Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С., Кривонос І. А. Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування

УДК [58.055:634.23](477.7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-8

 

І. Є. Іванова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-2711-2021
М. Є. Сердюк, доктор технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-6504-4093
Т. В. Герасько, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-8477-7559
Е. С. Білоус, асистент
ORCID ID: 0000-0002-5056-5013
І. А. Кривонос, старший викладач
ORCID ID: 0000-0001-7079-5150
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Результатами кореляційного аналізу виявлено дев’ять стресових чинників, як складових цілісного комплексу погодних умов даного регіону, що впливають на урожайність черешні. Використання функції лінійної залежності: Y=a0+a1X1+a2X2+…+аnXn дозволило сформувати багатофакторну модель: Y=5,998424+1,068352Х1+0,810361Х2. Розробка останньої дала можливість спрогнозувати урожайність черешні залежно від впливу стресових факторів оточуючого середовища.

Ключові слова: урожайність, черешня, погодні фактори, багатофакторна модель, температура, опади, вологість повітря.

 

Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування

The sweet cherry yield depending on the climatic conditions of the years of cultivations

 

Список використаних джерел:

 1. Харчук Т. В. Передумови забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва. //Ефективна економіка – електрон. версія журн. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5891 (дата звернення: 22.07.2019).
 2. Богданюк О. В. Оцінка впливу чинників на урожайність плодово-ягідних культур в контексті ефективного управління садівництвом. //Молодий вчений. 2016. № 11. С. 555-558. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ тmolv_2016_11_130 (дата звернення: 22.07.2019).
 3. Експерти пояснили причину «космічних» цін на черешню. UA.NEWS: веб-сайт. URL: https://ua.news/ua/eksperty-poyasnyly-prychynu-kosmichnyh-tsin-na-chereshnyu/ (дата звернення: 22.07.2019).
 4. Туровцева Н.М., Туровцев М. І. Сорти черешні селекції Інституту зрошуваного садівництва імені М. Ф. Сидоренка НААН України. // Агробіологія. 2014. № 1. С. 96-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2014_1_24 (дата звернення: 22.07.2019).
 5. Сердюк М. Е., Расторгуев А. Б. Оценка влияния погодных факторов на урожайность яблони в условиях Южной степной зоны Украины. Плодоводство. Т. 25. С. 341-347.
 6. Туровцев М. І., Туровцева В. О., Туровцева Н. М. Селекція черешні (Cerasusavium Moench.) в Інституті зрошуваного садівництва ім. М. Ф. Сидоренка УААН України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2009. Вип. 133. С. 51-58.
 7. Симиренко Л. П. Помология: в 3-х т. Киев, 1963. Т. 3. 558 с.
 8. Кіщак О. А. Наукові основи промислової культури черешні в Лісостепу України : автореферат. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.01.07. Київ, 2014. 36 с.
 9. Иващенко А. Будущее Украины – в глобальной системе производителей продовольствия. Gazeta. zn. ua: веб-сайт. URL: http://gazeta.zn.ua/LAW/budushee_ukrainy_v_globalnoy_sisteme_proizvoditeley_prodovolstviya html (дата звернення: 22.07.2019).
 10. Иващенко А. Калахари – украинская Степь. Gazeta.zn.ua: веб-сайт. URL: http://gazeta.zn.ua/ECOLOGY/ html (дата звернення: 22.07.2019).
 11. Адаменко Т. Без паніки: кліматичні зміни можуть виявитися корисними для сільського господарства. Український тиждень. 2012. № 29 (246). С. 28-31. URL: https://m.tyzhden.ua/publication/55863 (дата звернення: 22.07.2019).
 12. Туровцев Н. И. Мелитопольская черешня. Новини садівництва. 2001. № 2. С. 12-13.
 13. Туровцев Н. И., Туровцева В. А., Туровцева Н. Н. Новые сорта черешни для садов интенсивного типа. Новые сорта и технологии возделывания плодовых и ягодных культур для садов интенсивного типа: тез. докл. и выступл. на междунар. науч.-метод. конф. Орел, 2000. С. 236-238.
 14. Бублик М. О. Методологічні та технологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва. Київ: Нора-прінт, 2005. 286 с.
 15. Орлова Л. Г., Щеглов С. Н., Кузнецова А. П. Изучение новых подвоев для черешни в питомнике. Плодоводство и виноградарство Юга России. 2019. № 58 (04). С. 46-57. URL: http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/05.pdf (дата звернення: 22.07.2019).
 16. Serdyuk M., Stepanenko D., Kurchev S. The study of mass loss intensity of plum fruit during storage. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 1/10, № 79. P. 42–48.
 17. Куприенко Н.В., Панамарева О.А., Тихонов Д.В. Статистические методы изучения связей. Кореляционно-регресионный анализ.Спб.:Изд-во политехн. Ун-та,2008.118с.


И. Е. Иванова, М. Е. Сердюк, Т. В. Герасько, Э. С. Белоус, И. А. Кривонос. Урожайность черешни в зависимости от климатических условий годов выращивания

Результатами кореляционного анализа определены девять стрессовых факторов, как составляющих общий комплекс погодных условий данного региона, которые влияют на урожайность черешни. Использование функции линейной зависимости: Y=a0+a1X1+a2X2+…+аnXn позволило сформулировать многофакторную модель: Y=5,998424+1,068352Х1+0,810361Х2. Разработка последней дала возможность прогнозировать урожайность черешни в зависимости от влияния стрессовых факторов окружающей среды.

Ключевые слова: урожайность, черешня, погодные факторы, многофакторная модель, температура, осадки, влажность воздуха.

 

I. Ivanova, M. Serdyuk, T. Herasko, E. Belous, I. Kryvonos. The sweet cherry yield depending on the climatic conditions of the years of cultivations

The results of the correlation analysis revealed nine stress factors as components of a holistic complex of weather conditions in the region that affect the sweet cherry yield. Using the linear dependence function: Y=a0+a1X1+a2X2+…+аnXn allowed us to formulate a multifactor model: Y=5,998424+1,068352Х1+0,810361Х2.
The development of the latter one made it possible to predict the sweet cherry yield depending on the influence of environmental stressors.

Keywords: yield, sweet cherry, weather factors, multifactorial model, temperature, precipitation, humidity.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ivanova.pdf
ivanova.pdf