Перспективи оновлення матеріально-технічної бази агропідприємств на основі інновацій

УДК 631.15: 330.322

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-2

 

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-9781-6529
І. В. Пелипканич, аспірант
ORCID ID: 0000-0001-8798-3086
Миколаївський національний аграрний університет

 

      Досліджено питання використання інвестиційних ресурсів з метою відновлення виробничого потенціалу агропідприємств. Узагальнено теоретичні дослідження щодо забезпеченості агровиробників матеріально-технічними ресурсами. Встановлено і класифіковано групи факторів, які сприяють залученню інвестицій в агропромисловий комплекс, в тому числі визначено ризики інноваційно-інвестиційної діяльності в аграрній сфері. Визначено  етапи вирішення завдань інвестиційної діяльності в аграрному секторі.

     Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, матеріально-технічна база, ресурсне забезпечення, інновації, інвестиції.

 

Перспективи оновлення матеріально-технічної бази агропідприємств на основі інновацій
Prospects for updating the material and technical base of agro-enterprises on the basis of innovations

Список використаних джерел:

 1. Гвоздєв Ю. В., Герасименко І. О. (2016). Методичні підходи до оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств. Агросвіт, 22, 27-31.
 2. Державна служба статистики. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 3. Дідоренко Т. В., Дідоренко Т. В. (2016). Сутність і класифікація матеріально-технічних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах за їх призначенням та роллю в процесі виробництва. Український журнал прикладної економіки, 1, 92-99.
 4. Збарська А. В., Алєксєєва Ю.Ю. (2018). Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах формування територіальних громад. Економіка та суспільство, 16, 335-342.
 5. Ліпницький М., Крупецьких В. (2015). Херсон. Айлант. Енергоємність технічних засобів та технологічних процесів в сільському господарстві. Інноваційні технології у виробництві та підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та сфери обслуговування, 153-158.
 6. Майдуда Г. С. (2015). Аналіз та оптимізація структури фінансових ресурсів для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси, 4, 105-111.
 7. Могилова М. М. (2016). Трансформації інституційного середовища відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств в Україні. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки, 1, 231-240.
 8. Павлюк Т. І., Гусак К. Ю. (2016). Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу в аграрний сектор України. Молодий учений. Серія: Економічні науки, 11 (38), 647-651.
 9. Потриваєва Н. В., Агеєнко І.В. (2016). Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 4 (92), 3-11.
 10. Свиноус І. В., Хомяк Н. В., Рудич О. О. (2016). Роль і місце держави в процесі відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка, 3-4, 39-43.
 11. Черкасов О. О. (2015). Особливості використання та відтворення основних засобів у сільському господарстві. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво, 5, 96-101.
 12. Черкасов О. О. (2016). Фінансове забезпечення відтворення основних засобів сільського господарства. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка, 21( 2), 110-114.
 13. Шаховалова Є. О. (2015). Стратегія фінансового забезпечення відтворення основних засобів у сільському господарстві. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право, 30, 50-56.
 14. Manyika J., Jacques C., Dobbs R., Bisson P., Marrs A..(2013).Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. – McKinsey Global Institute, 30.
 15. What is sustainable agriculture // Agricultural Sustainability Institute. – Retreived from : https://asi.ucdavis.edu/programs/ucsarep/about/what-is-sustainable-agriculture.

 

         Н. В. Потриваева, И. В. Пелипканич. Перспективы обновления материально-технической базы агропредприятий на основании инноваций

         Проанализирована проблема использования инвестиционных ресурсов с целью восстановления производственного потенциала агропредприятий. Обобщены теоретические исследования обеспеченности агропроизводителей материально-техническими ресурсами. Проанализированы и классифицированы группы факторов, способствующих привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс, в том числе определены риски инновационно-инвестиционной деятельности в аграрной сфере. Определены этапы решения задач инвестиционной деятельности в аграрном секторе.

       Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, материально-техническая база, ресурсное обеспечение, инновации, инвестиции.

 

       Potryvaieva, I. Pelypkanych. Prospects for updating the material and technical base of agro-enterprises on the basis of innovations

       The paper studies the  issue of using investment resources in order to restore the production potential of agro enterprises. The article generalizes theoretical researches on the provision of material and technical resources of agricultural producers. It is  established and classified the group of factors which promote attraction of investments into agroindustrial complex, including the risks of innovation and investment activity in the agrarian sector. The research determines the stages of solving the tasks of investment activity in the agrarian sector.

       Keywords: agricultural enterprise, material and technical base, resource support, innovations.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

potryvaieva.pdf
potryvaieva.pdf