Полторак А. С. Бюджетна безпека України: динаміка рівня в умовах глобалізаційних змін

УДК 336.1-049.5(477):339.9

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-4

 

А. С. Полторак, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9752-9431
e-mail: poltorak@mnau.edu.ua
Миколаївський національний аграрний університет

 

Проаналізовано стан бюджетної безпеки України у 2009-2018 рр. З’ясовано особливості структури податкових надходжень до державного бюджету, досліджено динаміку рівня перерозподілу ВВП через зведений бюджет. Висвітлено тенденції зміни інтегрального індексу бюджетної безпеки. Досліджено особливості розвитку бюджетної системи України у сфері ґендерного бюджетування, метою якого є зростання результативності видатків бюджетів з урахуванням різних потреб чоловіків та жінок, скорочення ґендерного розриву. Наголошено, що стратегічним імперативом для зміцнення бюджетної безпеки України є реформування бюджетної системи з урахуванням підприємницької ініціативи, економічного прагматизму та суспільної відповідальності.

Ключові слова: безпека, національна безпека держави, економічна безпека, фінансова безпека держави, бюджетна безпека, бюджетна система.

 

Бюджетна безпека України: динаміка рівня в умовах глобалізаційних змін

Budgetary security of Ukraine: dynamics of level in the conditions of globalization changes

 

Список використаних джерел:

 1. Atamanyuk I., Kondratenko Y., Shebanin V., Sirenko N., Baryshevska I., Poltorak A., Atamaniuk V. Forecasting of Cereal Crop Harvest on the Basis of an Extrapolation Canonical Model of a Vector Random Sequence. CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. II. pp. 302-315.
 2. Korol I., Poltorak A. Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. vol. 4. no. 1(2018). pp. 235-241. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241.
 3. Барановський О. І. Фінансова безпека : монографія. К. : Фенікс, 1999. 338 с.
 4. Барановський О. І. Сутність і чинники бюджетної безпеки. Економіка і регіон. 2016. № 2. С. 20-29.
 5. Вишневська О. М., Христенко О. О. Індикатори формування економічної безпеки держави. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. Вип. 4 (92). С. 12-22.
 6. Державний борг та гарантований державою борг. Міністерство фінансів України : офіційний веб-сайт. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh (дата звернення: 11.07.2019).
 7. Єрмошенко М. М., Горячева К. С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія. К. : Національна академія управління, 2010. 232 с.
 8. Інформація щодо реалізації Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» на рівні місцевих бюджетів (станом на 1 червня 2019 року). URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-realizatsii—proektu-genderne-biudzhetuvannia-v-ukraini–na-rivni-mistsevykh-biudzhetiv-stanom-na–lypnia–roku?category=bjudzhet (дата звернення: 11.07.2019).
 9. Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі : наказ від 02.01.2019 № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19 (дата звернення: 11.07.2019).
 10. Підхомний О. М. Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири: дис. д-ра екон. наук за спец. 08.00.08./Львівський національний університет імені Івана Франка; Львів, 2015. 455 с.
 11. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ від 29.10.2013 р. № 1277. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2013. URL: https://clck.ru/EYAyV (дата звернення: 11.07.2019).
 12. Прокопенко Н. С., Лемішко О. О. Фінансова і податкова безпека підприємств агарного сектора. Агросвіт. 2011. № С. 16-19.
 13. Сіренко Н. М. Державна інноваційна політика в контексті світових інноваційних тенденцій. Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. 2012. Вип. 7 (93). С. 101-106.
 14. Статистична інформація : офіційний веб-сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.07.2019).
 15. Тарасова О. В. Фінансова політика і бюджетна безпека України. Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10, Вип. 1. С. 76-80.


А. С. Полторак. Бюджетная безопасность Украины: динамика уровня в условиях глобализационных изменений

Проанализировано состояние безопасности бюджетной системы Украины в 2009-2018 гг. Выяснены особенности структуры налоговых поступлений в государственный бюджет, исследована динамика уровня перераспределения ВВП через сводный бюджет. Описаны тенденции изменения интегрального индекса бюджетной безопасности. Исследованы особенности развития бюджетной системы Украины в сфере гендерного бюджетирования, целью которого является рост результативности расходов бюджетов за счет учета различных потребностей мужчин и женщин, сокращения гендерного разрыва. Отмечено, что стратегическим императивом для укрепления бюджетной безопасности Украины является реформирование бюджетной системы с учетом предпринимательской инициативы, экономического прагматизма и общественной ответственности.

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность государства, экономическая безопасность, финансовая безопасность государства, бюджетная безопасность, бюджетная система.

 

A. Poltorak. Budgetary security of Ukraine: dynamics of level in the conditions of globalization changes

The article analyzes the secure state of the budgetary system in Ukraine in 2009-2018. The features of the structure of tax revenues to the state budget is found out, the dynamics of the GDP redistribution level through the consolidated budget is studied. The tendencies of change of the integral index of budgetary security are described. The paper investigates the peculiarities of the development of the budgetary system in Ukraine in the field of gender budgeting. Its purpose is to increase the efficiency of budget expenditures by taking into account the different needs of men and women, reducing the gender gap. The article emphasizes that the strategic imperative for strengthening the budgetary security of Ukraine is the reforming of the budgetary system taking into account the entrepreneurial initiative, economic pragmatism and social responsibility.

Keywords: security, national security of the state, economic security, financial security of the state, budgetary security, budgetary system.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

poltorak.pdf
poltorak.pdf