Lopushniak V., Gritsulyak G., Yakubovsky T., Barchak B., Savyuk R. Formation of energy willow productivity with re-introduction of sewerage

UDC631.8:631:454

 

Lopushniak V.

Gritsulyak G.

Yakubovsky T.

Barchak B.

Savyuk R.

 

Among the sources of renewable fuel in the preserved state at an active pace creates the most important resource as bioenergy, and energy production from biomass of cultural regions. The actualized direction of bioenergy development in Ukraine is the creation of long-term plantations of energy crops, in particular energy willow. In Ukraine, more reliable energy forces reach about 5 thousand hectares. [4, 7]. Leaving the duration of the plantation to ensure a duration of  3 – 4 years and the plantation can reach 20 – 25 years. Increasing the productivity of energy willow plantations and increasing the yield of biofuels per unit area can ensure the application of fertilizers, in particular sewage sludge (SS).
The article presents the results of field research conducted in the Ivano-Frankivsk region on sod-podzolic soils with the using of sewage sludge as fertilizer to determine changes in soil humus and productivity of energy willow of the second cycle of its plantation.
Studies have shown that re-application of sewage sludge before the second cycle of energy use willow plantation increases the content of organic matter in the soil, improves its quality, increases the productivity of agrophytocenosis, including increasing the yield of raw and dry biomass.
According to the results of research, sewage sludge has an active effect after its re-use as fertilizer in the second cycle of use of energy willow plantation. Its application contributes to the increase of the content of organic matter in the soil from 1.51 (control) to 1.81% (SS – 80 t/ha), insoluble residue from 0.63% (control) to 1.03% (SS – 80 t/ha), with an increase in the ratio of Sgk: Sfk from 0.7% to 1.4%, as well as increasing the productivity of agrophytocenosis, in particular the yield of raw 62.0 t/ha and 52.6 t/ha of dry biomass of energy willow. In particular, the application of compost based on sewage sludge and straw (3: 1) at a rate of 20 – 60 t/ha (options 6 – 9) increases the productivity of energy willow by 20.2 – 25.4 t/ha compared to the option without fertilizer application.

Keywords: energy willow, sewage sludge, compost, humus condition of sod-podzolic soil, productivity.

 

References:

