Pig productivity’s increase through the compatibility of cross parental pairs in two-way crossing

UDC 636.4:636.082.26

V. Pelykh
S. 
Ushakova 

The aim of our studies was to assess the production traits of pigs and determine the compatibility effect of cross parental pairs.
We used thoroughbred pigs ♀LWx♂LW (control) and cross animals of the following variants of crossbreeding: ♀ LWx ♂ L, ♀D x ♂P), and ♀P x ♂D).
The article presents the results of evaluating production traits in pigs and determines the level and effect of compatibility of parental pairs. It registers the lowest thickness of pork fat (16.25 mm) and the highest loin eye area (40.33 см) in pigs of the ♀ P x♂ D combination.
The index of meat and fattening traits (IMFT) in ♀P x ♂D animals was 64.26 points, which was significantly (by +29.98 points) higher than in thoroughbred pigs of the control group (34.28 points), and by +20.34 points and +4.26 points higher than in pigs of ♀ LWx ♂ L and ♀D x ♂P groups, respectively. The highest compatibility effect was in ♀D x ♂P animals (152.09 %). ♀D x ♂P pigs showed better fattening traits and index assessment values. ♀ P x♂ D animals were better by slaughter characteristics.
The best cross variants ♀D x ♂P і ♀ P x♂ D were determine through  valuation of compatibility of  cross parental pairs for getting  fattening complex of offspring and  meat quality of young landed with high performance.
In the future, it is planned to conduct a study of the efficiency of cross parental pairs in different variants of multi-way crossing.

Key words: fattening traits, carcass traits, compatibility level, compatibility effect

Pig productivity’s increase through the compatibility of cross parental pairs in two-way crossing.

