Н. В. Добіжа, О. Б. Погріщук. Удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом на основі логістичного підходу

УДК 658: 012. 34:631.15

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-3

Н. В. Добіжа, кандидат економічних наук, доцент
О. Б. Погріщук, викладач
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного університету

У статті досліджено питання застосування логістичного підходу до удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом. Визначено особливості логістичного підходу в управлінні матеріальними потоками. Досліджено механізм логістичної організації аграрного підприємництва. Зосереджено увагу на порівняльному аналізі традиційної та логістичної концепції організації виробництва. Обґрунтовано напрями активізації розвитку системи логістики для удосконалення управління сільськогосподарським виробництвом.

Ключові слова: логістичний підхід, логістична концепція, сільськогосподарське виробництво, організація виробництва, система управління.

Удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом на основі логістичного підходу (текст статті)
Improvement of the agricultural management system on the basis of the logistic approach. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Іртищева І.О., Тубальцева Н.П. Напрями зниження витрат підприємства на основі логістичних підходів. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2018. №2. С.63-72.
 2. Логістика як наука про управління матеріальними потоками. URL: http://www.megos.org.ua/logistyka.1.html (дата звернення 30.11.2017).
 3. Качуровський В.Є. логістичний підхід як нова сучасна тенденція регіонального управління. IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (22-23 декабря 2011г.) URL: http://www.confcontact.com/20111222/1_kachurovskij.php (дата звернення 16.09.2018).
 4. Селезньова Н.В. Логістичний підхід в управлінні як інноваційна модель розвитку підприємства. URL:vlp.com.ua/files/102_0.pdf (дата звернення 10.04.2018).
 5. Семенов, Г. А., Гиря М. Г. Еволюція поняття «логістика». Характеристика логістичних систем. Держава та регіони. № 3. С. 281-289.
 6. Городко М.В. Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту. Економіка та держава. №8.С.80-83.
 7. Мельник В.І., Погріщук О.Б. Економічний потенціал розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів: перспективи зміцнення. Вісник Тернопільського національного економічного університету. № 3. С.38-48.
 8. Мішеніна Н. В., Туренко Ю. О. Логістичний підхід в управлінні витратами виробничої системи підприємства: стратегічні орієнтири. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Випуск 5 (64). С.89-92.
 9. Баранець Г.В., Журнаковська К.І. Логістичний підхід в управлінні матеріальними ресурсами металургійного підприємства. Економіка і регіон. № 3 (34). С.123-127.
 10. Вольнова О. М. Логістичний підхід до формування аграрного виробництва. Вісник Хмельницького національного університету. № 2. Т.1. С.161-164.
 11. Спільна логістика регіонів. Агробізнес сьогодні. URL: http://agro-business.com.ua/agro/rehionalnyi-vymir/item/8334-spilna-lohistyka-rehioniv.html (дата звернення 23.10.2017)

 

Н. В. Добижа, О. Б. Погрищук. Усовершенствование системы управления сельско-хозяйственным производством на основе логистического подхода.

В статье исследована проблема применения логистического подхода к усовершенствованию системы управления сельскохозяйственным производством. Определены особенности логистического подхода в управлении материальными потоками. Исследован механизм логистической организации аграрного предпринимательства. Сосредоточено внимание на сравнительном анализе традиционной и логистической концепции организации производства. Обоснованы направления активизации развития системы логистики для совершенствования управления сельскохозяйственным производством.

Ключевые слова: логистический подход, логистическая концепция, сельскохозяйственное производство, организация производства, система управления.

 

N. V. Dobizha, О. B. Pоhrishcyk. Improvement of the agricultural management system on the basis of the logistic approach. 

The article deals with the problem of application of the logistic approach to the improvement of the agricultural production management system. The features of the logistic approach in the management of material flows are determined. The mechanism of logistic organization of agrarian entrepreneurship is explored. The focus is on a comparative analysis of the traditional and logistic concept of production organization. The directions of activation of the development of the logistics system for improving the management of agricultural production are substantiated.

Key words: logistic approach, logistic concept, agricultural production, organization of production, management system.

Повернутися до змісту

dobizha.pdf
dobizha.pdf
Size: 0.33