precipitation and moisture accumulation in soil as a result of green manure sealing before winter wheat sowing. After combined application of solely potassic and phosphate fertilizers there remained bigger amount of moisture than after the application of purely nitrogen fertilizers but in case of combination of potassic, phosphate and nitrogen fertilizers and agricultural triad application there was the highest moisture accumulation. Even at a minimal rate of mineral fertilizers (N40 and P40K40) the increase of stored soil moisture is observed (by 9-20 and 11-21 mm) in comparison with the variant when the fertilizers weren’t applied.
The most effective precipitation moisture accumulation was observed on the territories where green manures have been ploughed in with the background N40Р40К40 та N80Р40К40, accordingly – 36-50 % і 40-51 %. The accumulation of soil moisture was 64,1-83,1 і 66,8-78,5 mm which is 22,4-34,0 and 27,4-38,5 mm more than in case of green manure crops sealing that have been grown without fertilization and 31,3-50,0 mm from the level of accumulation on condition of complete fallow. The usage of break as a green manure reduces the evaporation in 2,3-2,6 times in comparison with the complete fallow. The increase of soil moisture accumulation after the green manure sealing on the territories with mineral fertilizers application can be explained by the fact that sailed green manure proves to be organic mulch. Mineral fertilizers raise break biomass yield and accordingly the quantity of its entry into soil which in its turn contributes to the increase of the quantity of mulching material and accumulation of extra moisture in soil. Also more developed network of roots on condition of application of mineral fertilizers determines better biological drainage of subsurface layer.

Key words:  green-manured fallow, soil moisture, mineral fertilizers, moisture accumulation, precipitation efficiency.

G. Gospodarenko, O.  Lysyansky. The efficiency of moisture usage by differently fertilized green-manured fallows. 

References:

1. Nosov S. Osoblyvosti vodospozhyvannia hibrydiv kukurudzy riznykh hrup styhlosti zalezhno vid strokiv sivby v Pivnichnii pidzoni Stepu Ukrainy / S. Nosov // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. – Lviv : Lviv. nats. ahrar. un-t, 2014. – # 18. – S. 210–217.
2. Berdnykov A. Syderaty protyv beskhoziaistvennosty / A. Berdnykov, V. Volkohon // Zerno. – 2013. – # 4. – S. 128–130.
3. Artemenko V. Syderaty. Yim vidrodzhuvaty kolyshniu slavu ukrainskykh zemel / V. Artemenko // Propozytsiia. – 2003. – # 6. – S. 36–38.
4. Seredynskyi S. M. Osoblyvosti vyboru ta zastosuvannia syderalnykh kultur u nasychenykh zernovymy ta vysokorentabelnymy kulturamy sivozminakh na volohozabezpechenykh gruntakh Zakhidnoho Lisostepu / S. M. Seredynskyi, A. L. Brostovska // Zb. nauk. prats «Okhorona gruntiv». –K., 2014. – Vyp. 1. – S. 290–292.
5. Kyrychenko V. V. Perspektyva vprovadzhennia tekhnolohii z vykorystanniam syderalnykh kultur / V. V. Kyrychenko, V. M. Kostromitin, V. I. Kolisnyk [ta in.] // Posibnyk ukrainskoho khliboroba. – 2009. – S. 204–207.
6. Peterson H. Boharnoe zemledelye / H. Peterson // Zerno. – 2013. – # 12. – S. 50–57.
7. Faktory, opredeliaiushchye urozhainost yarovoi pshenytsy v zernoparovykh sevooborotakh na chernozeme vyshchelochennom Lesostepy Pryobia / Y. N. Sharkov, A. H. Bashchuk, L. M. Samokhvalova, A. S. Prozorov // Ahrokhymyia. – 2013. – # 2. – S. 56–61.
8. Berezyn A. M. Povyshenye vlahonakopytelnoi roly chystykh y syderalnykh parov v Sybyry / A. M. Berezyn, A. A. Dorohoi // Zemledelye. – 2006. – # 2. – S. 4–6.
9. Rol syderatov v sokhranenyy plodorodyia chernozemnykh pochv / N. P. Yumashev, Y. A. Trunov, A. P. Poltynyn, V. A. Dubovyk // Ahro KhKhI. – 2008. – # 10–12. – S. 36–37.
10. Peterson H. Boharnoe zemledelye / H. Peterson // Zerno. – 2013. – # 11. – S. 62–68.
11. Kovalenko A. Chornyi par – yoho funktsiia ta utrymannia / A. Kovalenko, M. Maliarchuk // Propozytsiia. – 2013. – # 6. – S. 72–73.
12. Solovev E. V. Ahrokhymyia y byolohycheskye udobrenyia : ucheb. posobye / A. V. Solovev, E. V. Nadezhkyna, T. B. Lebedeva. – M. : Ros. hos. ahrar. zaoch. un-t, 2011. – 168 s.

Г. Н. Господаренко, А. Л. Лисянский. Эффективность использования влаги разноудобреными сидеральными парами.
Показано влияние различных видов и доз минеральных удобрений на урожай сидератов и водный режим чернозема оподзоленного Правобережной Лесостепи Украины. Установлено, что применение минеральных удобрений увеличивает эффективность и уровень накопления запасов влаги в почве после заделки сидеральных паров на время сева пшеницы озимой.

Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський. Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами.
Показано вплив різних видів і доз мінеральних добрив на врожай сидератів та водний режим чорнозему опідзоленого важкосуглинкового Правобережного Лісостепу України. Встановлено, що застосування мінеральних добрив збільшує ефективність та рівень накопичення запасів продуктивної вологи в ґрунті після заробки сидеральних парів на час сівби пшениці озимої.