Чинники впливу на продуктивність праці з позиції забезпечення можливостей людського розвитку

УДК 331.101.6:316.42

DOI:10.31521/2313-092X/2019-1(101)-4

 

І.Г. Крилова, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-1392-2915
Г.В. Коваленко, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0002-7306-4270
І.С. Поточилова, аспірант
ORCID ID: 0000-0001-7785-4053
Миколаївський національний аграрний університет

 

          У статті досліджено сутність поняття продуктивності праці та людського розвитку. Встановлено особливості впливу чинників продуктивності праці на можливості забезпечення подальшого людського розвитку. У результаті дослідження доведено першочергове значення соціальних чинників розвитку, порівняно з економічними, та необхідність більш детального їх вивчення для підвищення ефективності управління соціально-економічними процесами на різних рівнях.

         Ключові слова: продуктивність праці, людський розвиток, людський капітал, чинники підвищення продуктивності праці, інноваційні процеси.

Чинники впливу на продуктивність праці з позиції забезпечення можливостей людського розвитку

Factors, that influence labor productivity based on ensuring the opportunities for human development

Список використаних джерел:

 1. Шахно А. Ю., Короленко О. Б., Марендич Р. С. Проблеми та перспективи зростання продуктивності праці людського капіталу в умовах глобалізації. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки: електрон. версія журн. 2016. Вип. № 4. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_4_20А.
 2. Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all / The Sustainable Development Goals; URL: https://www.un.org.sustainabledevelopment.economic-growth//.
 3. Тутова О.В. Концептуальні основи формування людського капіталу. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Вип. 17 – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України. 2012. С. 119-129.
 4. Human Development Reports /United Nations Development Programme; URL :http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UKR
 5. Індекси та показники людського розвитку: Оновлена статистика за 2018 рік / Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй; URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/annual-reports/hdr-2018-statistical-update.html.
 6. Державна служба статистики України. Регіональний людський розвиток. Статистичний збірник. Київ. 2018. 72 с.
 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / І.Г.Крилова, О.В. Шебаніна, М.Д. Бабенко [та ін.]. К. 2010. 192 с.
 8. Економічна енциклопедія: У трьох томах. 2002. Т. 3. 951с.
 9. Гордей О.Д. Взаємозалежність рівня життя населення та індексу людського розвитку в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 8 (2). С. 219-222
 10. Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход : избранные труды по экономической теории пер. с англ.; сост., науч. ред., послесл. Р. И. Капелюшников; предисл. М. И. Левин. 2003. 672 с.
 11. Globalization, Structural Change and Productivity Growth. In Making Globalization Socially Sustainable, edited by Mark Bachetta and Marion Jansen. /International Labor Organization, Geneva Switzerland. (with Dani Rodrik); URL: https://www.nber.org/papers/w17143.pdf
 12. Єфремов В. Еволюція поглядів на продуктивність праці та їх практичне значення для України. Україна: аспекти праці. 2015. № 2. С. 18-22
 13. Kuusk A.Sectoral change and labour productivity growth during boom, bust and recovery in Central and Eastern Europe / Econ Change Restruct. 2017. Volume 50, Issue 1,: С. 21–43. URL: https://doi.org/10.1007/s10644-016-9180-3
 14. Продуктивність праці та продуктивність капіталу / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; електрон. версія. URL: file:///C:/Users/deputy/Downloads/Prod%202018.pdf

 

          И. Г. Крылова, А. В. Коваленко, И. С. Поточилова. Факторы, влияющие на производительность труда с позиции обеспечения возможностей для развития человека

         В статье исследованы сущность понятий производительности труда и человеческого развития. Установлены особенности влияния факторов производительности труда на возможности обеспечения дальнейшего развития человеческого общества. В результате исследования доказано первостепенное значение социальных факторов развития по сравнению с экономическими, и необходимость более детального их изучения для повышения эффективности управления социально-экономическими процессами на различных уровнях.

        Ключевые слова: продуктивность труда, развитие человека, человеческий капитал, факторы увеличения продуктивности труда, инновационные процессы.

 

         I.Krylova, H. Kovalenko, I. Potochylova. Factors, that influence labor productivity based on ensuring the opportunities for human development

         The article exploresd the essence of the concept of labor productivity and human development. The features of the influence of productivity factors on the possibility of ensuring the further development of human society are established. As a result of the study, the growing importance of the influence of social factors of development over economic ones is demonstrated, and the need for their more detailed study to increase the possibility of effective management of socio-economic processes at various levels, is shown.

        Keywords: labor productivity growth, human development, human capital, factors increasing labor productivity, innovation processes.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

krylova.pdf
krylova.pdf