Galay O., Lutsenko M. The influence of the technology of preparing cows for milking on installations such as “Carousel” and “Parallel” on the milk yield process.

UDC 636.2.034:637.11

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-15

O. Galay
M. Lutsenko

To ensure the process of milking cows on the farms of Ukraine with innovative technologies for milk production, high-performance milking machines such as “Carousel” and “Parallel” are spreading, which differ in both the design and technology of preparing cows for milking and the milking technology.
Studies conducted to assess the impact of the technology of preparation of cows for milking at these facilities have established that the total time for preparing of cows for milking in a “Carousel” type installation (17.4 s) is insufficient for the full realization of the reflex of milk yield. This is evidenced by the intensity of milk excretion during the first minute of milking, which is at 1.93 kg/min against 3.75 kg/ min in «Parallel». During the first three minutes of milking the milk yield at the «Parallel» plant is 8.46 kg compared to 7.11 kg in the «Carousel» installation. High intensity of the implementation of the milk yield reflex in a Parallel plant ensures the production of high-fat milk (4.0% vs. 3.6%).

It has been established that both types of milking plants provide extremely high-quality milk, both for bacterial insemination and for the number of somatic cells, which belongs to the “extra” brand. The technology of preparing cows for milking in a “Carousel” installation needs to be adjusted.

Keywords: innovative technologies, high-performance milking plants, milk yield process, milk quality.

Reference

  1. Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy. (2011). Vidrodzhene skotarstvo. Natsionalnyi proekt. [in Ukrainian]
  2. Kudlai, I. M. (2011). Naukove obgruntuvannia ta zootekhnichna otsinka enerhetychno zbalansovanoho i ekolohichno bezpechnoho biotekhnolohichnoho kompleksu z vyrobnytstva moloka. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
  3. Kudlai, I. (2010). Tekhnolohichne udoskonalennia molochnykh ferm. Tvarynnytstvo Ukrainy,9, 14-18 [in Ukrainian].
  4. Kuyan, A. (2010). Sovremennye tekhnologii v zhivotnovodstve i ikh adaptatsiya k mirovym trebovaniyam. Efektyvne tvarynnytstvo,5, 7-10 [in Ukrainian].
  5. Kovalchuk, I.V., Pasichnyk, O.L. & Rybii, N.V. (2010). Orhanizatsiia doinnia molochnykh koriv u doilnomu zali «Paralel». Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho NAU,3, 42-65 [in Ukrainian].
  6. Lutsenko, M. & Zvoleiko, D. (2012). Doslidzhennia protsesu doinnia koriv u spetsializovanykh doilnykh zalakh. Tekhnika i tekhnolohii APK, 9 (36), 31-34 [in Ukrainian].
  7. Meshcheryakov, V.P. & Meshcheryakov, D.V. (2014). Vliyanie polnotsennoy preddoil’noy podgotovki vymeni korov na ego krovosnabzhenie i pokazateli molokovyvedeniya. Izvestiya Temiryazevskoy SKhA, 6, 90-99 [in Russian].
  8. Bondarenko, P.H. (2002). Vplyv rezhymu mashynnoho doinnia na povnotu viddachi moloka, zhyru, bilka u koriv pivnichno-skhidnoho molochnoho typu. Visnyk Sumskoho NAU, 6, 257-259 [in Ukrainian].
  9. Lutsenko, M.M. & Halai, O.Iu. (2017). Doslidzhennia resursooshchadnoi tekhnolohii vyrobnytstva moloka za vykorystannia doilnoi ustanovky typu «Karusel». Agricultural Science and Food Technology, 5/99, 1, 88-94 [in Ukrainian].
  10. Ganaev, A.A. (2010). Novoe v tekhnologii mashinnogo doeniya zhivotnykh. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo,4,30-33 [in Russian].