Exterior and intensity of the growth of cross-breed ewes F1 derived from the crossing of ewes of the Tsigai breed with the rams of the meat breeds

UDC 636.37.064:636.082.26

DOI:10.31521/2313-092X/2019-1(101)-13

I. Slyusarenko

 

        Тhe exterior parameters, the intensity of ewes growth from birth to the age of one year derived from the crossing of the Tsigai breed ewes with the rams of the Hissar breed and the merinolandshaf were studied.
       The work was carried out on the heads of the cross-breed ewes of the first generation derived from the crossing of the ewes of the Tsigai breed with rams of the Hissar and merynolodshaf breeds. For this purpose, two groups of ewes were formed with 20 heads in each, depending on the breed of the father. The ewes of both groups were grown in the same conditions of retention and feeding. In the ewes the average daily gain was determined and the exterior was evaluated by taking measurements of body items by measuring method and determining the indices of body structure according to generally accepted methods.As a result of the studies, it was found that cross-breed ewes up to the age of one year derived from the Hissar and Merino-Landshaf sheep and the Tsigai breed ewes had an exterior characteristic of sheep of meat-wool production, good viability and growth energy, and an average daily growth predominated (Tsigai x merino-landshaf) of the same age by 9.0 g or by 7.7% (P> 0.999).They also, in comparison with the ewes of the same age, from the ram of the Merinoladshaf, were more long-legged, with a longer trunk and circumference of chest and more large-headed and massive, and by the main measurements of body items their superiority over their peers ranged from 8.4 to 16.7%.Taking into account that the exterior-constitutional type to some extent predetermines the development of productive qualities of sheep, the study of this connection is relevant and requires further research in subsequent generations of animals.

         Key words: sheep breed, dynamics of average daily growth, the dimensions of the exterior, body structure indices of the local ewes.

