Роль міських об’єднаних територіальних громад у розвитку сільських територій

УДК 331.5.024.5

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-3

Ю. А. Кормишкін, доктор економічних наук
М. П. Міняйло, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет


     У статті досліджено сутність поняття «сільська територія» та встановлено, що сільська територія розглядається як соціально-просторове утворення, що поєднує наступні складові: організаційні, виробничо-господарські, соціально-економічні та природно-ресурсні. Обґрунтовано, що головною ознакою сільських територій є її взаємозв’язок з адміністративно-територіальним устроєм. Зокрема, сільська територія стає об’єктом самоврядування, одиницею місцевого самоврядування, основною метою функціонування якого, повинна стати політика, спрямована на задоволення різноманітних потреб селян.
    На основі проведеного дослідження, нами було встановлено, що стан розвитку вітчизняних сільських територій в умовах сьогодення характеризуються значними структурними, функціональними та пов’язаними із ними демографічними, соціальним проблемами, низькою інвестиційно-інноваційною активністю, занепадом інфраструктурного забезпечення, наявною кризою комунального господарства, низьким рівнем активності, солідарності та інтеграції населення у процесах управління. Більшість зазначених проблем викликані недостатнім рівнем правової визначеності, високим рівнем централізації, відсутності системно-синергетичного управління суспільними процесами на рівні держави.
    Визначено, що сьогодні для того щоб сільські території мали можливість розвиватися, а жителі селищ могли отримати право на сучасну медицину й освіту, гарні дороги й освітлені вулиці,отримати доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, в Україні відбувається децентралізація влади.
    Обґрунтовано, що міськими об’єднаними територіальними громадами є громади з значною кількістю сільського та міського населення, і домінуючим центром – містом. Водночас, було встановлено, що у вітчизняному законодавстві не прописано вимоги до обов’язкової кількості населення у громаді, але практика засвідчила, що більш фінансово спроможною буде громада яка матиме понад 10 чи 20 тис осіб.
   У результаті дослідження діяльності Баштанської та Менської міських об’єднаних територіальних громад було встановлено, що для розвитку власних сільських територій органи місцевого самоврядування міських ОТГ застосовують низку заходів не заборонених законом, а саме: проводять громадські слухання та референдуми, організовують та проводять загальні збори громадян за місцем проживання, об’єктивно і вчасно розглядати колективні та індивідуальні звернення жителів до органів і посадових осіб міського самоврядування,  надає можливість жителям готувати та подавати на розгляд ради місцеві ініціативи. Також, такі громади, здійснюючи стратегічне планування свого розвитку, однією із стратегічних цілей, вбачають розвиток сільських територій через розвиток аграрного сектора, забезпечення відповідної якості життя населення на селі, розвитку підприємництва тощо.
   Дослідивши програми соціально-економічного розвитку Баштанської і Менської міські ОТГ, констатували, що здійснюючи стратегічне планування свого розвитку в цих громадах чітко не визначено стратегічної цілі «розвиток сільських територій», обидві громади орієнтуються на розвиток сільських територій через створення сприятливих умов для економічного розвитку громади та підвищення якості життя її мешканців, виходячи із своїх ресурсів та розуміння розумного зростання.
   Зроблено висновки, що міські об’єднані територіальні громади є потужним стимулом для розвиток сільських територій, мають значно більші надходження до місцевих бюджетів, посилюючи таким чином бюджетні можливості сільської території. Зокрема, міські ОТГ, завдяки поєднанню міських та сільських територій, поширюють позитивний вплив міст на суміжні сільські території і вносять у ці території більш дієві стимули щодо зацікавленості залучити в села, інвесторів.

   Ключові слова: сільська територія, децентралізація, об’єднанні територіальні громади, бюджет, фінансова децентралізація,  розвиток.

 

Роль міських об’єднаних територіальних громад у розвитку сільських територій
The role of urban united territorial communities in the development of rural areas

Список використаних джерел:

 1. Завгородня В.М., Різник О.Ю. Деградація сільської території — реальність сьогодення. Правові засади вирішення проблеми // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України: електрон. версія журн. 2012. № 1 (2). URL: http://www.bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/20l2/ 360с3Ь60г480.
 2. Ключник А.В. Формування і розвиток економічного потенціалу сільських територій України: монографія. Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2011. 468 с.
 3. Смушак М.В. Організація системного розвитку сільських територій регіону: автореф. дис. … канд. екон. Наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Ужгород, 2009. 20 с.
 4. Статистичний щорічник за 2018 рік: електрон. версія /Держ. служба статистики України. К.: Август Трейд, 2018. URL : library.oseu.edu.ua/files/StatSchorichnyk Ukrainy 2018.pdf.
 5. Плотнікова М. Ф. Стратегічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень. Науковий вісник Ужгородського національного університет: Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Випуск 17., Ч. 2 С.43-47
 6. Децентралізація в Україні: сайт URL: decentralization.gov.ua/about
 7. Бардіна Т.О. Визначення перспективних напрямів розвитку сільських територій з урахуванням аналізу сильних сторін Полтавської області. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: економічні науки. 2016. № 2 (13). С. 231–236.
 8. Баштанська міська об’єднана територіальна громада. Офіційний сайт .URL : bashtanka.org.ua/pasport-gromadi
 9. Фінансова децентралізація в Україні. Перший етап успіхів: електрон. версія / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України URL : old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Buklet_finansova_decenrt_.pdf
 10. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI Відомості Верховної Ради України (ВВР) : електрон. версія. 2010. № 50-51. URL : zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 11. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2018 р.: сайт URL : www.ibser.org.ua/ sites/ default/files/kv_i_2018_monitoring_ukr_0.pdf
 12. Інститут громадського суспільства: Офіційний сайт. URL : www.csi.org.ua/articles/novi-pidhody-rozvytku-silskyh-terytorij-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi
 13. Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні: URL : surdp.eu/Methodology-of-strategic-planning-for-hromadas
 14. Оцінка впливу Угоди про асоціацію ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2014. 102 с.
 15. Сапрыка В.А., Счастливенко Т.В. Технология краудсорсинга в системе управления ресурсами региона. Современные проблемы науки и образования: електрон. версія журн. 2014. № 5. URL : www.science-education.ru/ru/article/view?id=14661. – Дата доступа: 21.11.2017.
 16. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації: стан, можливості та ризики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: : електрон. версія журн. URL : nubip.edu.ua/en/node/22012.

       Ю. А. Кормышкин, Н. П. Миняйло. Роль городских объединенных территориальных громад в развитии сельских территорий

       В статье исследована сущность понятия «сельская территория». Определены основные проблемы развития сельских территорий. Обосновано, что городскими объединенными территориальными громадами являются общины с большим количеством сельского и городского населения, и доминирующим центром – городом. В результате исследования деятельности Баштанской и Менской городских объединенных территориальных громад установлена их роль в развитии сельских территорий.

      Ключевые слова: сельская территория, децентрализация, объединенные территориальные громады, бюджет, финансовая децентрализация, развитие.

      Yu. Kormyshkin, M. Minayilo. The role of urban united territorial communities in the development of rural areas

      The article explores the essence of the concept of “rural territory”. The main problems of rural areas development are presented. It is substantiated that the municipal united territorial communities are communities with a significant number of rural and urban populations, and the dominant center is the city. As a result of the research of the activities of the Bashtanka and Mena City Municipal Unified Territorial Communities, their role in the development of rural areas was established.

     Keywords: rural areas, decentralization, united territorial communities, budget, financial ecentralization, development.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

kormyshkin.pdf
kormyshkin.pdf