О. Ю. Галай, М. М. Луценко. Вплив технології підготовки корів до доїння на установах типу «Карусель» і «Паралель» на процес молоковіддачі

УДК 636.2.034:637.11

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-15

О. Ю. Галай, аспірант
М. М. Луценко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Білоцерківський національний аграрний університет

Проведеними дослідженнями з оцінки впливу технології підготовки корів до доїння на цих установках встановлено, що загальний час підготовки корів до доїння на установці типу «Карусель» (17,4 с) недостатній для повноцінної реалізації рефлексу молоковіддачі; про що свідчить інтенсивність виведення молока в першу хвилину доїння, яка знаходиться на рівні 1,93 кг/хв проти 3,75 кг/хв на установці типу «Паралель». За перші три хвилини доїння надій молока на установці типу «Паралель» складає 8,46 кг проти 7,11 кг на установці «Карусель». Висока інтенсивність реалізації рефлексу молоковіддачі на установці типу «Паралель» забезпечує отримання молока високої жирності (4,0 проти 3,6 %).

Встановлено, що обидва типи доїльних установок забезпечують надзвичайно високу якість молока як за бактеріальним обсіменінням, так і за кількістю соматичних клітин, яке належитьить до ґатунку «екстра». Технологія підготовки корів до доїння і технологія доїння на установці типу «Карусель» потребує корегування.

Ключові слова: інноваційні технології, високопродуктивні доїльні установки, процес молоковіддачі, якість молока.

Вплив технології підготовки корів до доїння на установах типу «Карусель» і «Паралель» на процес молоковіддачі (текст статті)
The influence of the technology of preparing cows for milking on installations such as «Carousel» and «Parallel» on the milk yield process (анотація)

Список використаних джерел:

  1. Відроджене скотарство : Національний проект / Міністерство аграрарної політики та продовольства України ; НААН.  К., 2015. 46 с.
  2. Кудлай І.М. Наукове обґрунтування та зоотехнічна оцінка енергетично збалансованого і екологічно безпечного біотехнологічного комплексу з виробництва молока : автореф. дис… д-ра с.-г. наук. 06.02.04. Київ, 2011. 39 с.
  3. Кудлай І. Технологічне удосконалення молочних ферм. Тваринництво України. 2010. №9. С. 14-18.
  4. Куян А. Современные технологии в животноводстве и их адаптация к мировым требованиям. Ефективне тваринництво. 2010. №5. С. 7-10.
  5. Ковальчук І.В., Пасічник О.Л., Рибій Н.В. Організація доїння молочних корів у доїльному залі «Паралель» 2 х 4. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Вінниця, 2010. №3 (42-65).
  6. Луценко М., Зволейко Д. Дослідження процесу доїння корів у спеціалізованих доїльних залах. Техніка і технології АПК. №9 (36). С. 31-34).
  7. Мещеряков В.П., Мещеряков Д.В. Влияние полноценной преддоильной подготовки вымени коров на его кровоснабжение и показатели молоковыведения.  Известия Темирязевской СХА.  Москва, 2014. № 6.  С. 90-99.
  8. Бондаренко П.Г. Вплив режиму машинного доїння на повноту віддачі молока, жиру, білка у корів північно-східного молочного типу. Вісник Сумського НАУ: серія «Тваринництво». Суми, 2002. Вип. 6. С 257-259.
  9. Луценко М.М., Галай О.Ю. Дослідження ресурсоощадної технології виробництва молока за використання доїльної установки типу «Карусель». Аграрна наука та харчові технології.   Випуск 5/99, т. 1. С. 88-94.
  10. Ганаев А.А. Новое в технологии машинного доения животных. Молочное и мясное скотоводство. 2010. №4. С.30-33.

 

О. Ю. Галай, М. М. Луценко. Влияние технологии подготовки коров к доению на установках типа «Карусель» и «Параллель» на процесс молокоотдачи.

Проведенными исследованиями по оценке воздействия технологии подготовки коров к доению на этих типах установок установлено, что общее время подготовки коров к доению на установке типа «Карусель» (17,4 с) недостаточно для полноценной реализации рефлекса молокоотдачи; о чем свидетельствует интенсивность вывода молока в первую минуту доения, которая находится на уровне 1,93 кг/мин против 3,75 кг/мин на установке типа «Параллель». За первые три минуты доения надой молока на установке типа «Параллель» составляет 8,46 кг против 7,11 кг на установке «Карусель». Высокая интенсивность реализации рефлекса молокоотдачи на установке типа «Параллель» обеспечивает получение молока высокой жирности (4,0 против 3,6 %).

Установлено, что оба типа доильных установок обеспечивают чрезвычайно высокое качество молока, как по бактериальному обсеменению, так и по количеству соматических клеток, которое относится к сорту «экстра». Установлено, что технология подготовки коров к доению и технология доения на установке типа «Карусель» нуждается в корректировке.

Ключевые слова: инновационные технологии, высокопроизводительные доильные установки, процесс молокоотдачи, качество молока.

 

O. Galay, M. Lutsenko. The influence of the technology of preparing cows for milking on installations such as «Carousel» and «Parallel» on the milk yield process.

Studies conducted to assess the impact of the technology for preparing cows for milking on these types of plants have established that the total time for preparing cows for milking at a Carousel installation (17.4 s) is not sufficient to fully implement the milk transfer reflex; as evidenced by the intensity of milk removal in the first minute of milking, which is at the level of 1.93 kg / min versus 3.75 kg / min at the installation of the “Parallel” type. In the first three minutes of milking, milk yield on a parallel unit is 8.46 kg versus 7.11 kg on a Carousel plant. The high intensity of the realization of the milk reflex of milk production at the installation of the “Parallel” type ensures the production of high fat milk (4.0% versus 3.6%).

It has been established that both types of milking plants provide extremely high-quality milk, both for bacterial insemination and for the number of somatic cells, which belongs to the “extra” brand. The technology of preparing cows for milking in a “Carousel” installation needs to be adjusted.

Keywords: innovative technologies, high-performance milking plants, milk yield process, milk quality.

Повернутися до змісту

galay.pdf
galay.pdf
Size: 0.33