І. І. Червен, С. І. Павлюк. Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні

УДК 631.115.8:330.3(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-1

І. І. Червен, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4268-8216
С. І. Павлюк, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0001-9093-5237
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в сучасних умовах. Проаналізовано досвід розвинених країн світу щодо створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зокрема Японії. Визначено пріоритетні напрями розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Доведено, що вивчення передового досвіду функціонування обслуговуючих кооперативів на перспективу має стати дієвим важелем активізації і основою розвитку кооперативного руху в об’єднаних територіальних громадах.

Ключові слова: сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, об’єднана територіальна громада, кредитна та страхова кооперація, напрями кооперації, розвиток кооперації.

Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (текст статті)
Important directions and problem aspects of agricultural cooperation development in Ukraine (анотація) 

Список використаних джерел:

  1. Довженко В.А. Роль обслуговуючої кооперації у розвитку сільськогосподарських домогосподарств. Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2018. С. 121-125.
  2. Зіновчук В.В. Чи очікувати Україні на кооперативний бум? Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2018. С. 7-11.
  3. Розвиток підприємництва і кооперації : інституціональний аспект : моногр. / Лупенко Ю.О. та ін.; К.: ННЦ ІАЕ, 2016. 432 с.
  4. Молдован Л.В. Загрози вітчизняному кооперативному законодавству та їх упередження. Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2018. С. 20-24.
  5. Приліпко С.М., Макушок О.В. Роль міжнародних проектів технічної допомоги у розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Кооперативні читання: 2017 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2017. С.107-113.
  6. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення : 16.11.2018).
  7. Програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2013 – 2020 рр.: проект програми.Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України: електрон. версія. URL: http://www.coop-union.org.ua/wp-content/uploads/ProgrammSOK_new_ver.pdf (дата звернення : 15.11.2018).
  8. Сільське господарство України за 2017 рік: статистичний збірник / Державна служба статистики України ; електрон. версія. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  9. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2012, 182с.

 

И. И. Червен, С. И. Павлюк. Важные направления и проблемные аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в Украине.

В статье рассмотрены основные проблемные аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в современных условиях. Проанализирован опыт развитых стран мира по созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в частности Японии, предложено использование этого опыта. Определены приоритетные направления развития сельскохозяйственной кооперации. Доказано, что изучение передового опыта функционирования обслуживающих кооперативов в перспективе должно стать действенным рычагом активизации и основой развития кооперативного движения в объединенных территориальных общинах.

Ключевые слова: сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, объединенная территориальная община, кредитная и страховая кооперация, направления кооперации, развитие кооперации.

 

I.I. Cherven, S.I. Pavliuk. Important directions and problem aspects of agricultural cooperation development in Ukraine.

The main problematic aspects of agricultural cooperation development in modern conditions are analyzed in the article. The experience of developed countries in the field of creation of agricultural servicing cooperatives were analyzed. The process of creation and functioning of agricultural cooperatives in Japan is studied. The authors offered its use as an alternative. The priority directions of agricultural cooperation development are determined. It is proved that the study of the best practices of operating cooperatives in the future should become an effective lever of activation and the basis for the development of the cooperative movement in the united territorial communities.

Key words: agricultural servicing cooperatives, united territorial community, credit and insurance cooperation, cooperation directions, development of cooperation.

Повернутися до змісту

cherven.pdf
Size: 0.33