Активність ферментів крові лактуючих корів за різних показників об’ємно-вагового коефіцієнта та числа лактацій

УДК 636.22:28.06.612.1

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-12

 

Л. В. Бакланова, аспірант
Одеський державний аграрний університет

 

          У статті висвітлено результати дослідження активності ферментів крові лактуючих корів української червоної молочної породи у період 2-4-ї лактацій залежно від показників об’ємно-вагового коефіцієнта і числа лактацій. Встановлено, що корови з більш високими показниками об’ємно-вагового коефіцієнта мали найвищий показник ферменту аспартатамінотрансферази. З підвищенням показника об’ємно-вагового коефіцієнта до 0,573 у корів четвертої лактації зростає активність усіх досліджуваних ферментів (АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛДТ) з найбільшим підвищенням ЛДТ (на 64,1%) і найменшим АЛТ – на 3,7%.

         Ключові слова: ферменти крові, корова, лактація, об’ємно-ваговий коефіцієнт, активність ферментів крові.

Активність ферментів крові лактуючих корів за різних показників об’ємно-вагового коефіцієнта та числа лактацій

Activity of blood enzymes of lactating cows with different indicators of volume and weight coefficient and number of lactations

Список використаних джерел:

 1. Таранов М. Т. Биохимия и продуктивность животных. М.: Колос, 1976. С.69.
 2. Інтер’єр сільськогосподарських тварин: навчальний посібник / [Й.З. Сірацький, Є. І. Федорович, Б. М. Гопка та ін.]. К. : Вища освіта, 2009. 280 с.
 3. Бегма Н. А. Біохімія показників крові молодняка свиней за використання у комбікормах анісорбу. Наук. теніч. бюл. Дніпропетровський аграрно-економ. ун-т. Дніпропетровськ, 2016. Т. 4. №1. С. 27-31.
 4. Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Морфологічні та біохімічні показники крові молодняку свиней за згодовування мінеральних добавок. Зб. наук. пр. Подільського держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 38-40.
 5. Білаш Ю. П. Вплив додавання в раціон корів селен метіоніну та вітаміну Е на біохімічні показники крові телят. Зб. наук. пр. Подільський держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 16-18.
 6. Кузів М. І., Кузів Н.М., Федорович В. В. Морфологічні і біохімічні показники крові та природна резистентність телиць української чорно-рябої молочної породи. Зб. наук. пр. Подільський держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, С. 139-141.
 7. Хомин М. М. Імунобіологічна реактивність та фізіолого-біохімічні процеси в організмі телят за впливу сполук хрому. Зб. наук. пр. Подільський держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 287-290.
 8. Трачук Є. Г. Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні препарату Ентеро-актив. Зб. наук. пр. Подільський держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 279-280.
 9. Шидловська С. В. Морфологічні та біохімічні показники крові у корів буковинського заводського типу української чорно-рябої молочної породи. Зб. наук. пр. Подільський держ. аграрно-техніч. у-т. Кам’янець-Подільський, С. 311-312.
 10. Китаєва А., Проноза О. Від чого залежать гематологічні показники української червоної молочної породи. Тваринництво України. 2014. №3-4. С. 40-43.
 11. Нежлукченко Н. В. Морфологічні та біохімічні показники крові ярок асканійської тонкорунної породи різного лінійного походження. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія : Тваринництво. Суми, 2014. 2/1 (24). С. 67-69.
 12. Черненко О. М. Розробка та реалізація селекційних методів оцінки конституції ї адаптаційної здатності молочної худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. н. Миколаїв, 2016. 39с.
 13. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М. : Колос, 1969. 256 с.

          Л. В. Бакланова. Активность ферментов крови лактирующих коров при разных показателях объемно-весового коэффициента и числа лактаций

          В статье представлены результаты исследований активности ферментов крови лактирующих коров украинской красной молочной породы в период 2-4 лактаций в зависимости от показателей объемно-весового коэффициента и числа лактаций. Установлено, что коровы с более высокими показателями объемно-весового коэффициента имели наивысший показатель активности фермента аспартатаминотрансферазы. С повышением показателя объемно-весового коэффициента до 0,573 у коров четвёртой лактации повышается активность всех исследуемых ферментов (АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛДТ) с наиболее высоким показателем (на 64,1%) фермента ЛДТ и наименьшим (на 3,7%) фермента АЛТ.

         Ключевые слова: ферменты крови, корова, лактация, объемно-весовой коэффициент, активность ферментов крови.

 

         L. Baklanova. Activity of blood enzymes of lactating cows with different indicators of volume and weight coefficient and number of lactations

         The article deals with the activity of blood enzymes of lactating cows of the Ukrainian red dairy breed in the period of 2-4 lactations, depending on the indicators of volume-weight coefficient and the number of lactations. It was established that сows with a higher volume-weight ratio also had the highest rate of the enzyme aspartate aminotransferase. With an increase in the volume-weight ratio to 0.573 in cows of the fourth lactation, the activity of all the studied enzymes (AST, ALT, GGT, LDT) with the highest indicator (64.1%) of the enzyme LDT and the lowest (3.7%) in ALT enzyme increases.

         Keywords: enzymes of blood, cow, lactation, volume-weight coefficient, activity of blood.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

baklanova.pdf