 1. Boyko I. I., Marchuk O. O., Hanzhenko O. M., Honcharuk H. S.  Zalezhnistʹ yakosti biomasy enerhetychnoyi verby vid viku plantatsiyi ta strokiv zbyrannya vrozhayu. Bioenerhetyka, 2017. № 1. S. 24 – 26.
 2. Hrytsulyak H. Lopushnyak V. Osad stichnykh vod u systemi udobrennya verby enerhetychnoyi : monohrafiya. Lviv: Prostir M, 2017. 180 s.
 3. Lys N. M., Fuchylo YA. D., Tkachuk N. L., Ivanyuk R. S. Vplyv hustoty i vnesennya mineralʹnykh dobryv na rist i produktyvnistʹ plantatsiy enerhetychnoyi verby v umovakh Prykarpattya. Bioenerhetyka. 2018. № 2. S. 19 – 21.
 4. Lopushnyak V. Ahrokhimichni ta ahroekolohichni aspekty system udobrennya v zakhidnomu lisostepu Ukrayiny : monohrafiya. Lviv : Prostir M, 2015. 217 s.
 5. Lopushnyak V. I. Dynamika fraktsiynoyi-hrupovoho skladu humusu temno-siroho opidzolenoho gruntu pid vplyvom riznykh system udobrennya. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 2012. V. 54. S. 58 – 63
 6. Lopushnyak V. Y. Hrytsulyak H. M. Produktyvnostʹ yvy énerhetycheskoy pry raznykh normakh vnesenyya osadkov stochnykh vod na dernovo-podzolystykh pochvakh Prykarpatʹya. Motrol. Lublin – Rzeszow, 2013. Vol. 15. № 4. R. 249 – 253.
 7. Osnovni polozhennya enerhetychnykh stratehiy ta prohram Yevropeysʹkoho Soyuzu shchodo rozvytku enerhetychnoyi sfery v umovakh formuvannya zahalʹnoyevropeysʹkoho rynku elektroenerhiyi. K., 2017. [elektronnyy resurs]. – URL : https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/2.-Energetychni-Strategiyi-YES.pdf (chas dostupu: 5.02.2020 r.).
 8. Polovyy V. M., Shevchuk R. V. Ekonomichna efektyvnistʹ vyroshchuvannya bioenerhetychnykh kultur na tverde biopalyvo. Instytutsionalizatsiya protsesiv yevrointehratsiyi: suspilʹstvo, ekonomika, administruvannya : tezy I Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi nauk. konf. Rivne. 21–22 kvitnya 2016 r. S. 159–160.
 9. Fuchylo YA.  D., Sinchenko V.  M., Hanzhenko O.  M., Humentyk M.  YA. ta in. Metodolohiya doslidzhennya enerhetychnykh plantatsiy verb i topol. K.: Komprynt, 2018. 137 s.
 10. Fuchylo YA., Lytvyn V. Enerhetychna verba – perspektyvy vyroshchuvannya. Novyny ahrotekhniky, 2013, № 1–2. S. 30 – 31.
 11. Fuchylo YA. D., Hnap I. V., Hanzhenko O. M. Rist i produktyvnistʹ deyakykh sortiv enerhetychnoyi verby inozemnoyi selektsiyi v umovakh Volynsʹkoho Opillya. Sortovyvchennya ta okhorona prav na sorty roslyn, 2018. T. 14. № 2. S. 230 – 239.
 12. Fuchylo YA. D., Sbytna M. V. Verby Ukrayiny: biolohiya, ekolohiya, vykorystannya. K. : Komprynt, 2017. 259 s.
 13. Khivrych O. Enerhetychna verba – shlyakh do nezalezhnoyi enerhetyky. Propozytsiya, 2014. № 11. S. 78 – 81.
 14. Chmeruk T. Trendy alʹternatyvnoyi enerhetyky Ukrayiny: vid zanepadu do prohresu. Dzerkalo Tyzhnya. Ukrayina. 2018. 5 lyutoho. [elektronnyy resurs]. – URL: https://dt.ua/energy_ market/trendi-alternativnoyi-energetiki-ukrayini-vid-zanepadu-do-progresu 268117_. html
 15. Abrahamson P. Shrub Willow Biomass Producer’s Handbook. State University of New York College of Environmental Science and Forestry. 2010. № 27. Р. 10.
 16. Aylott M. , Casella E, Tubby I., Street N.R., Smith P., Taylor, G. Yield and spatial supply of bioenergy poplar and willow short-cutting cycle coppice in the UK. New Phytologist, 2008. Р. 358 – 370.
 17. Caslin , Finnan J., Mc Cracken A. et al. Willow Varietal Identification Guide. Carlow, Ireland: Teagasc & AFBI, 2012. 64 p.
 18. Karlen D. L., Volk T. A., Abrahamson L.P., Buchholz T., Caputo J. & Eisenbies M. Development and Deployment of Willow Biomass Crops. Cellulosic Energy Cropping Systems, 2014. Р. 201 – 217.
 19. Lopushnyak V., Hrytsulyak G. Productivity formation model of Osier (Salix viminalis) agrocenosis. Motrol. Lublin – Rzeszow, 2014. Vol. 16, № 4. Р. 77–81.
 20. Lopushniak V., Lopushniak G., Grytsulyak G. Bioenergetic and economic estimation of sewage sludge use in osier cultivation. Teka: Commission of motorization and energetics in agriculture. 2016. Vol. 16, №. 3. P. 26–31.
 21. Nissim W. G., Pitre F. E., Teodorescu T. I., Labrecque M. Longterm biomass productivity of willow bioenergy plantations maintained in southern Quebec, Canada. Biomass and Bioenergy. Sept. 2013, Vol. 56, P. 361–369 [електронний ресурс]. – URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953413002778
 22. Volk T. A., Heavey J. P., Eisenbies M. H. Advances in shrub willow crops for bioenergy, renewable products, and environmental benefits. Food, Energy and Security, 2016. № 5, P. 97 – 106.