References

 1. Goncharenko, I.V, and Vinnychuk D.T. 2002. Extreme types of dairy cows: Methods of evaluation and classification – Ekster’yerni ty`py` molochny`x koriv: Metody` ocinky` ta klasy`fikaciyi. Visny`k Sums`kogo nacz. agrarn. u-tu. Seriya: Tvary`nny`cztvo. Sumy` –Sumy National Herald agrarian u-th Series: Animal Husbandry. Sumy.2/1 (24) : 18-22(in Ukrainian).
 2. LivinsʹkyyA.I. Eksterʺyerniosoblyvostipomisnykhtachystoporodnykhyarok/ A.I. Livinsʹkyy, M.K. Bohdan// Zb. Nauk. pr.. ODAU «AhrarnyyvisnykPrychornomorʺya»: Silʹsʹkohospodarsʹkitabiolohichninauky. Vyp. 50. – Odesa: SMYL, 2009. – S. 54-60.
 3. MykytyukV.V. Naukovo-praktychneobgruntuvannyavyroshchuvannyamolodnyakuovetsʹ/ V.V. Mykytyuk, I.I. Porotinova// Nauk.tekhnik. byul. NDtsentrubiobezpekytaekolohichnohokontrolyuresursivAPK. 5:4. №1. – Dnipropetrovsʹk, 2016. – S. 134-139.
 4. TofanI.N. Kharakterystykaproduktyvnostitsyhaysʹkykhovetsʹ tayikhpomiseyzvivtsyamyporodybentkhaymer/ I.N. Tofan, P.I. Lyutskonov, O.A. Mashner// Nauk. visn. «Askaniya-Nova». Vyp. 10.: NovaKokhovka «PYEL», 2017. – S. 112-120.
 5. Magomedov, T. A. 2006. Myasnaya produkty`vnost` tonkorunny`x y` polutonkorunnыx ovecz – Meat productivity of thin-walled and semi-tanned sheep. Ovczы, kozы, sherstyanoe delo – Sheep, goat, woolen case. 1 : 27-29(in Russian).
 6. Aboneev, V. V., Surov, A. Y`. and Py`kalov, A. A.` 2011. Produkty`vnost` yarok raznыx genoty`pov – Productivity of vivid different genotypes. Ovczы, kozы, sherstyanoe delo – Sheep, goat, woolen case. 4 : 9-11(in Russian).
 7. Irinchinova, T. P. 2016. Efficiency of industrial cross-breeding of rams of Russian long-haired breed with uterus of Buryat type of Trans-Baikal thin-breed breed – Efficiency of industrial cross-breeding of rams of Russian long-haired breed with uterus of Buryat type of Trans-Baikal thin-breed breed // Sheep, goat, wool business – Sheep, goat, wool business. 3 : 12-15(in Russian).
 8. Menknasunov, P. P., and Zulaev, M. S. 2016. Nekotorыe rezul`tatы y`spol`zovany`ya avstraly`jsky`x m’yasny`x mery`nosov na matkax groznenskoj porodы – SomeresultsofusingAustralianmeatmerinosintheuterusoftheGroznybreed// Ovczы, kozы, sherstyanoe delo – Sheep, Goats, WoolenCase. 2 : 12-13(inRussian).
 9. Aboneev, V. V., Surov, A. Y`., and Omarov, A. A. 2011. Otkormochnыe y` myasnыe kachestva molodnyaka ovecz raznogo napravleny`ya produkty`vnosty` – Fatandmeatqualitiesofyoungsheepofdifferentproductivitydirections. Ovczы, kozы, sherstyanoe delo – Sheep, goat, woolenbusiness. 4 : 34-36 (in Ukrainian).
 10. Ky`tayeva, A. P. and Slyusarenko, I. S. 2017. Rozvy`tok novonarodzheny`x yagnyat cy`gajs`koyi porody` ovecz` zalezhno vid genoty`pu bat`kiv – DevelopmentofnewbornlambsoftheZigaisheepbreeddependingonthegenotypeoftheparents. Naukovo-teorety`chny`j. Naukovo-prakty`chny`j visny`k Dnipropetrovs`kogo DAEU. Dnipro – Scientific and Theoretical. Scientific and Practical Journal of DnipropetrovskState Economic University. Dnepr. 1(43):95-98 (in Ukrainian).
 11. Ty`mafijshy`n, I. I. and Deresh, O. M. 2010. Vidgodivel`ni yakosti ta m’yasna produkty`vnist` pomisny`x m’yaso-vovnovy`x baranciv –Eating qualities and meat productivity of local meat-and-fat lambs Zb. nauk. pr. Podil`s`kogo derzh. agrarno. texnich. un-tu. Seriya «Texnologiya vy`robny`cztva i pererobky` produkciyi tvary`nny`cztva». Kam’yanecz`-Podil`s`ky`j – Sb. sciences Podilsky State Ave. agrarian. technician un-th Series “Technology of production and processing of livestock products”. Kamyanets-Podilsky. 18 : 205-207 (in Ukrainian).
 12. VovchenkoB.E. Éffektyvnostʹ skreshchyvanyyaovetstavryysʹkohotypaaskanyysʹkoyporodysmyaso-salʹnymyymyasnymybaranamy/ B.E. Vovchenko, N.N. Korbych// Tavriysʹkyynauk. visn.: Naukovyyzhurnal. Vyp. 99. – Kherson: OLDI-PLYUS, 2018. – S. 167-173.
 13. SerbinaV.O. Intensyvnistʹ rostuirozvytkumolodnyakuvivtsematokriznykhtypivbudovytila/ V.O. Serbina// Nauk. visn. «Askaniya-Nova». Vyp. 5. CH. 1: «PYEL», 2012. – S. 189-195.
 14. Komogorcev, G. F., 2007. Vesovoj y` ly`nejnыj rost molodnyaka ovecz raznogo proy`sxozhdeny`ya – Weight and linear growth of young sheep of different origin. Ovczы, kozы, sherstyanoe delo – Sheep, goats, woolen business. 2 : 20-21 (in Russian).
 15. Plokhynskyi, N. A. 1969. Rukovodstvo po byometryy dlia zootekhnykov – Guideforbiometricsforlivestockbreeders. M. : Kolos, 255 (in Russian).