О. І. Юлевич. Молочна продуктивність корів за використання у раціонах соняшникового та ріпкового шротів

УДК 636.2.086

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-14

О. І. Юлевич, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1594-0700
Миколаївський національний аграрний університет

Представлено дослідження результати залежності молочної продуктивності корів від застосування у раціонах соняшникового та ріпакового шротів. Запропоновано введення до складу раціонів годівлі корів молочного стада соняшникового та ріпакового шротів, що дозволяє підвищити вміст протеїну та покращити поживність раціонів. Використання ріпакового шроту призводить до збільшення важкорозчинного протеїну, що позитивно впливає на показники молочної продуктивності корів. Застосування соняшникового та ріпакового шротів у кількості 0,5 кг забезпечує підвищення величини надою молока базисної (3,4%) жирності на 13,3 та 17,1%, відповідно у порівнянні з контролем.

Ключові слова: молочна продуктивність, раціон, ріпаковий шрот, соняшниковий шрот, нерозчинний протеїн.

Молочна продуктивність корів за використання у раціонах соняшникового та ріпкового шротів (текст статті)
Milk productivity of cows in conditions of using sunflower and rapeseed meal in the rations (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Ярошко М. Роль протеїну в раціоні молочної худоби. Молоко і ферма.   №3.  С. 25-26.
 2. Ібатулін І. І., Кривенок М. Я., Панасенко Ю. О. Порівняльна характеристика типів годівлі худоби молочного напрямку продуктивності.  Наукові доповіді НУБіП. №2. С. 24.
 3. Авилов Б. Т., Мусабаев Б. И., Цибульский Н. В. Защищенный белок – основа повышения продуктивности и здоровья животных . Новости науки Казахстана. Научно-технический сборник.   Выпуск 1-2 (111-112).  С. 79-87.
 4. Айснер И. Защищенные аминокислоты в кормлении коров. Комбикорма.   №3.  С. 73-75.
 5. Невоструєва І. В. Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів за різної кількості нерозщеплюваного в рубці протеїну раціону. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького.   Том 12.   № 2(44).  С. 144-149.
 6. Effect of dietary crude protein and starch concentration on milk production, health and reproduction in early lactation dairy cows / K. D. Sinclair, E. M. Homer , S. Wilson and etc.Report prepared by University of Nottingham and Harper Adams University on behalf of AHDB Dairy. June 2016. 4 р.
 7. Чигрин А. И. Эффективность балансирования комбикормов для коров по рубцово-стабильному протеину. Альманах современной науки и образования. Тамбов : Грамота, 2013. № 12 (79). C. 176-179.
 8. Supplementation of diets with limited methionine content with rumen-protected forms of methionine, choline, and betaine in early lactation Holstein cows / S. Davidson, B. Hopkins, J. Odle, C. Brownie, Fellner. Dairy Sci. 2008.  Vol. 89, Suppl. 1.  142 p.
 9. Rodney M., HallJ. K., WestwoodC. T., Lean I. J. Precalving and early lactation factors that predict milk casein and fertility in the transition dairy cow. Journal of Dairy Science.   2016. Vol. 99, Issue 9. P. 7554-7567.
 10. Лакіза О. В., Єрмакова В. О., Чурсінов Ю. О. Продукти переробки насіння ріпаку у виробництві комбікормів. Зернові продукти і комбікорми. 2012. № 3 (47). С. 38-43.
 11. Strusińska D., Minakowski, PyseraB., KaliniewiczJ. Effects of fat-protein supplementation of diets for cows in early lactation on milk yield and composition. Czech J. Anim. Sci. 2006. № 51 (5).  Р. 196-204.
 12. Кот А. Н., РадчиковаГ. Н., ЯрошевичС. А. Влияние рационов с разным соотношением расщепляемого и нерасщепляемого протеина на показатели рубцового пищеварения у молодняка крупного рогатого скота в возрасте 12-18 месяцев. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства.   № 4.  С. 64-71.
 13. Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe Zuchtrinder Schafe Ziegen. LfL-Information. Aufl. 42. 1.
 14. Resch R. Aufbau, Struktur und Bedeutung der Futterwerttabellen für das Grundfutter im Alpenraum. Lehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft ehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein aumberg-Gumpenstein. 2009. 15 Alpenländisches Expertenforum. Р. 11-20.
 15. Stopp A., Schüler I., Krutzinna C., Heß J. Alternativen zu importierter Soja in der Milchviehfütterung. WWF Deutschland. Berlin. Dezember 2012. 340 р.
 16. Поліщук А. А., Булавкіна Т. П. Ріпак: за і проти. Вісник Полтавської державної аграрної академії.  № 3.  С. 67-70.
 17. Лазаревич А. П. Використання насіння ріпаку в раціонах корів. Вісник аграрної науки.   № 5.  С. 29-32.
 18. Лазаревич А. Ефективність використання ріпаку в раціонах молочної худоби. Тваринництво України. № 5. C. 19-24.
 19. Коваль С. С., Мандрик М. О., Бігас О. В. Згодовування шроту ріпаку та екструдату вики дійним коровам в залежності від кратності доїння і добової дачі. Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. 2014. № 38. 276-281.

 

Е. И. Юлевич. Молочная продуктивность коров при использовании в рационах подсолнечного и рапсового шрота.

Приведены результаты исследования зависимости молочной продуктивности коров от применения в рационах подсолнечного и рапсового шротов. Предложено введение в состав рационов кормления коров молочного стада подсолнечного и рапсового шротов, что позволяет повысить содержание протеина и улучшить питательность рационов. Использование рапсового шрота приводит к увеличению труднорастворимого протеина, что положительно влияет на показатели молочной продуктивности коров. Применение подсолнечного и рапсового шротов в количестве 0,5 кг обеспечивает повышение величины надоя молока базисной (3,4%) жирности на 13,3 и 17,1% соответственно, по сравнению с контролем. Включение в рационы кормления коров дойного стада рапсового шрота, содержащего большее, по сравнению с подсолнечным шротом, количество протеина, защищенного от расщепления в рубце, способствует повышению надоя и содержания жира в молоке коров.

Ключевые слова: молочная продуктивность, рацион, рапсовый шрот, подсолнечный шрот, нерастворимый протеин.

 

О. I. Ulevich. Milk productivity of cows in conditions of using sunflower and rapeseed meal in the rations.

The results of the dependence of the milk productivity of cows on the use in the rations of sunflower and rapeseed meals are given. An introduction to the composition of diets for feeding cows of a dairy herd of sunflower and rapeseed meals has been proposed, which makes it possible to increase the protein content and improve the nutritional value of the rations. The use of rapeseed meal leads to an increase in poorly soluble protein, which positively affects the performance of milk production of cows. The use of sunflower and rapeseed meals in the amount of 0.5 kg provides an increase in the milk yield of basic (3.4%) fat content by 13.3% and 17.1%, respectively, compared to the control. Inclusion in the rations of cows feeding dairy herd of rapeseed meal containing more, compared to sunflower meal, the amount of protein protected from splitting in the rumen, contributes to an increase in milk yield and fat content in milk of cows.

Key words: milk productivity, ration, rapeseed meal, sunflower meal, insoluble protein.

Повернутися до змісту

ulevich.pdf
ulevich.pdf
Size: 0.33