N. P. Shevchuk. Productive Longevity of Families In the Ukrainian Red Dairy Breed

UDC 636.2.034.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-18

N. P. Shevchuk
ORCID ID: 0000-0002-5845-2582

One of the most important features about improving Ukrainian Red Dairy Breeds of cattle is the productive longevity of animals. The efficiency of lifetime use of families of Ukrainian red dairy cows has been analyzed. High life expectancy was attributed to the families of Bistra 1988, Luna 610, and Purga 5842, which were measured during 3021 days, 3123 days and 3131 days respectively. The cows of the Bistra 1988 family showed the highest lifetime tiredness, which was 28073,3 kg of milk. Among the studied livestock, the cows of the Luna 610 family (5,7 lactations) were used the longest, but life expectancy was only 27838,6 kg of milk. Prolonged productive use and high lifelong productivity were established in cows for Purga 5842 family (5.6 lactation and 27211.1 kg milk, respectively). The biggest longtime fat indicators in milk (3.90-4,07%) is characterized by the Purga 5842 families, Voloshka 1496, Liana 02900 and Bustra 1988. Compared to the Luna610 familydifference was 0.37 %; 0.39 %; 0.45% (P> 0.95) and 0.54 % (P> 0,99) respectively. By the lifetime of milk fat the most productive families were the Bistra1988, Purga 5842 and Zmiyka 266, their indexes were 1096.4 kg; 1065.9 kg and 1018.7 kg, according to the names.

For the milk yield for one day of life the families of Rozetka 2888 are the best productive families (8.3 kg of milk); Purga 5842 (8.4 kg of milk); Kukla 248 (8.4 kg of milk); Luna 610 (8.5 kg of milk) and Bistra 1988 (8.8 kg of milk). Their advantage over the family of Liana 02900 was 1.1 kg (P>0.95); 1.2 kg; 1.2 kg; 1.3 kg and 1.6 kg of milk, respectively. The families of Malina 22, Kukla 248, Zmiyka 266, Volga 840, Bistra 1988, Tsarivna 968, Rozetka 2888 and Kukla 226 prevailed over one day of economic use for milk yield. In comparison with the family of Liana 02900, their yield for one day of economic use was bigger by 1.2 kg; 1.2 kg (P>0.95); 1.3 kg; 1.3 kg; 1.3 kg; 1.4 kg (P>0.95); 1.7 kg (P>0.95) and 1.7 kg (P> 0.95), respectively.

In order to extend the duration of economic use and increasing the lifetime productivity of animals,during improving dairy cattle, domestic family breeding should be applied.

Keywords: breed, selection, family, cows, sign, lifetime productivity, longevity.

Reference

 1. Babik, N. P. (2017). Vplyv henotypovykh chynnykiv na tryvalist i efektyvnist dovichnoho vykorystannia koriv holshtynskoi porody. Animal Breeding and Genetics,53, 61–69 [in Ukrainian].
 2. Plokhinskiy, N.A. (1969). Rukovodstvo po biometrii dlya zootekhnikov. Moskva: Kolos, [in Russian].
 3. Polupan, Yu. P. (2010). Metodyka otsinky selektsiinoi efektyvnosti dovichnoho vykorystannia koriv molochnykh porid. Metodolohiia naukovykh doslidzhen z pytan selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi: proceedings of the conference t Chubynske. Kyiv: Ahrarna nauka, 93– 95 [in Ukrainian].
 4. Polupan, Yu. P. & Koval, T. P. (200). Formuvannia zavodskykh rodyn stvoriuvanoi chervonoi molochnoi porody. Animal Breeding and Genetics. Kyiv: Ahrarna nauka, 33, 105–110 [in Ukrainian].
 5. Pochukalin, A. Ye. (2016). Znachymist rodyn dlia henealohichnoi struktury volynskoi miasnoi porody velykoi rohatoi khudoby. Animal Breeding and Genetics, 52, 82-94 [in Ukrainian].
 6. Pidpala, T. V. (Ed.) (2012). Selektsiia molochnoi khudoby i svynei. Mykolaiv: MNAU [in Ukrainian].
 7. Skliarenko, Yu. I. (2018). Efektyvnist dovichnoho vykorystannia koriv zalezhno vid henotypovykh faktoriv. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 2, 103-105 [in Ukrainian].
 8. Surovtsev, V. N. & Nikulina, Yu. N. (2012). Povyshenie effektivnosti molochnogo skotovodstva putem uvelicheniya sroka produktivnogo ispol’zovaniya korov. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, 3, 14-16 [in Russian].
 9. Surovtsev, V. N. & Nikulina, Yu. N. (2014). Ekonomicheskie aspekty produktivnogo dolgoletiya molochnykh korov. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, 8, 2-5 [in Russian].
 10. Khmelnychyi, L. M. & Vechorka, V. V. (2016). Efektyvnist vplyvu henealohichnykh formuvan na pokaznyky dovholittia ta dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytet,5 (29), 3-10 [in Ukrainian].
 11. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M. & Shevchenko A. P. et al. (2012). Minlyvist dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zalezhno vid henealohichnykh formuvan. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytet , 10 (20), 12-17 [in Ukrainian].
 12. Van Raden, P. M. & Wiggans, G. R. (1995). Productive life evaluations: Calculation, accuracy, and economic. Dairy Sci,78, 3, 631–638.
 13. Tsuruta, S., Misztal, I., & Lawlor, T. J. (2005). Changing definition of productive life in US Holsteins: Effect on genetic correlations. Dairy Sci, 88, 3, 1156–1165.