О. Kovalova. Conceptual priorities of structural policy in the development of the agricultural sector of the economy.

О. Kovalova

The article describes the characteristics of the conceptual priorities of structural policy in the development of the agricultural sector of the economy. The theoretical and methodical foundations of the mechanism for implementing structural policy in the conditions of the transformational economy, at the level of the agriculture sector, have been highlighted. The basis for the realization of the structural policy in the direction of the modernization of the agrarian sector of the Ukrainian economy, as well as in the strategic perspective – the implementation of the goals of sustainable development have been identified.

Keywords: structural policy, agricultural sector, sustainable development, modernization, transformation.

References:

 1. Bodrov V. H. Strukturna polityka v umovakh zahostrennia mizhnarodnoi konkurentsii / Bodrov V. H., Shepetko R.I. // Mizhnarodna ekonomichna polityka. – 2014. – №2. – S. 78– 98.
 2. Holian V. A. Syirevaya orientatsiya ukrainskoy ekonomiki kak bazovaya determynanta yznurytelnoho pryrodopolzovaniya / Holian V. A. // Byznes Ynform. – 2016. – № 8. – C. 104–111.
 3. Yerokhin S. A. Strukturna transformatsiia natsionalnoi ekonomiky (teoretyko-metodolohichnyi aspekt). / Yerokhin S. A. // Kyiv : Svit znan, 2002. – 528 s.
 4. Zhalilo Ya. Ekonomichna stratehiia derzhavy: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia. / Zhalilo Ya. – Kyiv : NISD, 2003. – 368 s.
 5. Krasylnykov O. Yu. Strukturnyie sdvyhy v ekonomyke: monohrafiia. / Krasylnykov O. Yu. – Saratov: Yzd-vo SHU, 2001. – 161 s.
 6. Lupenko Yu. O. Systemni transformatsii ahrarnoho sektoru ekonomiky / Lupenko Yu. O. // Ekonomika APK. – 2007. – № 5. – S. 49–51.
 7. Perstneva N. P. Kryteryy klassyfykatsyy pokazatelei strukturnyikh razlychyi y sdvyhov / Perstneva N. P. // Ekonomycheskye nauky. – 2012. – № 3. – S. 478 – 482.
 8. Posibnyk dlia dosiahnennia Tsilei Staloho Rozvytku v sferi biznesu [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/09/SDG_Compass_Guide_Ukranian.pdf.
 9. Prushkivska E. Kilkisni ta yakisni kharakterystyky sektoralnoi struktury v konteksti ekonomichnoho rozvytku / Prushkivska E. // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika. – 2013. S. 82–87.
 10. Sobkevych O.V. Stratehichni napriamy instytutsiinoho zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektoru v Ukraini / Sobkevych O.V., Rusan V.M., Yurchenko A.D., ta in. – K. : NISD, 2014. – 45 s.
 11. Stratehichni napriamky rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku / za red. Yu.O. Lupenka, V.Ia. Mesel-Veseliaka. K.: NNTs “IAE”, 2012. – 182 s.
 12. Shynkaruk L.V. Vzaiemozviazok strukturnykh transformatsii ta ekonomichnoho zrostannia Ukrainy / Shynkaruk L. V. // International scientific journal. – 2015. – № 9. – S. 180 – 185.
 13. UNITED NATIONS UKRAINE [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia.
 14. UNITED NATIONS UKRAINE [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
 15. UNITED NATIONS UKRAINE [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu :https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html.