Referenses:
1. Topikha V. S. Rezultaty pleminnoi roboty z vnutrishnoporidnym typom svynei porody diurok ukrainskoi selektsii «Stepovyi» v umovakh PAT «Plemzavod «Stepnoi» Zaporizkoi oblasti / V.S.Topikha, V.Ya. Lykhach, S.V. Kish // Visnykahrarnoi nauky Prychornomoria. – 2014. – T. 2, Vyp. 3 – S.158-165}
2. Franco D. Growth performance, carcass and meat quality of the Celta pig crossbred with Duroc and Landrance genotypes /D. Franco, J.S. Vazquez, J.M. Lorenzo//Meat Science .-Vol. 96.- Issue 1. – January 2014. – P. 195–202
3. Rybalko V.P., Burkat V.P., Berezovskyi M.D. Henofond, otsinka ta vykorystannia svynei. – K.: Slavianskyi dialoh, 1994. – 128 s.
4. Birta H. O. Vidhodivelni, zabiini ta miaso-salni yakosti svynei riznykh napriamiv produktyvnosti / H. O Birta., Yu. H. Burhu // Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii.- # 4. – 2012. – S.49-51
5. Onyshchenko A.O. Produktyvnist riznykh linii knuriv ukrainskoi miasnoi porody / A.O.Onyshchenko, A.V. Korobka // Svynarstvo.- Vyp. 61.- 2012. – C43-46
6. Berezovskyi M. D. Avtomatyzovane modeliuvannia selektsiinykh indeksiv dlia otsinky svynei / M. D. Berezovskyi, A. A. Hetia, P. A. Vashchenko, K. H. Korabelnikov, O. H. Moroz // Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. – 2008. – # 4. – S. 92-94
7. Vovk V.O. Kombinatsiina poiednuvanist svynei riznykh henotypiv / V.O. Vovk, P.A. Vashchenko, S.M. Skrypka // Svynarstvo. – Vyp. 61. – 2012. – S.28-32
8. Kovalenko V. P. Komponenty fenotypovoi minlyvosti reproduktyvnykh yakostei svynei iz vrakhuvanniam velykoplidnosti i vyrivnianosti hnizda / V. P. Kovalenko, V. H. Pelykh, N. L. Pelykh // Visn. Poltav. derzh. ahrar. akad. – 2003. – # 5. – S. 110-114
9. Sheiko R.Y. Otkormochnue y miasnue kachestva molodniaka svynei pry yspolzovanyy khriakov spetsyalyzyrovannukh miasnukh porod / R.Y. Sheiko, L.A. Fedorenkova, V.N. Zaiats // Zootekhnycheskaia nauka Belarusy: sb. nauch. tr. Zhodyno. – 2012. – T. 47, ch. 1. – C.202-209
10. Sheiko R. Y. Vlyianye khriakov porod diurok y landras nemetskoi selektsyy na produktyvnost pomesnoho molodniaka / R. Y. Sheiko, A. A. Balnykov, E. N. Lukianenko // Zootekhnycheskaia nauka Belarusy : sb. nauch. tr. Zhodyno, 2013. T. 48, ch. 1. S. 202-210.
11. Aknevskyi Yu.P. Otkormochnue y miasnue kachestva svynei zavodskoho typa «Bakhmutskyi» pry skreshchyvanyy y hybrydyzatsyy / Yu. P. Aknevskyi // Nauchnoe obespechenye ynnovatsyonnoho razvytyia zhyvotnovodstva : sbornyk nauchnukh trudov po materyalam mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy (24-25 oktiabria 2013 h.) / hl. red. Y. P. Sheiko. – Zhodyno. – 2013. – S. 5-6
12. Ruusunen M. Carcass and meat quality traits of four different pig crosses /M. Ruusunen, E. Puolanne, M-L. Sevon-Aimonen ets.// Meat Science. – Vol.90. – Issue 3 . – March 2012. – P.543–547
13. Suchasni metodyky doslidzhen u svynarstvi/ Instytut svynarstva im. O.V. Kvasnytskoho UAAN za redaktsiieiu V.P. Rybalko M.D.Berezovskoho. – Poltava, 2005. – 227s.
14. Berezovskyi M.D. Efektyvnist vidhodivli svynei zarubizhnoi selektsii do druhykh vahovykh kondytsii / M.D. Berezovskyi, I.V. Khatko // Naukovo-vyrobnychyi biuleten «Selektsiia». — K., 1997. — #4. — S. 105—107.
15. Pat. BY 17677 Respublyka Belarus, MPK A 01K 67/02 (2006.01). Sposob otsenky sochetaemosty rodytelskykh par svynei po miaso-otkormochnum kachestvam potomkov / Sheiko Y.P., Loban N.A., Vasyliuk O.Ya., Malykov Y.S.; zaiavytel y patentoobladatel: Respublykanskoe unytarnoe predpryiatye «Nauchno-praktycheskyi tsentr Natsyonalnoi akademyy nauk Belarusy po zhyvotnovodstvu». – # a.s. 20100713; zaiavl. 11.05.10; opubl. 30.10.13.
16. Onyshchenko A. O. Porivnialne vyvchennia vidhodivelnykh ta miasnykh yakostei svynei riznykh henotypiv / A. O. Onyshchenko // Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. – 2006. – # 3. (35) – S.103.
17. Perevoyko Z. Comparative Evaluation of Fattening, Slaughter and Meat Qualities of Purebred and Hybrid Swine Modern Applied Science; Vol. 9. – No. 8. – 2015. – R. 344-353

Використання індексів для оцінки однорідності та вирівняності гнізд свиноматок

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.082.22

Автор
В.Г. Пелих, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.С. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Херсонський державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено використання індексів для оцінки однорідності та вирівняності гнізд свиноматок. Встановлено, що збільшення значення індексу маток сприяє більш високій енергії росту поросят до відлучення.

Ключові слова
коефіцієнт кореляції, онтогенез, маса гнізда, біологічні особливості
(more…)

Відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082.22:636.47

Автор
В.Г. Пелих, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
І.В. Чернишов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
М.В. Левченко, аспірант
Херсонський державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено оцінку тварин в умовах господарства (on-farm) за власною продуктивністю (за фенотипом), що безпосередньо отримуються від української м’ясної породи.

Ключові слова
онтогенез, маса гнізда, індекс вирівняності поросят у гнізді, біологічні особливості свиней, українська м’ясна порода, індексна оцінка КПВЯ
(more…)